Openbare bekendmakingen week 48

Publicatie 26 november 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Augustinushof 66 (plaatsen dakkapel voorzijde); 719187; 14-11-2020;
 • Beresteinseweg 34 (perceel 2244 en 2539) (plaatsen rookafvoerbuis); 719537; 16-11-2020;
 • Bosdrift 15 (wijzigen kozijn achtergevel monumentaal pand); 720802; 19-11-2020;
 • Bussumergrintweg 5A (doorbreken muur); 719280; 16-11-2020;
 • Diamantstraat 50 (plaatsen dakopbouw); 720596; 17-11-2020;
 • Gratamastraat 12 (plaatsen dakopbouw, verbouwen achterzijde); 720668; 18-11-2020;
 • Jacob van Campenlaan 50 (2 doorbraken dragende muur); 719078; 13-11-2020;
 • Kometenstraat 92 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde (legalisatie)); 720620; 17-11-2020;
 • Larenseweg 202 (kappen 2 bomen); 719370; 14-11-2020;
 • 's-Gravelandseweg 99F (renoveren pannendak monumentaal pand); 719120; 13-11-2020;
 • Simon Stevinweg 77 (plaatsen dakkapel achterzijde); 719053; 12-11-2020;
 • Simon Stevinweg 79 (plaatsen 2 dakkapellen zijkant en achterzijde); 719158; 13-11-2020;
 • 't Hoogt van 't Kruis 8 (kappen zieke beuk); 720327; 17-11-2020;
 • Van Hogendorplaan 12 (plaatsen dakkapel voorzijde); 719526; 16-11-2020;
 • Van Hogendorplaan 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 720631; 17-11-2020;
 • Van Riebeeckweg 14 (plaatsen dakopbouw garage); 719207; 15-11-2020;
 • Vermeerlaan 30 (kappen boom achtertuin); 720692; 12-11-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Augustinushof 70 (plaatsen dakkapel voorzijde); 699798; 16-11-2020;
 • Emmastraat 36A (wijzigen gevel en reclame); 698714; 16-11-2020;
 • Erfgooiersstraat 2 t/m 36 (even), 1 t/m 33 (oneven), Ludenst (onderhoud en energetische verbeteringen voor 105 woningen aan de Johannes Geradtsweg e.o); 699860; 16-11-2020;
 • Goudwespmeent 8 (plaatsen van een dakopbouw); 694113; 19-11-2020;
 • Neuweg 87A (bouwen 6 appartementen); 700702; 18-11-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 53 (renoveren pannendak monumentaal pand); 702337; 22-11-2020;
 • Vaartweg 22A-C (vervangen dakpannen monumentaal pand); 703057; 19-11-2020;
 • Van Oldenbarneveltlaan 51 (verbouwen woning); 700565; 16-11-2020;
 • Waldecklaan 32 (aanbouwen bijgebouw achterzijde); 699901; 16-11-2020;

Verleend

 • Anemonestraat 28 (doorbraak dragende muur); 712987; 19-11-2020;
 • Begoniastraat 33A (verhogen nok); 675233; 16-11-2020;
 • Kleine Drift 23 en 25 (verbouwen panden); 695436; 18-11-2020;
 • Kleine Drift 104A (wijzigen gebruik (legalisatie meervoudige bewoning)); 627499; 20-11-2020;
 • Koningsstraat 25 (aanleggen uitrit); 696782; 17-11-2020;
 • C 9832, achter Oude Amersfoortseweg 115 (wijzigen gebruik (wonen/tuin in plaats van bedrijf)); 703791; 19-11-2020;
 • Steijnlaan 14 (vervangen stenen kolommen en plaatsen toegangspoort monumentaal pand); 655386; 19-11-2020;
 • Violenstraat 32 (plaatsen toegangstrap en hekwerk dakterras); 650936; 19-11-2020;

Geweigerd

 • Vaartweg 200 (verbouwen monumentale boerderij); 595241; 11-11-20;(hiertegen staat beroep open);

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Verkeersbesluiten gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 18 november 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Geuzenweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 274) 719233;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 20 november 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Ludgeruslaan (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij    huisnummer 7)  701607;
 • Mercuriusstraat   (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 43); 7015680;
 • Verschurestraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 27); 708385;
 • Taludweg  (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 11); 720320;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.