Openbare bekendmakingen week 47

Publicatie 19 november 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • C 9854 Anna's Hoeve tussen Dolf van der Lindenstraat en Anth. Fokkerweg (bouwen 65 sociale huurwoningen); 718212; 11-11-2020;
 • Barend en Van Dorpweg 2 (pand 16 en 16A) (bouwwerk brandveilig gebruiken); 716841; 05-11-2020;
 • Bordetstraat 18 (plaatsen terrasoverkapping); 717302; 09-11-2020;
 • Curaçaolaan 7 (plaatsen dakkapel voorzijde); 718114; 10-11-2020;
 • De Bazelstraat 31 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716951; 06-11-2020;
 • Eikenlaan 57 (aanleggen uitrit, plaatsen toegangspoort); 718112; 10-11-2020;
 • Franciscusweg 14 (plaatsen ramen in achter- en zijgevel); 719048; 12-11-2020;
 • Franciscusweg 229 (wijzigen gebruik parkeerkelder in strijd met bestemmingsplan); 716249; 06-11-2020;
 • Godelindeweg 20-42 (appartementengebouw) (kappen 2 bomen); 718384; 11-11-2020;
 • Hendrik Smitstraat 170 (plaatsen schommeltoestel in tuin); 718188; 11-11-2020;
 • Hermelijnlaan 47 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716933; 05-11-2020;
 • Hommelmeent 184 (aanleggen uitrit); 717282; 09-11-2020;
 • Koninginneweg 95 (kapvergunning conifeer); 718001; 10-11-2020;
 • Neuweg 413 (plaatsen dakkapel voorzijde); 718174; 11-11-2020;
 • Neuweg 447 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716963; 05-11-2020;
 • Noordse Bosje 23 (plaatsen gevelreclame); 716658; 05-11-2020;
 • Pieter de Hooghlaan 37 (kappen); 718432; 11-11-2020;
 • C 7493 (parkeerplaats achter Seinstraat 4-32) (kappen 5 bomen); 718357; 10-11-2020;
 • Van Brakellaan 24 (plaatsen dakkapel voorzijde); 717158; 09-11-2020;
 • Van Brakellaan 30 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716820; 05-11-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Burgemeester Lambooylaan 2 (wijzigen zuidgevel monumentaal pand); 697479; 09-11-2020;
 • Bussumerstraat 71-117 (appartementencomplex) (verduurzamen/renoveren/plaatsen zonnepanelen monumentaal appartementencomplex); 690987; 09-11-2020;
 • Eikenlaan 57 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 698314; 11-11-2020;
 • Groest 57, 57A, 59 (verbouwen monumentale panden, samenvoegen nrs. 57 en 57a); 696632; 09-11-2020;
 • Hoflaan 5 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 697970; 09-11-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 55 (plaatsen dakkapel voorzijde); 697560; 10-11-2020;
 • Kleine Drift 71 (wijzigen gebruik ); 697959; 11-11-2020;
 • Krekelmeent 24 (plaatsen dakopbouw); 689097; 11-11-2020;
 • Meteorenstraat 59 (plaatsen dakkapel voorzijde); 699846; 09-11-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 179 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 699983;            12-11-2020;
 • Schuttersweg 42 (plaatsen zonnepanelen); 699952; 13-11-2020;
 • Violenstraat 104 (plaatsen dakopbouw (extra verdieping op plat dak)); 699814; 12-11-2020;

Verleend

 • Albertus Perkstraat 55 (kappen van bomen in de voortuin); 708389; 11-11-2020;
 • Bergweg 6 (demonteren/herstellen orgel); 702408; 11-11-2020;
 • Bremlaan 10 (kappen 4 berken); 705538; 11-11-2020;
 • Emmastraat 24 (wijzigen gebruik ); 702118; 12-11-2020;
 • Gomarushof 43 (plaatsen dakkapel voorzijde); 660296; 12-11-2020;
 • Van Hogendorplaan 11 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676394; 09-11-2020;
 • Kleine Drift 65 (wijzigen gebruik); 676834; 11-11-2020;  
 • Kruissteeg 34 (plaatsen dakraam); 663166; 10-11-2020;
 • Leeuwerikstraat 100 (kappen 1 boom); 708488; 11-11-2020;
 • Lijsterweg 43 (verbouwen/uitbreiden woning); 678957; 10-11-2020;
 • Hoge Naarderweg 50 (noodkap boom acacia); 712662; 09-11-2020;
 • Peerlkamplaan 12 (aanleggen van een uitrit en plaatsen en wijzigen van een erfafscheiding); 595185; 13-11-2020;
 • Schoutenstraat 2 (constructieve doorbraak); 709433; 10-11-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 50-5 (kappen 1 boom); 706715; 11-11-2020;
 • Tulpstraat 43 (het maken van een dakopbouw op de woning); 672114; 11-11-2020;
 • Wandelpad 84 (kappen appelboom); 709489; 11-11-2020;
 • Witte Kruislaan 55A (wijzigen gevel entreezijde); 678879; 10-11-2020;
 • Kruissteeg 34 (het terugplaatsen van dakramen); 663166; 10-11-2020; (van  rechtswege)

Geweigerd

 • Oude Amersfoortseweg 309 (het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde aan de Oude Amersfoortseweg 309 te Hilversum); 669835; 11-11-2020

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening 4.1.1.

Verleende vergunning

BAM Infra Rail; het verlenen van een ontheffing voor de periode 1 januari 2021 tot 31 december 2021 (slijpwerkzaamheden aan het spoor in Hilversum).                                
Deze ontheffing geldt voor werkzaamheden in de avond- en nachtperiode van 19.00 uur tot 07.00 uur; 711011; 28-10-2020

Melding

 • Oostereind 109 (periode 1 november 2020 en 1 februari 2021; tussen 07.00 uur en 19.00 uur mobiel puin breken op het terrein nabij Oostereind 109-115 te Hilversum; Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling 704180; 30-10-2020;

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 17 november 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking).

 • Neuweg (thv huisnummer 104) - Opheffen gelegenheid voor laden-lossen; 713141;
 • Radiostraat nabij Meteorenstraat - Aanwijzen vakken oplaadpunt EV;717739;
 • Oude Loosdrechtseweg/ Oldenbarneveltstraat - Aanwijzen vakken oplaadpunt EV; 717742;
 • Van Ghentlaan thv nrs. 29-31 - Aanwijzen vakken oplaadpunt EV; 717749;

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.