Openbare bekendmakingen week 47

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Beethovenlaan 26 (vervangende nieuwbouw); 807041; 18-11-2021;
 • Bordetstraat 18 (plaatsen twee dakramen voorzijde en uitbreiden achterzijde monumentale woning); 806641; 15-11-2021;
 • Burgemeester Gülcherlaan 41 (wijzigen kozijnen/ramen 1e verdieping); 806856; 17-11-2021;
 • Galileistraat 36 (plaatsen dakkapel voorzijde); 806643; 15-11-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 64 (verbouwen van een bijgebouw naar woning); 806639; 15-11-2021;
 • Godelindeweg 2A (kappen 2 bomen); 806648; 15-11-2021;
 • Graaf Florislaan 36 (verbouwen woning); 806839; 16-11-2021;
 • H4243, t.h.v. Calvijnhof 48 (kappen ginkgo biloba); 806708; 16-11-2021;
 • Hendrik Smitstraat 38 (plaatsen dakkapel achterzijde); 807040; 18-11-2021;
 • Irisstraat 62 (verhogen nok); 806840; 16-11-2021;
 • Johannes Geradtsweg 34 (uitbreiden berging/garage); 807046; 18-11-2021;
 • Kloosterlaan 87 (kappen boom); 806805; 15-11-2021;
 • Ludenstraat 7 (kappen 2 bomen); 806598; 14-11-2021;
 • Lutherhof 130 (plaatsen dakkapel voorzijde); 806862; 17-11-2021;
 • Nassaulaan 21 (kappen beuk); 806941; 17-11-2021;
 • Neuweg 75 (plaatsen dakopbouw); 806844; 16-11-2021;
 • Regentesselaan 11 (verbouwen pand en vervangen dakkapellen); 806646; 15-11-2021;
 • Spechtstraat 19 (plaatsen dakopbouw); 807039; 18-11-2021;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 66 (plaatsen dakkapel achterzijde); 806842; 16-11-2021;
 • Van Lenneplaan 33 (isoleren dak); 807042; 18-11-2021;
 • Vingboonsstraat 87 (kappen 1 boom); 806605; 14-11-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Eemnesserweg 7A (plaatsen glazen wand, vervangen glas monumentaal pand); 799182; 15-11-2021;
 • Hugo de Grootstraat 36 (plaatsen van een entree/erker en een dakkapel aan de voorzijde); 798737; 15-11-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 145 (plaatsen zonnepanelen); 799208; 16-11-2021;
 • Lijsterweg 20A, 20A1, 20A2 (transformatie van de monumentale sigarenfabriek naar 6 appartementen); 794310; 19-11-2021;
 • Moerbeilaan 64, 66, 68 (plaatsen 3 gekoppelde dakkapellen achterzijde); 798825; 16-11-2021;
 • Neptunusstraat 15 (plaatsen dakramen voorzijde, vervangen glaswerk); 799711; 16-11-2021;
 • Parklaan 10 (wijzigen kozijnen); 796542; 16-11-2021;
 • St. Vitusstraat 29A (plaatsen dakopbouw); 799192; 18-11-2021;
 • Van Lenneplaan 21 (plaatsen van een schuur); 796014; 15-11-2021;

Verleend

 • Bosboom-Toussaintlaan 9 (kappen 1 boom); 802959; 17-11-2021;
 • Bremlaan 2 (plaatsen zonnepanelen); 795723; 17-11-2021;
 • Bremlaan 5 (kappen 4 bomen); 804825; 17-11-2021;
 • Burgemeester Gülcherlaan 34 (kappen 1 boom); 801207; 17-11-2021;
 • Franciscusweg 137 (verbouwen pand (2 verdiepingen)); 792007; 16-11-2021;
 • Hilvertsweg 119 (plaatsen gevelreclame); 795836; 16-11-2021;
 • Koninginneweg 35-1 (kappen 2 bomen); 801101; 16-11-2021;
 • Krekelmeent 32 (vervangen/vergroten dakkapel voorzijde); 795089; 22-11-2021;
 • N 3834, Mgr Van de Weteringstraat (tussen nrs. 14 en 27) (kappen 6 bomen); 800843; 16-11-2021;
 • Nieuwe Crailoseweg 6 (kappen 29 bomen); 797166; 17-11-2021;
 • Pieter de Hooghlaan 5 (kappen 1 boom); 800935; 16-11-2021;
 • Rigelstraat 74 (voordeur vervangen); 789078; 17-11-2021;
 • Sterrelaan 64 (herbouw badkamer achterzijde); 785018; 16-11-2021;
 • Surinamelaan 16 (kappen 1 boom); 800941; 17-11-2021;
 • Vennecoolstraat 27 (plaatsen dakopbouw en dakkapel voorzijde); 795838; 17-11-2021;

Geweigerd

 • Diependaalselaan 193 (plaatsen zonnepanelen); 774772; 16-11-2021;
 • Marconistraat 33 (plaatsen zonnepanelen); 789222; 18-11-2021;

Ontwerp-verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 23 november 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Prins Bernhardstraat e.o.; Tijdelijke verkeersregeling rondom bouwplan Groest 69; 1070117;
 • Maartensdijkseweg; Afsluiten spoorwegovergang; 1075276;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.