Openbare bekendmakingen week 46

Publicatie 12 november 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Bijenmeent 86 (uitbreiden woning); 715791; 04-11-2020;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 15 (kappen 1 boom); 712888; 29-10-2020;
 • Eikenlaan 46 (kappen 1 boom); 714481; 01-11-2020;
 • Havenstraat 16 (wijzigen gevels); 714012; 30-10-2020;
 • Hilverstweg 156 (kap 2 bomen achtertuin.); 714839; 02-11-2020;
 • Jan van Beierenstraat 123C (vergroten dakterras, verplaatsen erfafscheiding, splitsen woning ); 715827; 05-11-2020;
 • Karel Doormanlaan 98 (kapvergunning voor es in speeltuin); 714475; 30-10-2020;
 • Laanstraat 2A (plaatsen 3 dakramen monumentaal pand); 716645; 05-11-2020;
 • Libellemeent 7 (kappen 1 boom); 714764; 02-11-2020;
 • Mozartlaan 35 (plaatsen zwembad in achtertuin); 714059; 31-10-2020;
 • Neptunusstraat 2 (vergroten dakkapel achterzijde, plaatsen 2 dakramen voorzijde); 714751; 01-11-2020;
 • Noodweg 37 D 28 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 714756; 02-11-2020;
 • Palestrinalaan 12 (kappen 1 boom); 714441; 30-10-2020;
 • Parklaan 6 (kappen eik); 715824; 04-11-2020;
 • Rossinilaan 3 (kappen boom); 714080; 29-10-2020;
 • Sumatralaan 11 (verbouwen woning); 715759; 03-11-2020;
 • Utrechtseweg 141 (kap van boom op eigen erf.); 715879; 04-11-2020;
 • Vlindermeent 119 (plaatsen dakkapel voorzijde); 715807; 05-11-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Emmastraat 43 (verbouwen monumentaal pand); 695328; 04-11-2020;
 • J. van Galenstraat 2 (verhogen nok); 677677; 02-11-2020;
 • Kleine Drift 23 en 25 (verbouwen panden); 695436; 03-11-2020;
 • Koningsstraat 25 (aanleggen uitrit); 696782; 03-11-2020;
 • Oude Enghweg 12 (wijzigen gevels monumentaal pand (schilderwerk)); 686129; 03-11-2020;
 • Van Hasseltlaan 45 (plaatsen dakkapel voorzijde); 700731; 06-11-2020

Verleend

 • Bosboom-Toussaintlaan 27 (verbouwen en onderkelderen bijkeuken); 679057; 02-11-2020;
 • Bussumergrintweg 40A (plaatsen swimspa in achtertuin); 697908; 03-11-2020;
 • Huygensstraat 35 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 622738; 03-11-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 2 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 542195; 02-11-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 33 (plaatsen dakkapel voorzijde); 698711; 04-11-2020;
 • Laanstraat 11 (verbouwen woning, wijzigen achtergevel); 692840; 02-11-2020;
 • Laapersveld 54 (zieke boom laten kappen in tuin); 698343; 04-11-2020;
 • Lorentzweg 102 (plaatsen dakkapel voorzijde); 697500; 02-11-2020;
 • Naarderstraat 89A (doorbraak woonkamer/keuken); 705756; 04-11-2020;
 • Naarderstraat 95 (uitbreiden monumentale woning, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 641765; 05-11-2020;
 • Van der Zaenlaan 39 (dichtzetten balkon voorzijde); 695418; 04-11-2020;  
 • Violenstraat 18 (wijzigen zijgevel); 694134; 06-11-2020;

Geweigerd

 • Neuweg 389 (wijzigen voorgevel); 683046; 05-11-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 12 november 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Kleine Drift (ventweg nabij Oude Spoorbaan): Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV; 716075;
 • Eikbosserweg (nabij Zeshoven): Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV; 716076;
 • Simon Stevinweg (nabij V Kretschmar: Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, van Veenlaan; 716078

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 06 november 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien op www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Mezenstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 7); 715549;
 • Fuchsiastraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 165); 715584;
 • Erasmuslaan (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 347); 715606;
 • Van Speijklaan (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 45-09)715655;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.