Openbare bekendmakingen week 46

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Amperestraat, sectie R 6178 (boom kappen vanwege herinrichting speelplek en slechte staat boom); 806225; 05-11-2021;
 • Begoniastraat 34 en 36 (vergroten dakopbouw); 806126; 05-11-2021;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 9 (plaatsen zonnepanelen); 806395; 09-11-2021;
 • Egelantierstraat 26 (verhogen dak, optrekken gevels); 806388; 09-11-2021;
 • Hortensiastraat 21 (plaatsen dakopbouw); 806407; 10-11-2021;
 • J.H.B. Koekkoekstraat 65 (openzetten dichtgemaakt raam voorzijde monumentaal pand); 806584; 12-11-2021;
 • Javalaan 3 (uitbreiden woning en vervangen schuur); 806580; 11-11-2021;
 • Oscar Romerolaan 10 (kappen 1 boom); 806462; 08-11-2021;
 • Pieter de Hooghlaan 63 (verbouwen/uitbreiden woning); 806392; 09-11-2021;
 • Pluimenmeent 27 (plaatsen overkapping in tuin); 806579; 28-10-2021;
 • Regentesselaan 16 (plaatsen zonnepanelen); 806382; 07-11-2021;
 • 's-Gravelandseweg 52 (kappen 1 boom, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 806582; 12-11-2021;
 • Struikheidelaan 26 (kappen 1 boom); 806469; 10-11-2021;
 • Van Ostadelaan 25 (kappen 1 boom); 806467; 09-11-2021;
 • Zeverijnstraat 15 (plaatsen dakkapel); 806381; 10-11-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Anthony Fokkerweg 76J (uitbouw zij- en achtergevel); 799186; 11-11-2021;
 • Anthony Fokkerweg 78A (uitbouw zij- en achtergevel ); 799189; 11-11-2021;
 • Bakkerstraat 100 (splitsen pand); 797831; 10-11-2021;
 • Blijdensteinlaan 4, P 1204 (wijzigen dak, plaatsen bijgebouw en toegangspoort); 795740; 09-11-2021;
 • Havenstraat 135 (plaatsen installatie op dak); 798326; 11-11-2021;
 • Havenstraat 16 (verbouwen monumentaal pand naar winkelruimte begane grond en 4 appartementen); 797699; 08-11-2021;
 • Neuweg 48 (wijzigen dakopbouw); 798831; 08-11-2021;
 • 's-Gravelandseweg 149 (kappen 12 bomen); 799640; 13-11-2021;
 • Zeedijk 38A (legalisatie appartement bovenste verdieping inclusief gevelwijzigingen); 798328; 11-11-2021;

Verleend

 

 • Beetslaan 1 (aanleggen zwembad); 797418; 10-11-2021;
 • Bosdrift 96 (St. Carolus) (bouwwerk brandveilig gebruiken (verlenging)); 805335; 09-11-2021;
 • Bussumse Meerweg 9 (wijzigen brandcompartimentering clubhuis); 805968; 13-11-2021;
 • Graaf Florislaan 2 (verbouwen garage naar woonruimte (legalisatie)); 781779; 10-11-2021;
 • Graaf Florislaan 7 (plaatsen van aanbouw aan de achterkant van de woning); 789242; 08-11-2021;
 • Kleine Drift 112 (doorbreken dragende muur); 799739; 09-11-2021;
 • Koninginneweg 4 (wijzigen bestemming kantoorgedeelte naar atelierfunctie in strijd met bestemmingsplan); 802421; 09-11-2021;
 • Laan van Vogelenzang 8 (wijzigen van kozijnen van het monumentaal pand); 798384; 08-11-2021;
 • Landgoed Kruisheide perceel 5 (Utrechtseweg 58-1), K 2588 (kappen 1 boom); 797875; 08-11-2021;
 • Naarderstraat 96 (vervangen dak monumentaal pand); 800797; 12-11-2021;
 • Nieuwe Crailoseweg 6 (wijzigen gebruik); 786769; 11-11-2021;
 • Planetenstraat 91 93 (plaatsen van zonnepanelen); 788345; 10-11-2021;
 • 's-Gravelandseweg 142 (interne verbouwing monumentaal pand); 792002; 08-11-2021;
 • Snelliuslaan 58 (plaatsen dakkapel voorzijde); 799337; 10-11-2021;
 • Sumatralaan 11 (vervangen garagedeuren); 781710; 09-11-2021;
 • Torenlaan 47 (plaatsen zonnepanelen); 801043; 09-11-2021;
 • Utrechtseweg 81 (kappen); 785209; 08-11-2021;

Geweigerd

 • Bachlaan 7, I 2811 (het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak); 794301; 08-11-2021;
 • Vlindermeent 24 (plaatsen dakkapel voorzijde); 800751; 10-11-2021;

Ontwerp-verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 23 november 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Oosterengweg e.o. en Laapersweg, Verlenging tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. uitlopen aanleg Alexiatunnel (HOV-tunnel); 1072580

Evenementen

Ingekomen

 • Live2000, Marktplein; 27 t/m 30-12-2021; 1074864

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend

vergunningen met naam evenement, locatie, datum evenement, zaaknummer en verzenddatum:

 • Sinterklaas Hilversum; diverse locaties; 13-11 tot 6-12-2021; 1069315; 9-11-2021
 • Sinterklaasintocht Meent; Groengordel Waterkant (t.h.v. de Meikevermeent); 20-11-2021; 1069292; 9-11-2021

Als u informatie wilt over een vergunning, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.