Openbare bekendmakingen week 45

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • 2e Nieuwstraat 40 (plaatsen dakopbouw); 805128; 29-10-2021;
 • Amersfoortsestraatweg 101 (uitbreiden woning achterzijde en vervangen dakbedekking); 805136; 30-10-2021;
 • Arendstraat 15 (wijzigen buitenentree); 805120; 29-10-2021;
 • Bosdrift 96 (St. Carolus) (bouwwerk brandveilig gebruiken (verlenging)); 805335; 01-11-2021;
 • Broderielaan 3 (plaatsen dakkapel voorzijde); 805944; 03-11-2021;
 • Bussumse Meerweg 9 (wijzigen brandcompartimentering clubhuis); 805968; 04-11-2021;
 • Eikbosserweg 210 (verbouwen/uitbreiden woning); 805962; 03-11-2021;
 • Eikenlaan 57 (kappen 1 boom); 805355; 29-10-2021;
 • Hommelmeent 53 (plaatsen dakkapel achterzijde); 805763; 02-11-2021;
 • Jacobus Pennweg 1 (legaliseren schuurtje); 805155; 31-10-2021;
 • Kangoeroelaan 1 (vervangen kozijnen, aanleggen uitrit/2 parkeerplaatsen); 806063; 07-11-2021;
 • Kleine Drift 7 (plaatsen lichtbak); 805955; 03-11-2021;
 • Koningsstraat 137 (plaatsen dakopbouw); 806062; 05-11-2021;
 • Libellemeent 91 (samenvoegen 2 dakkapellen); 805949; 03-11-2021;
 • Mauritslaan 25 (interne verbouwing); 805744; 01-11-2021;
 • Melkpad 49 (uitbouw in strijd met bestemmingsplan); 805749; 02-11-2021;
 • Oude Enghweg 21 (onderhoud/wijziging monumentaal pand); 805590; 02-11-2021;
 • Radiostraat 109 (plaatsen zonnepanelen); 805972; 04-11-2021;
 • Siriusstraat 68 (plaatsen dakopbouw); 805765; 02-11-2021;
 • Torenlaan 31 (plaatsen dakkapel zijgevel); 805946; 03-11-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aangevraagd

 • Celsiuslaan 42 (verhogen van de nok en het plaatsen dakkapel aan de voorzijde); 796560; 01-11-2021;
 • Diepeweg 39A (wijzigen voorgevel); 795119; 02-11-2021;
 • Godelindeweg 18 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 797400; 03-11-2021;
 • Havenstraat 12A (verbouwen winkel naar atelierwoning); 797056; 04-11-2021;
 • Johannes Geradtsweg 17A, 17B (verbouwen kantoorgebouw naar woningen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 771649; 05-11-2021;
 • Kolenstraat 14 (plaatsen dakopbouw); 798304; 02-11-2021;
 • Loosdrechtse Bos, achter nr. 13 en naast nr.19 (tijdelijk plaatsen 2 festivaltenten); 793282; 05-11-2021;
 • Potgieterlaan 8 (aanleggen uitrit); 778014; 03-11-2021;
 • Professor Poelsstraat 55, 55A, 55B, 55C (legalisatie bestaande situatie obv overgangrecht 2003); 789278; 02-11-2021;
 • Rigelstraat 74 (voordeur vervangen, dakkapel achterzijde vervangen voor groter dakkapel); 789078; 02-11-2021;
 • Rozenstraat 22 (plaatsen van een dakopbouw en het uitbreiden van de woning aan de achterzijde); 797076; 03-11-2021;
 • Schapenkamp 130 (verbouwen kantoorgebouw); 796543; 02-11-2021;

Verleend

 • 1e Oosterstraat 2, 2D, 2F, 2J (verbouwen bedrijfsruimte naar appartement, samenvoegen 2 appartementen); 785336; 04-11-2021;
 • Albertus Perkstraat 87 (moderniseren, verbouwen, verduurzamen woning, plaatsen zonnepanelen); 780607; 02-11-2021;
 • Burgemeester Lambooylaan 14 (aanbouw bijgebouw); 789356; 01-11-2021;
 • D 4023 (t/o Colosseum 3) (plaatsen tijdelijke kantoorruimte, kantine en kleedkamers); 790944; 01-11-2021;
 • Eemnesserweg 288 (plaatsen airco unit, platte dak aan achterzijde woning); 788199; 13-10-2021;
 • Eikbosserweg 45 (maken van een aanbouw en het vergroten van de bestaande kelder onder de aanbouw); 786925; 07-10-2021;
 • Franciscusweg 251-273 (verbouwen bedrijfshal naar 12 zelfstandige bedrijfsruimten); 766020; 29-10-2021;
 • Franciscusweg 6A (tijdelijk plaatsen 3 wegbewijzeringsborden en 2 vlaggen testlocatie in strijd met bestemmingsplan); 798781; 03-11-2021;
 • Hommelmeent 204 (plaatsen dakkapel voorzijde); 800749; 01-11-2021;
 • Jacobus Pennweg 36 (vervangen 1 dakkapel, plaatsen 3 nieuwe dakkapellen); 797070; 02-11-2021;
 • Johannes Geradtsweg 95 (uitbreiden monumentale garage); 792609; 02-11-2021;
 • Kerklaan 12 (wijzigen bestemming naar wonen); 797851; 03-11-2021;
 • Kerkstraat 20 (wijzigen gevel, plaatsen reclame); 784238; 18-10-2021;
 • Koninginneweg 18 (bijgebouw); 786968; 03-11-2021;
 • Kortenaerlaan 22 (plaatsen dakkapel voorzijde); 789345; 17-09-2021;
 • Q 26, C 4373, C 5166 Kroonlaan (aanleggen langsparkeerplaatsen); 798782; 05-11-2021;
 • Rossinilaan 15 (kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie 1507 C (bouwen nieuwe vrijstaande woning); 790666; 05-11-2021;
 • St. Annastraat 23 (slopen bestaande aanbouw - nieuwe aanbouw begane grond en verdieping); 770109; 03-11-2021;

Ontwerp-structuurvisie Bruisend Hart

Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld, als eerste stap in de ontwikkeling naar een nieuw, veilig, aantrekkelijk, toekomstbestendig Bruisend Hart. Deze voorkeursvariant is verwerkt in het ontwerp structuurvisie Bruisend Hart.

Ontwerp-verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 5 november 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Vaartweg (plaats e- deelauto bij laadpaal nabij 137A), zaak 1072782

Ontheffing

Ingekomen aanvraag ontheffing voertuig met kenmerknummer 1074902 met ontvangstdatum: 08 november 2021

 • locatie gemeente Hilversum

Het maken van 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg van de hele gemeente Hilversum, inclusief alle voet-, fietspaden, voetgangersgebieden en alle gesloten verklaringen van 19-12-2021 t/m 28-02-2022; zaaknummer 1074902.

Besluit ontheffing werken tot 23:00 uur

Op grond van artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012, ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van de bovengenoemde werkzaamheden en de daarbij behorende geluidwaarden, zoals vermeld in de tabellen 2, 3 en 4 van het bij dit besluit behorende akoestisch rapport van van Alcedo “HOV ’T GOOI Onderdoorgang: geluidsprognose werkzaamheden avondperiode” van 2 juli 2021 in de periode van:

DATUM 8 november tot en met 15 augustus 2022, maximaal 2 avonden per week tot 23:00 uur;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.