Openbare bekendmakingen week 42

Publicatie 16 oktober 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Bremlaan 10 (kappen 6 berken); 705538; 05-10-2020;
 • Eemnesserweg 7A (Theater Achterom) (verbouwen monumentaal theaterpand naar mediabedrijf); 706618; 07-10-2020;
 • Emmastraat 10 (plaatsen extra deur in pui); 705620; 05-10-2020;
 • Erfgooiersstraat 545 (kappen 1 boom); 703868; 05-10-2020;
 • Fuchsiastraat 44 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705677; 05-10-2020;
 • Honingstraat 34 (vernieuwen dakpannen, isoleren dak en vergroten dakraam voorzijde); 705862; 06-10-2020;
 • Kerkstraat 98 (plaatsen 2 parasols op terras); 706024; 08-10-2020;
 • Larenseweg 155 (plaatsen handelsreclame); 705875; 06-10-2020;
 • Naarderstraat 89A (doorbraak woonkamer/keuken); 705756; 06-10-2020;
 • Regentesselaan 7 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 705578; 05-10-2020;
 • Valkstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 705912; 07-10-2020;
 • Vondellaan 9 (kappen beuken boom); 705571; 05-10-2020;
 • Zadelstraat 8 (verbouwen woning, plaatsen zonnepanelen); 705696; 06-10-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Oude Amersfoorsteweg 307 (plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak); 672635; 07-10-2020;
 • Polluxstraat 13 (plaatsen dakkapel achterzijde); 687619; 09-10-2020;

Verleend

 • Beethovenlaan 10 (wijzigen kozijn zijgevel); 684625; 09-10-2020;
 • Bonairelaan 4-6 (aanleggen ontsluitingsweg, verplaatsen 2 bomen); 677590; 05-10-2020;
 • De Loodsen 15 (plaatsen 2 dakkapellen voorzijde en 1 dakkapel achterzijde); 697941; 09-10-2020;
 • Diependaalselaan 313 (plaatsen dakkapel straatzijde); 653492; 07-10-2020;
 • D 3775, bosplantsoen Oostereind (kappen 2 bomen); 700010; 07-10-2020;  
 • Herenplein 5 (plaatsen entreeluifel); 702057; 05-10-2020;
 • Herenstraat 73 (het renoveren en het ophogen van het dak van bestaande pand); 674239; 07-10-2020;
 • Koninginneweg 16 (plaatsen buitenunit airco); 661297; 09-10-2020;
 • N 8482, Kerkbrink 16 (uitbreiden dakterras); 685267; 07-10-2020;
 • Regentesselaan 12 (bouwen van een bijgebouw bij een monumentaal ); 592606; 07-10-2020;
 • Valkenhoflaan 7 (kappen van 1 boom); 699165; 07-10-2020;
 • Van Ghentlaan 47 (verbouwen monumentaal kerkpand); 618473; 30-10-2020;  

Geweigerd

 • Kamerlingh Onnesweg 47 (dakkapel plaatsen); 672082; 09-10-2020;

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 14 oktober 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Langgewenst en Marktplein (Instellen parkeerverbod-zone), 675288;

Ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 14 oktober 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Achterom bij hoek Emmastraat    (Aanwijzen 2 deelautoplaatsen), 698461;
 • Bosdrift nabij Taludweg (Aanwijzen deelautoplaats) 703076;
 • Daltonstraat plein St. Joseph (Aanwijzen voetgangerszone), 701625;
 • Dudokpark nabij hoofdingang Raadhuis     (Aanwijzen parkeerplaats EV deelauto),704262;
 • Hilvertsweg thv 202-204 (Aanwijzen parkeerplaatsen EV), 704225;
 • Hoge Naarderweg bij Melkpad (Aanwijzen deelautoplaats), zaak 704530;
 • Melis Stokelaan nabij de kerk (Aanwijzen parkeerplaatsen EV), 704251;
 • Meteorenstraat hk Kometenstraat (Aanwijzen parkeerplaatsen EV), 704231;
 • Oosterspoorplein bij Kl. Drift hk Larenseweg (Aanwijzen deelautoplaats), 700993;
 • V.d. Sande Bakhuyzenstraat bij Eemnesserweg (Aanwijzen deelautoplaats), 700922;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.