Openbare bekendmakingen week 38

Publicatie 17 september 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 •           appartementencomplex Schuttersheide,Jonkerweg 1 t/m 3, Zonne (plaatsen zonnepanelen); 695500; 09-09-2020;
 • Emmastraat 43 (verbouwen monumentaal pand); 695328; 08-09-2020;
 • Goudwespmeent 8 (plaatsen van een dakopbouw); 694113; 04-09-2020;
 • Hugo de Grootstraat 6 (aanleggen uitrit); 694079; 03-09-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 201 (kappen van een vederesdoorn); 695578; 09-09-2020;
 • Kleine Drift 23 en 25 (verbouwen panden); 695436; 09-09-2020;
 • 's-Gravelandseweg 14 (plaatsen reclamebord); 693423; 04-09-2020;
 • Van der Zaenlaan 39 (dichtzetten balkon voorzijde); 695418; 09-09-2020;
 • Van Nijenrodestraat 42 (plaatsen dakopbouw achterzijde en dakkapel voorzijde); 695462; 10-09-2020;
 • Vermeerlaan 5 (kappen boom in voortuin); 695174; 07-09-2020;
 • Violenstraat 18 (wijzigen zijgevel); 694134; 06-09-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 •           A 1462, 1464, 1498, 1499, 1502, 1735 (winkelcentrum Meenterf (verbouwen gevels, plaatsen 5 vlaggenmasten en wijzigen handelsreclame); 676718; 08-09-2020;
 • Eikenlaan 35 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 679041; 08-09-2020;
 • Hoorneboeg 5 (bouwen workshopruimte/atelier met opslag en logiesverblijf); 656390; 08-09-2020;
 • Kleine Drift 65 (wijzigen gebruik); 676834; 11-09-2020;
 • Stalpaertstraat 40 (verhogen nok); 676590; 07-09-2020;
 • Van der Lindenlaan 121 (uitbreiden woning achterzijde, plaatsen dakopbouw); 678978; 08-09-2020;
 • Van Hogendorplaan 11 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676394; 08-09-2020;
 • Vlindermeent 129 (aanvraag aanbouw); 672559; 08-09-2020;
 • Wernerlaan 28-5 en 28-6 (plaatsen 3 dakramen zij- en achtergevel); 678797; 10-09-2020;

Verleend

 •           Geuzenweg 280 (het plaatsen van een dakopbouw); 664682; 09-09-2020;
 • Insulindelaan 26 (kappen 1 boom); 683291; 08-09-2020;
 • Karel Doormanlaan 91 (kappen 1 boom); 683249; 10-09-2020;
 • Kerkstraat 76, 76A, 80 (verbouwen woningen boven winkels); 634101; 10-09-2020;
 • Larenseweg 251 (kappen 1 boom); 683893; 10-09-2020;
 • Libellemeent 42 (kappen 2 bomen); 676422; 08-09-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 79 (plaatsen tijdelijke vergadertent); 690393; 10-09-2020;
 • Q 820, appartementencomplex Kroonlaan 28-62 (kappen 1 boom); 683030; 08-09-2020;

Geweigerd

 •          Hazenstraat 8 (plaatsen dakkapel); 637046; 08-09-2020;
 • Q 820, appartementencomplex Kroonlaan 28-62 (kappen 1 boom); 683030; 08-09-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Bekendmaking

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 21 September 2020 het volgende voertuig verwijderd gaat worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • Citroën Xsara Picasso, kleur grijs, kenteken 80-NR-HX, geparkeerd aan de Emmastraat thv nr 36 te Hilversum.

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven.

 

Recht op geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen vragen om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken die op u betrekking hebben. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens vragen.

Het gaat dan om informatie die de gemeente geeft aan:

 • verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (die in Nederland zorg draagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van de kerken);
 • zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

De gemeente geeft zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Indienen verzoek om geheimhouding

Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken. U kunt een verzoek om geheimhouding aanvragen:

 • Online met DigiD via geheimhouding persoonsgegevens.
 • Schriftelijk: Stuur een verzoek via een ondertekende brief en een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar: Publiekszaken, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.
 • In persoon aan de balie op het stadskantoor, hiervoor moet u een afspraak maken via 14035. (neem een geldig identiteitsbewijs mee).

Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan schriftelijk een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd.

Correcte gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. U kunt dit controleren met uw DigiD door in te loggen op www.mijnoverheid.nl. Zijn niet al uw gegevens volledig opgenomen? Neemt u in dat geval eerst telefonisch contact op via 14 035. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een informatiefolder beschikbaar. Deze informatiefolder kunt u verkrijgen bij de afdeling Publiekszaken, Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum of downloaden via foldersministerie.

Meer informatie

Wilt u over het bovenstaande extra informatie, dan kunt u bellen met een medewerker van de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 14 035.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.