Openbare bekendmakingen week 37

Publicatie 10 september 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Beresteinseweg 34 (wijzigen gebruik); 692857; 31-08-2020;
 • Bremlaan 1 (bouwen carport); 693365; 03-09-2020;
 • Bremlaan 5 (bouwen carport en schuur); 693377; 03-09-2020;
 • Kapittelweg 115 (plaatsen condensor op dakvlak); 692922; 01-09-2020;
 • Laanstraat 11 (verbouwen woning, wijzigen achtergevel); 692840; 30-08-2020;
 • Mussenstraat 15 en 21 (plaatsen zonnepanelen); 694001; 03-09-2020;
 • Ruitersweg 2 (plaatsen vluchttrap aan zijgevel); 693351; 02-09-2020;
 • Seinstraat 32 (4e verdieping) (wijzigen brandscheiding 4e verdieping); 693968; 03-09-2020;
 • Sumatralaan 24A (wijzigen gevels, plaatsen zonnepanelen en slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 693981; 03-09-2020;
 • Vermeerlaan 3 (kappen bomen); 692460; 30-08-2020;
 • Verschurestraat 7 (aanleggen uitrit); 693214; 02-09-2020;
 • Vondellaan 101 t/m 183 (plaatsen nieuwe entree); 693154; 02-09-2020;
 • Witte Kruislaan 21 (kappen 1 boom); 692913; 03-09-2020;
 • Zwinglilaan 2 (plaatsen dakkapel zijgevel); 692872; 01-09-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Begoniastraat 33A (verhogen nok); 675233; 31-08-2020;
 • Bussumergrintweg 38 (het plaatsen van zonnepanelen aan voorzijde van huis op dak); 672568; 04-09-2020;
 • De Kupstraat 2 t/m 96 en Erfgooistraat 509 t/m 566 (balkonhek vervanging De Kupstraat 2 t/m 96 en Erfgooistraat 509 t/m 566); 673362; 04-09-2020;
 • Havenstraat 93 (aanvraag verbouwing pand); 673010; 03-09-2020;
 • Hoge Larenseweg 145 (dakopbouw op woonhuis); 673799; 02-09-2020;
 • Hoge Larenseweg 147 (dakopbouw op woning); 673592; 02-09-2020;
 • Javalaan 30 (uitbreiden woning, plaatsen dakopbouw); 677567; 04-09-2020;
 • Libellemeent 42 (kappen 2 bomen); 676422; 03-09-2020;
 • Reaumurlaan 13 (nokverhoging dakkapel voorzijde); 673825; 02-09-2020;
 • Spoorstraat 28 (wijzigen lichtreclame); 675134; 03-09-2020;
 • Trompenbergerweg 55 A (vervangen kozijn); 673011; 04-09-2020;
 • Vaartweg 89 (plaatsen ondergrondse afvalcontainer); 675116; 03-09-2020;
 • Vingboonsstraat 29A (plaatsen dakkapel voorzijde); 678753; 06-09-2020;
 • Vlindermeent 101 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676929; 31-08-2020;
 • Wirixstraat 20 (inrit/oprit); 674015; 01-09-2020;

Verleend

 • Bremlaan 8 (kappen 7 bomen); 676440; 02-09-2020;
 • Celebeslaan 29 (kappen 1 boom); 679466; 04-09-2020;
 • De Rijklaan 7 (kappen 1 boom); 679435; 04-09-2020;
 • De Rijklaan 9-21 (kappen 1 boom); 678217; 04-09-2020;
 • Gomarushof 74 (plaatsen dakkapel voorzijde); 654311; 04-09-2020;
 • Grasmeent 1 tot en met 76, Distelmeent 1 tot en met 70, Klav (isoleren daken grasmeent 1 tot en met 76, distelmeent 1 tot en met 70, klavermeent 1 tot en met 30); 640112; 03-09-2020;
 • Kapteynstraat 109 (verbouwen woning, bouwen kelder); 644975; 31-08-2020;
 • Kroonlaan 4 (plaatsen zonnepanelen); 651270; 03-09-2020;
 • Professor poelstraat 47 (huidige trappen verwijderen, trappengat dichtmaken, twee nieuwe trappen plaatsen); 671034; 03-09-2020;
 • Rading 31 (wijzigen van de indeling en het bijplaatsen van dakramen ); 637984; 03-09-2020;
 • Regentesselaan 12 (plaatsen pergola in achtertuin monumentaal pand); 644935; 03-09-2020;
 • 's-Gravelandseweg 68-2 (kappen 1 boom); 676999; 02-09-2020;
 • Snelliuslaan 77 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 678842; 04-09-2020;
 • Van Hoornstraat 32 (plaatsen fietsenstalling in voortuin); 676597; 03-09-2020;
 • Rectificatie: Struikheidelaan 6 in plaats van Struikheidelaan 36 (verbouwen van de woning); 612696; 11-02-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Geweigerd

 • Koningsstraat 53 (verplaatsen parkeerplaatsen van zijkant/achterzijde naar voorzijde pand); 677558; 04-09-2020;
 • Van Brakellaan 6 (kappen 1 boom); 680271; 04-09-2020;
 • Van Ostadelaan 32 (kappen 1 boom); 677625; 04-09-2020;

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Kamerlingh Onnesweg 2 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 542195; 10-09-2020; ontwerpbesluit verleend;
 • Huygensstraat 35 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 622738; 10-09-2020; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van donderdag 10 september 2020 t/m woensdag 21 oktober 2020 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer van het stadskantoor.  Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 04 september 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Cornelis Drebbelstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 36) zaaknummer 690199;

Bezwaar
Zie onderaan de advertentie

Horeca

Ingekomen aanvragen met aanvrager, adres inrichting, omschrijving aanvraag, kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Van die Vegans; Larenseweg 139; aanvraag exploitatievergunning nieuwe onderneming; 670284; 04-07-2020.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.