Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 37

Publicatie 12 september

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Beethovenlaan 29 (kappen 2 bomen (noodvelling); 575425; 02-09-2019;
 • Bordetstraat 21 (vervangen kozijnen en dakkapel monumentaal pand, plaatsen dubbel glas); 575891; 03-09-2019;
 • Catharina van Renneslaan 17 (wijzigen voorgevel); 575525; 02-09-2019;
 • Dr. P.J.H. Cuypersplein 12 (kappen boom); 575497; 02-09-2019;
 • Eikbosserweg 212 (vervangen/wijzigen dakpannen); 575897; 01-09-2019;
 • Frans Halslaan 34 (kappen 2 bomen); 575460; 01-09-2019;
 • Gerard Doulaan 13 (wijzigen functie bijgebouw naar wonen in strijd met bestemmingsplan); 575292; 15-08-2019;
 • Langestraat 86 (verbouwen monumentaal winkelpand naar woning met inpandige garage in strijd met bestemmingsplan); 575265; 02-09-2019;
 • Lindenheuvel 1 (kappen boom); 575510; 01-09-2019;
 • Prins Bernhardstraat 23 (dichtzetten balkon ten behoeve van uitbreiden badkamer); 575416; 04-09-2019;
 • Rietmeent 12 (plaatsen dakopbouw); 575506; 03-09-2019;
 • Silenestraat 32 (verbouwen bedrijfsruimte naar woonruimte); 575399; 03-09-2019;

Let op ! aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Cornelis Drebbelstraat 28 (het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning); 564743; 05-09-2019;
 • Leeghwaterstraat 10 (dakopbouw); 564921; 03-09-2019;
 • 's-Gravelandseweg 42 (N 5663) (verbouwen kantoorruimte monumentaal pand naar appartement); 555676; 05-09-2019;
 • Stationsstraat 24 (N 9738) (verbouwen van een monumentaal pand); 554389; 04-09-2019;
 • Vaartweg 42 (verbouwen pand); 567076; 04-09-2019;
 • Vennecoolstraat 12  (plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak); 565139; 02-09-2019;
 • Vennecoolstraat 2  (plaatsen van een verlegde nok op het achterdakvlak en een dakkapel op het voordakvlak); 565162; 02-09-2019;
 • Wilhelminastraat 1-19 (Bedrijfsverzamelgebouw Sociale Zaken) (intern verbouwen pand); 563304; 09-09-2019;

Verleend

 • Beukenlaan 3 (aanvraag kappen taxus voortuin); 562880; 02-09-2019;
 • Diependaalselaan 337 (nieuwbouw Zuiderheide, woongebouw met 44 zorgappartementen (gebouw alporti); 561252; 06-09-2019;
 • Dr. P.J.H. Cuypersplein 14 (plaatsen dakkapel); 564758; 04-09-2019;
 • Eikbosserweg 228 (plaatsen draaipoort); 556583; 03-09-2019;
 • Kerkstraat 47 (aanvraag lichtreclame Kerkstraat 47); 561195; 03-09-2019;
 • Kolenstraat 10 (plaatsen dakopbouw); 557510; 05-09-2019;
 • Maartendijkseweg naast Utrechtseweg 123 (D 2828 en D 4265)  (het bouwen van een nieuwe woning naast het perceel Utrechtseweg 123, het aanleggen uitrit en het ontgraven van grond t.b.v. kelder, toekomstig adres Maartendijkseweg 2); 476990; 04-09-2019;
 • Oscar Romerolaan 16 (uitbreiden bedrijfspand); 555660; 03-09-2019;
 • Rigelstraat 19 (plaatsen 1 dakkapel); 554764; 04-09-2019;
 • Sweelincklaan 16 (kappen boom); 562420; 02-09-2019;
 • Vosmaerlaan 34 (kappen van een conifeer in de achtertuin); 564818; 02-09-2019;
 • Zadelstraat 11 (plaatsen dakopbouw); 536988; 03-09-2019;
 • Zon en Maanstraat 21 (plaatsen 2 airco units op dak); 548651; 03-09-2019;

Geweigerd

 • N 9622, N 9623, N 9624 (t.h.v. Schapenkamp 2)  (verbouwen bedrijfsgebouw naar woon-/bedrijfsgebouw); 567479; 04-09-2019;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Ontwerp -verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 12 september 2019 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Arena (de weg) meerdere verkeersmaatregelen; zaak 461640;
 • Kloosterlaan (zijtak bij nr. 5) aanwijzen vakken oplaadpunt EV; zaak 575226;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.