Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 36

Publicatie 5 september 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Albertus Perkstraat 71 (kappen boom); 572716; 26-08-2019;
 • Asterstraat 4 (kappen boom); 572600; 26-08-2019;
 • Eikbosserweg 90 (kappen boom); 574085; 30-08-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 2 A (kappen boom); 573310; 27-08-2019;
 • Huygensstraat 50 (wijzigen gebruik (bedrijf naar wonen); 572744; 23-07-2019;
 • Jan van der Heijdenstraat 225 (plaatsen 2 dakramen); 572581; 26-08-2019;
 • Johan de Wittstraat 32 (kappen boom); 572466; 23-08-2019;
 • Koornstraat 39 (N 9097) (wijzigen gevel en plaatsen condensors op dak); 573393; 28-08-2019;
 • Neuweg 31-37 (verbouwen van zolderverdieping tot 4 appartementen, het plaatsen van dakkapellen op de zij- en achterdakvlakken en op het voor, - en het rechter zijvlak dakramen); 572718; 26-08-2019;
 • Pauwenstraat 13 (kappen boom); 573336; 27-08-2019;
 • Ruysdaellaan 9 (kappen boom); 572521; 24-08-2019;
 • Schapenstraat 201 (kappen 2 bomen); 573601; 29-08-2019;
 • N 9508, N 9704, 's-Gravelandseweg 15 en 17  (verbouwen van een monumentaal pand tot restaurant); 572477; 23-08-2019;
 • P 947, 's-Gravelandseweg 81 B (kappen boom); 572392; 22-08-2019;
 • Steijnlaan 8 (kappen boom); 572725; 26-08-2019;
 • Trompenbergerweg 8 D (verbouwen woning (kelder); 572534; 25-08-2019;
 • Utrechtseweg 63 (kappen 5 bomen); 572587; 26-08-2019;
 • Van Lenneplaan 9 (kappen 6 bomen); 570977; 16-08-2019;
 • Van Oldenbarneveltlaan 23 (verhogen schuur); 572410; 22-08-2019;

Let op ! aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Dalweg 24 (plaatsen zonnepanelen); 553793; 27-08-2019;
 • Egelshoek 8 6 (plaatsen woonwagen); 559743; 26-08-2019;
 • Fabritiuslaan 41 (constructieve doorbraak en plaatsen dakkapel); 559844; 26-08-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 47 (plaatsen van 3 dakkapellen); 561117; 27-08-2019;
 • Goudwespmeent 36 (vergroten van de bestaande dakopbouw aan de voorgevel); 562215; 27-08-2019;
 • Kerkstraat 47 (aanvraag lichtreclame Kerkstraat 47); 561195; 26-08-2019;
 • Laapersboog 28 (dakkapel plaatsen); 562152; 28-08-2019;

Verleend

 • Birkenheuvelweg 8 (het maken van een nokverhoging); 562781; 28-08-2019;
 • Emmastraat 21 (plaatsen airco's); 561136; 29-08-2019;
 • Herenstraat 10  (het plaatsen van 2 banners tegen de gevel); 564688; 02-09-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 249 A (wijzigen gevel); 557524; 02-09-2019;
 • 's-Gravelandseweg 99D (verbouwing appartement); 562335; 30-08-2019;
 • Trompenbergerweg 35 (kappen 2 bomen); 562305; 28-08-2019;
 • Veerstraat 12 en 12 A (bouwen zwembad); 550551; 30-08-2019;

Geweigerd

 • Oosterengweg 44 (kappen boom); 560949; 28-08-2019;

 

Ontwerpbesluit / verklaring van geen bedenkingen

Op 2 juli 2019 heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verstrekt. De aanvraag, het ontwerp besluit en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 september 2019 t/m 16 oktober 2019 digitaal ter inzage in de burgerleeskamer.

 • Kerkbrink 16 handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten; zaak 474631

 

Ontwerp- verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze is op 29 augustus 2019 bekendgemaakt en in zijn geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad.
Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen (let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking).

 • Oude Amersfoortseweg (bij Emmastraat) aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV; zaak 571123

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 5 september 2019 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Omgeving Mussenstraat en Compagnieweg calamiteitenroute ivm afsluiting wegvak Oosterengweg; zaak 552479
 • Oosterengweg afsluiting wegvak ivm bouw tunnel; zaak 534804

 

Evenementen

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum, zaaknummer  en ontvangstdatum:

 • Fotograficabeurs; Dudok Arena; 10-11-2019; 572766
 • Filmfestival Hilversum; Herenplein; 9 t/m 13-10-2019; 573260

Zienswijze:

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum, zaaknummer en verzenddatum beschikking;

 • Platenbeurs Hilversum; Groest; 7-9-2019; 542182; 30-8-2019

Bezwaar: zie hieronder

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.