Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 35

Publicatie 29 augustus 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • 1e Nieuwstraat 68 (verbouwen/uitbreiden woning, aanleggen terras); 571898; 21-08-2019;
 • Albertus Perkstraat 103 (kappen 2 bomen); 571195; 19-08-2019;
 • Alexanderlaan 1 (kappen boom); 570927; 18-08-2019;
 • Bussumergrintweg 21 A (plaatsen dakkapel); 571323; 20-08-2019;
 • Colosseum 1 (verbouwen gebouw ec); 571789; 20-08-2019;
 • Groest 55 (plaatsen gevelreclame); 571946; 22-08-2019;
 • Marktplein 1 (verlengen tijdelijke vergunning opslagruimte in strijd met bestemmingsplan); 571862; 21-08-2019;
 • Peerlkamplaan 12 (verplaatsen lantaarnpaal en aanleggen uitrit); 571787; 20-08-2019;
 • Radiostraat 93 (kappen boom); 571835; 18-08-2019;
 • Schapenstraat 203 (kappen 2 bomen); 571336; 20-08-2019;
 • Van Almondelaan 42 (plaatsen nokverhogende dakkapel); 570985; 18-08-2019;
 • Wilhelminastraat 1-19 (Bedrijfsverzamelgebouw Sociale Zaken) (intern verbouwen pand); 563304; 16-07-2019;
 • Wisseloordlaan 14 (kappen boom); 571933; 21-08-2019;

Let op ! aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd

 • Hortensiastraat 7 (dakopbouw); 560491; 21-08-2019;
 • Stad en Landestraat 30 (uitbreiden woning middels een opbouw op de uitbouw); 541354; 10-07-2019;
 • Stad en Landestraat 30 (uitbreiden woning middels een opbouw op de uitbouw); 541354; 22-08-2019;

Verleend

 • Dudokpark 1 (3 laadpalen plaatsen); 561780; 22-08-2019;
 • Javalaan 15 (bouwen gedeeltelijk ondergrondse fietsenschuur); 556693; 22-08-2019;
 • Kerkstraat 24 (plaatsen van gevelreclame); 565176; 23-08-2019;
 • Kolhornseweg 124 (plaatsen dakkapel); 549534; 21-08-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 121-131 (een uitgebreidere definiëring van de logiesfuncties in een logiesgebouw (7 nachten t/m 6 maanden) in aanvulling op het al uitgegeven vergunningsbesluit (aanvraagnummer 4377489)); 569158; 22-08-2019;
 • Violenstraat 45 (plaatsen dakkapel); 562790; 20-08-2019;
 • Lijsterweg 20a (van rechtswege)  (een bedrijfshal, 2 woningen en het optoppen van het bestaande woongebouw); 477664; 16-08-2019;

Geweigerd

 • Den Ool 59 (uitbreiden woning); 526291; 23-08-2019;
 • Planetenstraat 71 (plaatsen zonnepanelen); 532788; 23-08-2019;

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Oude Amersfoortseweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 315) zaaknummer 570045;
 • Koomansstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 48) zaaknummer 571401;

Evenementen

Ingekomen aanvragen

 • Open dag dierenasiel Crailo; Crailo Hilversum; 6-10-2019; 570654;
 • Fancy Fair Diependaalse Kerk; Diependaalselaan Hilversum; 9-11-2019; 571365;

Gewijzigde data

Bij onderstaande aanvraag is de begindatum van het evenement gewijzigd en zijn 2 extra dagen aangevraagd:

Was:

 • Jeu de Boules Hilversum; Grasveld nabij Stationsplein; 30-8-2019; 568988;

Wordt:

 • Jeu de Boules Hilversum; Grasveld nabij Stationsplein; 12-9-2019; 568988;
 • Jeu de Boules Hilversum; Grasveld nabij Stationsplein; 22-9-2019; 568988;
 • Jeu de Boules Hilversum; Grasveld nabij Stationsplein; 18-10-2019; 568988;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Ontheffing winkeltijden

Jumbo Stephensonlaan 45, 1222 NV Hilversum, Verleende ontheffing winkeltijden, zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.