Openbare bekendmakingen week 35

Publicatie 27 augustus 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Albertus Perkstraat 41 (wijzigen gebruik (wonen in plaaats van kantoor)); 687823; 18-08-2020;
 • Diependaalselaan 7 (noodkap boom in achtertuin); 687690; 17-08-2020;
 • Doodweg 9 c (kappen van een ongezonde boom); 687707; 18-08-2020;
 • Hoge Naarderweg 54A (bouwen woning); 688034; 20-08-2020;
 • Leeghwaterstraat 124 (verbouwen woning, plaatsen dakopbouw); 688554; 23-08-2020;
 • Merelstraat 40 (kappen 1 boom); 686528; 17-08-2020;
 • Naarderstraat 63 t/m 69 (verbouwen winkelruimte naar 3 appartementen); 687624; 17-08-2020;
 • Ohmstraat 26 (verbouwen schuur naar kapsalon, plaatsen reclame); 687646; 18-08-2020;
 • Polluxstraat 13 (plaatsen dakkapel achterzijde); 687619; 17-08-2020;
 • 's-Gravelandseweg 99F (verbouwen appartement 99f monumentaal pand); 688056; 20-08-2020;
 • Waldecklaan 15 (verbouwen monumentaal pand, plaatsen dakraam); 687631; 17-08-2020;
 • Witte Kruislaan 45 (vellen boom); 687684; 19-08-2020;
 • 1e Nieuwstraat 45 (isoleren zijgevel); 687670; 18-08-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • De Bazelstraat 29 (vervangen kozijnen en ramen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 618417; 01-06-2020;
 • Graaf Florislaan 32 (vernieuwen van een uitbouw, het plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak en het wijzigen gevelopeningen in de achtergevel en zijgevel); 671651; 20-08-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 309 (het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde aan de Oude Amersfoortseweg 309 te Hilversum); 669835; 18-08-2020;
 • Professor poelstraat 47 (huidige trappen verwijderen, trappengat dichtmaken, twee nieuwe trappen plaatsen); 671034; 21-08-2020;
 • Verdilaan 10 a (plaatsen 6 aaneengesloten zonnepanelen ); 669887; 21-08-2020;

Verleend

 • Bellstraat 27 (kappen 1 boom); 676633; 18-08-2020;
 • Calvijnhof 136 (plaatsen dakkapel); 653902; 18-08-2020;
 • Curaçaolaan 6 (wijzigen gevel en kozijnen, vervangen dakpannen); 656242; 20-08-2020;
 • Hoge Naarderweg 28 (legalisatie meervoudige bewoning); 613257; 17-08-2020;
 • Johannes Geradtsweg 105-107 (boom kappen vanwege gevaarzetting); 672175; 18-08-2020;
 • Jonkerweg 8 (uitbreiden woning); 639164; 21-08-2020;
 • Kruidenmeent 13 (nokverhoging en uitbreiden woning); 672521; 21-08-2020;
 • Larenseweg 70 (kappen 1 boom); 681186; 18-08-2020;
 • Neuweg 247-A1 en 247-E (verbouwen 2 bijgebouwen naar 2 appartementen (legalisatie)); 651336; 19-08-2020;
 • Neuweg 247A, 247A2, 247B, 247C (verbouwen panden); 674775; 19-08-2020;
 • Outshoornlaan 34 (plaatsen dakkapel voorzijde); 663831; 18-08-2020;
 • Radiostraat 54 (kappen 1 boom); 679429; 18-08-2020;  
 • Rossinilaan 56 (10 bomen kappen); 669958; 21-08-2020;
 • Stalpaertstraat 157 (plaatsen erfafscheiding); 657994; 17-08-2020;
 • Struikheidelaan 10 (kappen Struikheidelaan 10); 664012; 21-08-2020;
 • Taludweg 69 (kappen 1 boom); 676205; 20-08-2020;
 • Vermeerlaan 3 (kappen 1 boom); 676952; 20-08-2020;  

Geweigerd

 • Havenstraat 44 (wijzigen gevel, verbouwen begane grond naar woonruimte); 640139; 15-08-2020;  
 • Hilvertsweg 250 (uitbreiden woning, vergroten dakkapel); 651397; 18-08-2020;
 • Pasteurlaan 1 (kappen boom in achtertuin); 671300; 21-08-2020;
 • Rossinilaan 56 (1 boom kappen); 669958; 21-08-2020;

 

Ontwerp verkeersbesluit

 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 27 augustus 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 

 • Johannes Huslaan  - Aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV, zaak 686205;         

 

Evenementen

 

Ingekomen

 

 • Dutch Media Week Drive In; Mediapark; 2-10 t/m 11-10-2020; 688231;

 

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na 27 augustus. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer: 688231

 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende voertuigen verwijderd gaan worden op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 

 • Tweewielige bromfiets, merk Killerbee, kleur blauw, kenteken: D-470-NP, geparkeerd in de Langestraat t.h.v. nr 20 te Hilversum | Deze wordt vanaf donderdag  03 september verwijderd.
 • Bruine aanhangwagen geparkeerd in de Erfgooierstraat t.h.v. perceel nummer 671 te Hilversum. De aanhanger is voorzien van een gele sticker. | Deze wordt vanaf donderdag 10 september verwijderd.

 

De verwijdering wordt gedaan namens het College van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14 035).

 

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

 

Beroep

 

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.