Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 34

Publicatie 22 augustus 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Bergweg 12 (uitbreiden woning); 570438; 14-08-2019;
 • Burgemeester Schooklaan 24 (renoveren/uitbreiden monumentale woning, plaatsen 2 dakkapellen, slopen (garage) in beschermd stads- of dorpsgezicht); 569197; 09-08-2019;
 • Curaçaolaan 15 (kappen 3 bomen); 570429; 14-08-2019;
 • Dalweg 8 A (tijdelijk plaatsen schottenkeet); 570158; 14-08-2019;
 • Koninginneweg 30 (kappen 1 boom); 565723; 23-07-2019;
 • Regentesselaan 30 (kappen 1 boom); 569514; 12-08-2019;
 • Regentesselaan 4 (kappen 2 bomen); 570147; 13-08-2019;
 • Van Riebeeckweg 212 (kappen 48 bomen); 569716; 13-08-2019;

Rectificatie

Neuweg 249 en 251, Egelantierstraat 49-85 (oneven), 56-90 (e (renoveren en isoleren 96 monumentale woningen); 566281; 27-07-2019; moet zijn
Neuweg 249 en 251, Ericastraat 49-85 (oneven en 56-90 (even), Cameliastraat 22-28 (even) en 1-17 (oneven), Egelantierstraat 116-120 (even), Egelantierstraat 67-113 (oneven) en 72-114 (even); 566281; 27-07-2019;

Let op ! aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd

 • Oscar Romerolaan 16 (uitbreiden bedrijfspand); 555660; 15-08-2019;
 •  Vaartweg 51 A (het bouwen van 2 woon-/werk woningen met garage/berging); 561153; 16-08-2019;
 • Van Strijlandstraat 19 (plaatsen van een 1 dakkapel); 557637; 15-08-2019;

Verleend

 • Diependaalse Drift 33 (wijzigen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning); 558382; 15-08-2019;
 • Diependaalselaan 276 (wijzigen inwendige constructie en plaatsen dakraam); 564990; 14-08-2019;
 • Egelshoek 8-18 (plaatsen nieuwe woonwagen); 558352; 15-08-2019;
 • Geuzenweg 108 (wijzigen zijgevel); 566823; 16-08-2019;
 • Holleweg 2 (het splitsen van het woongebouw in twee woningen); 543446; 16-08-2019;
 • Larenseweg 119 A (wijzigen puien); 553481; 16-08-2019;
 • Melkpad 27 (vervangen pannendak monumentaal pand); 541284; 14-08-2019;
 • Neuweg 3 (verbouwen winkelruimte naar woning); 521743; 14-08-2019;
 • Stad en Landestraat 7 t/m 37 (oneven) en 10 t/m 26 (even). H (het renoveren en verduurzamen van 42 woningen jacob peetstraat e.o.); 526229; 16-08-2019;
 • Veerstraat 7 A (het uitbreiden van een monumentale woning middels een uitbouw aan de achterzijde en het opnieuw voegen van de voorgevel); 553498; 16-08-2019;

Geweigerd

 • Bussumergrintweg 58 (plaatsen 2 padelbanen op tennisbaan); 554757; 14-08-2019;
 • Neuweg 409 (plaatsen autolift); 553087; 14-08-2019;

Evenementen

Ingekomen

 • Jeu de Boules Hilversum ; Grasveld nabij Stationsplein ; 30-8-2019 ; 5687988
 • Open Studio Dagen ; Mediapark ; 12 en 13 oktober 2019 ; 569099

Zienswijze

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Ontwerpbesluit verkeersregeling

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 22 augustus 2019 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Lorentzweg bij Marconistraat: Aanwijzen vakken oplaadpunt EV; zaak 570084
 • Cameliastraat bij Egelantierstraat: Aanwijzen vakken oplaadpunt EV; zaak 570681

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na bekendmaking, mondeling of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen een ontwerpbesluit verkeersregeling inbrengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM  Hilversum. Ingediende zienswijzen zijn mede van belang voor de inhoudelijke omvang van een later beroep omdat de bezwaarschriftenprocedure bij ontwerpbesluiten niet bestaat.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.