Openbare bekendmakingen week 34

Publicatie 20 augustus 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • nabij voormalig azc Crailo/Amersfoortsestraatweg 101; kadast (bouwen van een onderstation (een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet) nabij amersfoortsestraatweg 101; kadastraal bekend gemeente hilversum, sectie c, nummer 7221); 685354; 11-08-2020;
 • Beethovenlaan 10 (wijzigen kozijn zijgevel); 684625; 10-08-2020;
 • Chr. de Wetlaan 12 (kappen 2 bomen); 683910; 07-08-2020;
 • Erfgooiersstraat 377 en 485 (kappen 2 bomen); 683827; 07-08-2020;
 • Hyacintenlaan 80 (plaatsen dakkapel achterzijde); 685647; 12-08-2020;
 • Kamerlingh Onnesweg 50 (uitbreiden woning achterzijde); 685282; 11-08-2020;
 • N 8482, Kerkbrink 16 (uitbreiden dakterras); 685267; 12-08-2020;
 • Larenseweg 155 (uitbreiden winkelpand, kappen 1 boom, plaatsen vlaggenmast (zie ook 579527)); 685387; 12-08-2020;
 • Larenseweg 251 (kappen 1 boom); 683893; 07-08-2020;
 • Naarderstraat 78 (aanleggen dakterras); 685666; 13-08-2020;
 • Nassaulaan 29 (plaatsen zonnepanelen); 685653; 13-08-2020;
 • Oude Enghweg 12 (wijzigen gevels monumentaal pand (schilderwerk)); 686129; 14-08-2020;
 • Rossinilaan 56 (tijdelijk plaatsen portocabin en containers (tbv wonen en opslag)); 685431; 12-08-2020;
 • Schuttersweg 18 (kappen 1 boom); 686126; 13-08-2020;
 • 's-Gravelandseweg 156 (kappen 2 bomen); 683922; 07-08-2020;
 • N 6197, achter 's-Gravelandseweg 27 t/m 33 (plaatsen tijdelijke zuiveringsinstallatie); 685318; 11-08-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Jan van der Heijdenstraat 26 (het vervangen/verplaatsen van prijsaanduidingsbord/totem); 669849; 12-08-2020;
 • Lorentzweg 179 (plaatsen zonnepanelen); 663079; 14-08-2020;
 • Naarderstraat 9 (verbouwing, maken van een zelfstandige woning); 669285; 15-08-2020;
 • Paulus van Loolaan 1 t/m 15 (plaatsen fietsenberging); 663148; 11-08-2020;
 • Valkstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 663349; 10-08-2020;

Verleend

 • Emmastraat 24 (saneren van asbest bij 4 schuren bij monumentaal pand in beschermd stads- of dorpsgezicht); 683021; 12-08-2020;
 • Floralaan 6 (vergroten raam zijgevel); 663849; 11-08-2020;
 • Karel Doormanlaan 246-296 (versterken balkons); 660320; 14-08-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 143 (plaatsen van dakkapellen op het voor- en zijdakvlak van de woning en het wijzigen van de zoldervloerconstructie t.b.v. een andere trap); 586045; 13-08-2020;  
 • Oude Torenstraat 1-3 (uitvoeren verkennende archeologische werkzaamheden); 664135; 14-08-2020;
 • Schoutenstraat 2B (verbouwen winkelpand naar winkelruimte en 6 appartementen); 635995; 11-08-2020;

Geweigerd

 • Dorsmanstraat 10 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 641366; 14-08-2020;
 • Mgr. Van de Weteringstraat 4 (plaatsen dakkapel, vervangen regenwaterafvoer); 637017; 10-08-2020;
 • Neptunusstraat 6 (plaatsen zonnepanelen); 652063; 14-08-2020;

 

Ontwerp verkeersbesluit

 

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 14 augustus 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 

 • Langgewenst – Marktplein (aanwijzen parkeerverbod-zone), zaak 675288;            

 

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

 

Beroep

 

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.