Openbare bekendmakingen week 34

 • Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
 • Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
 • Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Albertus Perkstraat 46 (kappen 1 boom); 792233; 16-08-2021;
 • Q 1270, Bob Spaaklaantje 2A (plaatsen tijdelijke buitenstudio voor periode van 10 jaar); 793024; 19-08-2021;
 • Graaf Florislaan 28 (plaatsen zonnepanelen); 792842; 18-08-2021;
 • Johannes Geradtsweg 95 (uitbreiden garage); 792609; 17-08-2021;
 • Kleine Drift 27A (bed en breakfast aan huis in strijd met bestemmingsplan); 792012; 12-08-2021;
 • Larenseweg 178 (aanleggen uitrit); 792915; 18-08-2021;
 • Loosdrechtseweg 198 (verlengen plaatsing woonunits voor 5 jaar); 792840; 17-08-2021;
 • Peerlkamplaan 12 (wijzigen uitrit en erfafscheiding); 792841; 17-08-2021;
 • N9708 t.h.v. Stationsplein 12 (kappen van twee bomen i.v.m. ontwikkeling busstation); 792883; 18-08-2021;
 • Taludweg 87 (kappen 1 boom); 792921; 18-08-2021;
 • Violenstraat 124 en 126 (plaatsen dakopbouw 2 woningen); 793049; 19-08-2021;
 • Zevenbergen 5 (kappen 2 bomen); 792903; 18-08-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Albertus Perkstraat 87 (moderniseren, verbouwen, verduurzamen woning, plaatsen zonnepanelen); 780607; 23-08-2021;
 • Jacob van Campenlaan 199 (plaatsen buitenunit airco); 784339; 17-08-2021;
 • Kleine Drift 65E (plaatsen/vergroten dakkapel voorzijde); 782372; 23-08-2021;
 • Snelliuslaan 36 (plaatsen dakkapel voorzijde, verhogen nok, uitbreiden achterzijde); 784872; 20-08-2021;

Verleend:

 • Azaleastraat 7 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde in strijd met bestemmingsplan); 781401; 19-08-2021;
 • Celebeslaan 19 (vervangen raamhout, constructieve wijziging); 784414; 17-08-2021;
 • De Bazelstraat 31 (plaatsen dakraam); 784998; 19-08-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 144 (plaatsen gevelreclame); 765654; 19-08-2021;
 • Groest 69 (nieuwbouw politiekantoor); 760835; 23-08-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 41 (plaatsen dakkapel voorzijde); 780644; 19-08-2021;
 • Johan de Wittstraat 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777862; 19-08-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 204 (doorbraak op zolder); 786761; 17-08-2021;
 • Lindenheuvel 2 (kappen boom); 785864; 17-08-2021;
 • Siriusstraat 16 (plaatsen zonnepanelen); 779456; 18-08-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 129 (kappen boom); 789084; 19-08-2021;
 • Struikheidelaan 10 (kappen twee beuken); 784911; 17-08-2021;
 • Struikheidelaan 8 (kappen twee beuken); 784586; 17-08-2021;
 • Utrechtseweg 113A (nieuwbouw woning); 774499; 18-08-2021;
 • Zonnelaan 11 (kappen 7 bomen); 782218; 17-08-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Aangepaste ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1051118 en ontvangstdatum: 13 augustus 2021

 • Locatie Groest e.o.

het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van het realiseren van een nieuw politiekantoor van augustus 01-09-2021 t/m 01-03-2022; zaaknummer 1051118.

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN;

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 25 augustus 2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • J.P. Coenstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 144) zaaknummer 1053791;
 • Stroeslaan (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 38) zaaknummer 1032342;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum evenement en zaaknummer:

 • Hilversum actief; Marktplein; 3-10-2021; 1042473 (datum gewijzigd, was 19-9-2021)

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend:

 • Curiosamarkt; Landgoed Zonnestraal; 12-9-2021; 1027029; 16-8-2021
 • Platenbeurs; Marktplein; 22-8-2021; 1052639; 17-8-2021

Als u informatie wilt over een vergunning, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeld in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.