Openbare bekendmakingen week 33

Publicatie 13 augustus 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Burgemeester Schooklaan 8 (kappen 1 boom); 683287; 06-08-2020;
 • Colosseum 5 (gebouw SB) (verbouwen gebouw); 682903; 03-08-2020;
 • Emmastraat 24 (saneren van asbest bij 4 schuren bij monumentaal pand in beschermd stads- of dorpsgezicht); 683021; 04-08-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 21 (plaatsen dakopbouw); 683762; 07-08-2020;
 • Hermelijnlaan 39 (kappen 1 boom); 681189; 30-07-2020;
 • Insulindelaan 26 (kappen 1 boom); 683291; 02-08-2020;
 • Karel Doormanlaan 91 (kappen 1 boom); 683249; 03-08-2020;
 • Kerkstraat 98 (renoveren gevels en dakpannen monumentaal pand in beschermd stads- of dorpsgezicht); 683764; 07-08-2020;
 • Q 820, appartementencomplex Kroonlaan 28-62 (kappen 2 bomen); 683030; 03-08-2020;
 • Appartementencomplex Kroonlaan 28-62 (wijzigen voordeuren); 682916; 03-08-2020;
 • Larenseweg 70 (kappen 1 boom); 681186; 30-07-2020;
 • Minckelersstraat 213 (plaatsen terrasoverkapping achterzijde); 682967; 04-08-2020;
 • Neuweg 389 (wijzigen voorgevel); 683046; 04-08-2020;
 • Pieter de Hooghlaan 59 (plaatsen dakopbouw); 682898; 02-08-2020;
 • Reaumurlaan 5 en 7 (verhogen nok, plaatsen 2 dakkapellen voorzijde); 682945; 04-08-2020;
 • Regentesselaan 28 (onderkelderen aanbouw, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 682895; 01-08-2020;
 • Siriusstraat 51 (uitbreiden woning achterzijde, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 683004; 04-08-2020;
 • Van Riebeeckweg 212 (kappen 56 bomen); 683251; 04-08-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Casper Fagelstraat 8 (uitbreiden woning achterzijde); 660255; 03-08-2020;
 • Geuzenweg 280 (het plaatsen van een dakopbouw); 664682; 03-08-2020;
 • Gomarushof 43 (plaatsen dakkapel voorzijde); 660296; 03-08-2020;
 • Huygensstraat 102 (het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van het gebouw Huygensstraat 102 te hilversum); 664538; 03-08-2020;
 • Oude Meentweg t.h.v. nr. 4 (het vervangen van de brug aan de Oude meentweg t.h.v. nr. 4); 669810; 03-08-2020;
 • Struikheidelaan 10 (kappen struikheidelaan 10); 664012; 05-08-2020;
 • Tulpstraat 60 (plaatsen dakopbouw en dakramen); 660212; 03-08-2020;
 • Valkenhoflaan 4 (plaatsen dakkapel zijgevel); 663153; 03-08-2020;
 • Violenstraat 92 (plaatsen dakopbouw); 661420; 06-08-2020;
 • Violenstraat 94 (plaatsen dakopbouw); 661405; 06-08-2020;

 Verleend

 • 's-Gravelandseweg 16 A (wijzigen gevel); 617987; 03-08-2020;
 • K 2582, Landgoed Kruisheide perceel 2 (nabij Larixlaan 5) (bouwen van een nieuwe woning op Landgoed Kruisheide, perceel 2, toekomstig adres Utrechtseweg 58-3); 647485; 04-08-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 36 (plaatsen dakkapel); 623585; 07-08-2020;
 • Vermeerlaan 29 (plaatsen dakkapel); 639341; 06-08-2020;  

Horeca

Verleend

 • Bar des Boules; Stationsplein 27 (de Kwekerij); DHW-vergunning; 654806; 31-07-2020;
 • Bar des Boules; Stationsplein 27 (de Kwekerij); exploitatievergunning met terras; 654288;  31-07-2020.

Evenementen

Ingekomen

 • Gooisch Bierfestival; Marktplein; 13-9-2020; 681174;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.4. van de APV Hilversum vanaf  20 augustus 2020 een voertuig betreffende een witte aanhanger waar geen kenteken van bekend is verwijderd zal worden.

Op de Nieuwe Havenweg ter hoogte van perceel nummer 21. De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel. nr. 14035

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 7 augustus 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Noordse Bosje (thv 49)                      Venstertijden gehandicaptenparkeerplaats, zaak 655460;
 • Zeedijk                                       Gehele weg voetgangersgebied, zaak 652974;

Ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 13 augustus 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Erfgooiersstraat bij flat 677 - 767       Aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV, zaak 682136;
 • Van Gelderlaan nabij 93                     Aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV, zaak 682177;
 • 1e Oosterstraat bij Havendwarsstraat  Aanwijzen parkeervakken oplaadpunt EV, zaak 682223;                   

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.