Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 31

Publicatie 30 juli 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

-       

 • Bellstraat 27 (kappen 1 boom); 676633; 16-07-2020;
 • D 4267, Bonairelaan 4-6 (aanleggen ontsluitingsweg, verplaatsen 2 bomen); 677590; 20-07-2020;
 • Bremlaan 8 (kappen 7 bomen); 676440; 15-07-2020;
 • A 1462, 1464, 1498, 1499, 1502, 1735 (winkelcentrum Meenterf (verbouwen gevels, plaatsen 5 vlaggenmasten en wijzigen handelsreclame); 676718; 16-07-2020;
 • Graaf Florislaan 18 (plaatsen zonnepanelen); 677636; 21-07-2020;
 • Hoge Larenseweg 141 (aanleggen dakterras); 677582; 20-07-2020;
 • Hugo de Grootstraat 36 (plaatsen toegangsportaal met deur); 677724; 21-07-2020;
 • Irisstraat 21G (aanleggen uitrit voorzijde woning); 677572; 19-07-2020;
 • J. van Galenstraat 2 (verhogen nok); 677677; 21-07-2020;
 • Javalaan 30 (uitbreiden woning, plaatsen dakopbouw in strijd met bestemmingsplan); 677567; 18-07-2020;
 • Kleine Drift 65 (wijzigen gebruik); 676834; 16-07-2020;
 • Koningsstraat 53 (verplaatsen parkeerplaatsen van zijkant/achterzijde naar voorzijde pand); 677558; 17-07-2020;
 • Libellemeent 42 (kappen 2 bomen); 676422; 15-07-2020;
 • RD 137031/476313 (nabij Erfgooiersbrug, hoek Melkmeent/Meers (plaatsen bouwwerk ten behoeve van grondsonderingen); 676749; 30-06-2020;
 • Noodweg 37 D 39 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 676644; 16-07-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 196 (bouwwerk brandveilig gebruik); 676668; 16-07-2020;
 • P 764, terrein naast/achter Paulus van Loolaan 6 (bouwen 2 woningen met kas, kappen 17 bomen); 676334; 14-07-2020;
 • 's-Gravelandseweg 68-2 (kappen 1 boom); 676999; 17-07-2020;
 • Stalpaertstraat 40 (verhogen nok); 676590; 15-07-2020;
 • Taludweg 69 (kappen 1 boom); 676205; 14-07-2020;
 • Van Almondelaan 1 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676320; 14-07-2020;
 • Van Hogendorplaan 11 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676394; 15-07-2020;
 • Van Hoornstraat 32 (plaatsen fietsenstalling in voortuin); 676597; 15-07-2020;
 • Van Ostadelaan 32 (kappen 1 boom); 677625; 20-07-2020;
 • Vermeerlaan 3 (kappen 1 boom); 676952; 16-07-2020;
 • Vlindermeent 101 (plaatsen dakkapel voorzijde); 676929; 16-07-2020;
 • Zwaluwplein 8 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 676458; 15-07-2020;

Rectificatie:

 • Gepubliceerd als Oude Amersfoortseweg 3 (aanvraag dakkapel voorzijde); 672635; 07-07-2020;
 • Moet zijn Oude Amersfoortseweg 307 (aanvraag dakkapel voorzijde); 672635; 07-07-2020

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Boomberglaan 19 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden kelder); 658659; 21-07-2020;
 • Hoge Naarderweg 28 (verbouwen monumentaal pand naar 11 appartementen (legalisatie)); 655375; 21-07-2020;
 • R 2602, Johannes Geradtsweg 130  (wijzigen gevel); 654997; 20-07-2020;
 • Karel Doormanlaan 246-296 (versterken balkons); 660320; 23-07-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 131 (plaatsen 3 reclamelogo's); 626036; 22-07-2020;

Verleend        

 • Ampèrestraat 10, 12, Larenseweg 38 (voormalige sigarenfabriek) (gedeeltelijk slopen monumentaal pand in verband met brand); 655038; 23-07-2020;
 • Burgemeester Gülcherlaan 13 (slopen aanbouw, bouwen nieuwe aanbouw en 4 dakramen ); 643186; 20-07-2020;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 11 (plaatsen zonnepanelen); 651061; 23-07-2020;
 • Burgemeester Lambooylaan 37 (boom achter het huis verwijderd en vervangen door herplant langs/op de erfscheiding); 671279; 21-07-2020;
 • De Rijklaan 17 (nood kap boom); 672025; 21-07-2020;
 • Diverse locaties gemeente Hilversum (plaatsen 30 extra reclamedisplays); 580026; 21-07-2020;
 • Franciscusweg 247 (plaatsen tijdelijke overkapping parkeerplaats ivm coronamaatregelen); 656371; 22-07-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 328 (realiseren doorbraak tussen woonkamer en keuken); 668525; 21-07-2020;
 • Holleweg 5 (braakliggend terrein tussen nrs. 3 en 6A) (kappen bomen, inrichten terrein); 648001; 20-07-2020;
 • Leeuwenstraat 40 (wijzigen voorgevel); 634093; 20-07-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 151 (verbouwen/uitbreiden monumentaal voormalig kloosterpand); 629669; 20-07-2020;
 • Stad en Landestraat 7 t/m 37 (oneven) Stad en Landestraat 10 (wijzigen gevels); 634096; 23-07-2020;
 • Utrechtseweg 57 A (zieke boom kappen); 672612; 21-07-2020;  
 • Wegastraat 33 (plaatsen zonnepanelen); 640121; 23-07-2020;

BeBezwaar: zie onderaan deze pagina

Geweigerd

 • Professor Poelsstraat 47 (plaatsen dakkapel); 639468; 23-07-2020;

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 24 juli 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Leeuwerikstraat: Inrijverbod vrachtauto’s zaak 650881;
 • Willem Bontekoestraat: Eenzijdig parkeerverbod steeg, zaak 654357;   

Verkeersbesluit(en) gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 24 juli 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en).

 • Turfstraat 4 – het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 4, 677034;

Bekendmaking

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.4. van de APV Hilversum vanaf  06 augustus 2020 een voertuig betreffende een rode Bromfiets waar geen kenteken van bekend is verwijderd zal worden.

 • Op de Kapittelweg ter hoogte van perceel nummer 231.

De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel. nr. 14035)

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.