Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 30

Publicatie 23 juli 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

-       

 • Begoniastraat 33A (verhogen nok); 675233; 13-07-2020;
 • Bonairelaan 4 (het plaatsen van een hekwerk op het terrein tijdelijke huisvesting politie Hilversum); 674525; 10-07-2020;
 • De Kupstraat 2 t/m 96 en Erfgooistraat 509 t/m 566 (balkonhek vervanging de Kupstraat 2 t/m 96 en Erfgooistraat 509 t/m 566); 673362; 09-07-2020;
 • Diependaalselaan 305 (plaatsen overkapping/schutting achtertuin); 675157; 13-07-2020;
 • Franciscusweg 10 D -3 (nieuwbouw bedrijfsunits); 674565; 10-07-2020;
 • Godelindeweg 1 a (plaatsen koekoek achtergevel); 673298; 08-07-2020;
 • Herenstraat 73 (het renoveren en het ophogen van het dak van bestaande pand); 674239;
 • 10-07-2020;
 • Hoge Larenseweg 145 (dakopbouw op woonhuis); 673799; 09-07-2020;
 • Hoge Larenseweg 147 (dakopbouw op woning); 673592; 09-07-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 19 (uitbreiden woning achterzijde, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 674788; 10-07-2020;
 • Larenseweg 202 (constructieve wijziging het gedeeltelijk verwijderen van de muur tussen de keuken en de woonkamer); 673452; 09-07-2020;
 • Nassaulaan 27 (uitbreiding zonnepanelen); 674783; 12-07-2020;
 • Neuweg 247A, 247A2, 247B, 247C (verbouwen panden); 674775; 17-06-2020;
 • Reaumurlaan 13 (nokverhoging dakkapel voorzijde); 673825; 09-07-2020;
 • Schapenkamp 2-10 (Silverpoint, gedeelte 3e verdieping)  (pand brandveilig gebruiken); 674771; 10-07-2020;
 • N 8341, naast Spoorstraat 17A t/m 17E (wijzigen gevel ten behoeve van scootmobielstalling); 676104; 06-07-2020;
 • Spoorstraat 28 (wijzigen lichtreclame); 675134; 13-07-2020;
 • Vaartweg 89 (plaatsen ondergrondse afvalcontainer); 675116; 13-07-2020;
 • Wirixstraat 20 (inrit/oprit); 674015; 09-07-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • Burgemeester Bootlaan 7 en 9 (plaatsen erfafscheiding en poort); 651346; 13-07-2020;
 • Calvijnhof 136 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 653902; 14-07-2020;
 • Curaçaolaan 6 (wijzigen gevel en kozijnen, vervangen dakpannen); 656242; 15-07-2020;
 • Diependaalselaan 313 (plaatsen dakkapel straatzijde); 653492; 13-07-2020;
 • Mgr. Van de Weteringstraat 4 (plaatsen dakkapel, vervangen regenwaterafvoer); 637017; 13-07-2020;
 • Neptunusstraat 5 (plaatsen zonnepanelen); 641786; 13-07-2020;
 • Paulus Potterlaan 4 (aanleggen uitrit); 654297; 14-07-2020;
 • Professor Poelsstraat 3 (plaatsen dakkapel achterzijde); 653864; 13-07-2020;
 • Steijnlaan 14 (vervangen stenen kolommen en plaatsen toegangspoort monumentaal pand); 655386; 17-07-2020;
 • Vreelandseweg 56 (plaatsen erfafscheiding en toegangspoort); 653865; 13-07-2020;

Verleend        

 • Beresteinseweg 62 (kappen 2 bomen); 663857; 14-07-2020;
 • Burg Gulcherlaan 13; 643186; slopen aanbouw, bouwen nieuwe aanbouw, plaatsen 4 dakramen; 20 juli 2020;
 • Bussumergrintweg 58 (plaatsen 2 padelbanen op tennisbaan en verhogen/verlengen bestaand hekwerk); 604280; 15-07-2020;
 • Havendwarsstraat 40 (plaatsen dakkapel); 634795; 14-07-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 10 (het plaatsen van dakkapel op het voordakvlak); 604088; 14-07-2020;
 • Larenseweg 139 (plaatsen 7 tiny houses voor een periode van 2 jaar); 655399; 17-07-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 19 (kappen 1 boom); 664122; 15-07-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 3 (plaatsen dakkapel); 641728; 14-07-2020;
 • Vondellaan 1 (verbouwen woning); 664656; 14-07-2020;

BeBezwaar: zie onderaan deze pagina

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Badhuislaan 10 (wijzigen gebruik (brandveilgheid)); 671647; 14-07-2020; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van vrijdag 24 juli 2020  t/m donderdag 3 september bovengenoemde ontwerpvergunning digitaal ter inzage ligt in de burgerleeskamer. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 17 juli 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Lorentzweg (nabij Vd Sande Bakhuyzenstraat) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), zaak 652194.

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 17 juli 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Noorderweg (nabij Stephensonlaan) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), zaak 673660
 • Geuzenweg (nabij Cruquiusstraat) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), zaak 673439

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 23 juli 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Geuzenweg (nabij Noorderweg) (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), zaak 675571

Kennisgeving

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij twee aanvragen om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.
De aanvragen betreffen:
-    het plaatsen van een keerwand tussen de busbaan en de spoorlijn, nabij de Weg over Anna’s Hoeve en de kruising van het spoor met de A27, in de gemeente Hilversum, ten behoeve van het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi, ontvangstdatum 9 juli 2020, zaaknummer 9722943;
-    het plaatsen van een keerwand tussen de busbaan van de HOV-busbaan en de spoorlijn, nabij de Van Linschotenlaan in de gemeente Hilversum, ten behoeve van het vrije busbaanproject HOV in ’t Gooi, ontvangstdatum 10 juli 2020, zaaknummer 9725044.

Aanvrager: BAM Infra B.V.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvragen en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na bekendmaking, mondeling of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen tegen een ontwerpbesluit verkeersregeling inbrengen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM  Hilversum. Ingediende zienswijzen zijn mede van belang voor de inhoudelijke omvang van een later beroep omdat de bezwaarschriftenprocedure bij ontwerpbesluiten niet bestaat.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.