Openbare bekendmakingen week 30

Publicatie 29 juli 2021

 • Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
 • Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
 • Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Curacaolaan 18B (kappen); 788263; 19-07-2021;
 • Diependaalselaan 159 (kappen boom); 788491; 20-07-2021;
 • Eemnesserweg 288 (plaatsen airco unit, platte dak aan achterzijde woning); 788199; 16-07-2021;
 • Eikbosserweg 165 (bijbehorend bouwwerk bouwen); 788333; 15-07-2021;
 • Jan Blankenlaan 8 (tijdelijke huisvesting extra klaslokaal); 787866; 14-07-2021;
 • Kerklaan 27 (uitbreiding verdieping en wijzigen begane grond); 788123; 16-07-2021;
 • Kleine Drift 25 (verwijderen boom op erfscheiding van perceel); 787959; 14-07-2021;
 • Kleine Drift 65A (vernieuwen loods/units); 788290; 21-07-2021;
 • Marathon 9A (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening); 788462; 20-07-2021;
 • Neuweg 87A (een constructieve vereenvoudiging t.o.v. de op 10-02-2021 verleende vergunning (kenmerk 700702)); 788269; 19-07-2021;
 • Planetenstraat 91, 93 (zonnepaneel of -collector plaatsen, zonnepaneel of -collector plaatsen 2); 788345; 15-07-2021;
 • R 7878 t.h.v. W.C. Bradelaan 35 (kappen); 788113; 16-07-2021;
 • Regentesselaan 19 (verbouwing van woning); 788028; 15-07-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 58 (uitbreiding van de keuken); 788296; 21-07-2021;
 • St. Vitusstraat 58 (realiseren dakopbouw, verwijderen aanbouw douche (tuinzijde)); 788474; 20-07-2021;
 • Torenlaan 32 (onderkeldering bestaande woning en constructieve ingreep in achtergevel); 788495; 21-07-2021;
 • Vaartweg 127A (uitbreiden woning); 787806; 14-07-2021;
 • Vaartweg 51 (uitrit aanleggen of veranderen); 788356; 16-07-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Hommelmeent 117 (maken trapgat in betonnen vloer); 779638; 20-07-2021;
 • Kleine Drift 71 (wijzigen gevel, plaatsen handelsreclame, wijzigen gebruik in strijd met bestemmingsplan); 773365; 22-07-2021;
 • Laapersveld 70 (nieuwe interne trap naar de 1ste verdieping, dichtzetten binnentuin en wijzigen diverse gevelelementen kantoorgebouw); 779588; 19-07-2021;
 • Siriusstraat 16 (plaatsen zonnepanelen); 779456; 26-07-2021;
 • Verdilaan 14 (uitbreiden woning achterzijde, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 777967; 19-07-2021;
 • Zinniastraat 2-56 (even) 1-33 (oneven), Primulastraat 1-19 (wijzigen woonkamerkozijnen, buitendaks isoleren daken, vervangen draaiende delen); 777610; 21-07-2021;

Verleend:

 • Binnendoor 9 (plaatsing dakkapel op het voordakvlak); 786907; 19-07-2021;
 • Bloemstraat 20 (plaatsen dakkapel achterzijde); 752225; 20-07-2021;
 • Burgemeester Gülcherlaan 34 (plaatsen zonnepanelen); 770949; 22-07-2021;
 • Diependaalselaan 173A (kappen); 784871; 19-07-2021;
 • Eemnesserweg 252 (constructieve wijzigingen begane grond); 779653; 19-07-2021;
 • Egelshoek 9D (aanleggen uitrit); 780802; 20-07-2021;
 • Eikbosserweg 278 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 761350; 19-07-2021;
 • Eikbosserweg 54A (verbouwen van het pand); 767380; 23-07-2021;
 • Frederik van Eedenlaan 50-52 (kappen); 782524; 19-07-2021;
 • Geuzenweg 154 (verwijderen draagmuur); 784865; 19-07-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 267 (onderkelderen woning); 781084; 23-07-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 356 (uitbreiden woning zij- en achtergevel, plaatsen dakkapel); 772790; 20-07-2021;
 • Hazelaarlaan 4 (kappen 1 boom); 781851; 19-07-2021;
 • Merelstraat 45 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 740508; 26-07-2021;
 • Nieuwe Havenweg 51 (verbouwen logistieke hal); 775695; 20-07-2021;
 • Orchideestraat (L4124) (kappen 5 bomen); 768108; 20-07-2021;
 • Primulastraat 29 (doorbreken muur); 784213; 20-07-2021;
 • Rigelstraat 74 (doorbreken draagmuur); 784864; 19-07-2021;
 • Rossinilaan 56 (plaatsen erfafscheiding en poorten); 769720; 21-07-2021;
 • Schuttersweg 52A (kappen acacia); 781501; 19-07-2021;
 • Snelliuslaan 17 (kappen acacia); 780468; 19-07-2021;
 • Stationsplein (N9708) (kappen 2 bomen); 781455; 23-07-2021;
 • Sumatralaan 39 (wijzigen raamkozijn naar deurkozijn); 774502; 20-07-2021;

Geweigerd:

 • Verdilaan 2 (kappen 1 amerikaanse eik); 780155; 19-07-2021;
 • Seinstraat 2 (kappen 3 coniferen); 777551; 20-07-2021;
 • 's-Gravelandseweg 168 (kappen eik); 773945; 20-07-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie.

 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING:

 • Diependaalselaan 337B-1 (gebouw Alba) (bouwwerk brandveilig gebruiken); 781050; 23-07-2021; ontwerpbesluit verleend;
 • Jan Blankenlaan 10 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 780341; 23-07-2021; ontwerpbesluit verleend;
 • Van Musschenbroekstraat 31A (kinderopvang brandveilig gebruiken); 784866; 23-07-2021; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van donderdag 29 juli 2021 t/m 9 september 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer van het stadskantoor. Openingstijden/adresgegevens zie boven.

Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING:

Verleende vergunning ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 1028090 en ontvangstdatum: 09 juni 2021:

 • locatie Kapelstraat e.o.

(het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van een nieuwbouwproject appartementengebouw van 30-08-2021 t/m 06-04-2023); 1028090.

 

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum evenement en zaaknummer:

 • Kei Alive; Keiplein; 3 t/m 5-9-2021; 1037363;
 • Pure Buren; Gijsbrecht van Amstelstraat; 5-9-2021; 1037538;
 • Meent Cultureel Festival; Centrale Plein Hilversumse Meent; 18-9-2021; 1040172.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

 

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

 

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.