Openbare bekendmakingen week 29

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Akkerweg 1 (plaatsing van een schuifpoort voor de oprit en bijbehorende looppoort aan de voorzijde van het pand); 787097; 13-07-2021;
 • Binnendoor 9 (plaatsing dakkapel op het voordakvlak.); 786907; 12-07-2021;
 • Burgemeester Lambooylaan 30 (aanbouw en modernisering); 786733; 11-07-2021;
 • Colosseum 4 (plaatsen nieuwe dubbele deur in bestaande gevel en het slopen van binneninrichting (wanden / vloer / plafond).); 787298; 14-07-2021;
 • De Loodsen 11 (het plaatsen van 2 dakkapellen aan voorzijde woning); 786743; 11-07-2021;
 • Eikbosserweg 45 (maken van een aanbouw en het vergroten van de bestaande kelder onder de aanbouw); 786925; 12-07-2021;
 • Groest 21 (verwijderen interne muren); 786949; 13-07-2021;
 • Jacobus Pennweg 14 (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening); 787094; 13-07-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 115 (zonnepanelen); 787304; 14-07-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 204 (doorbraak op zolder); 786761; 12-07-2021;
 • Kerkstraat 82 (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening); 786902; 12-07-2021;
 • Koninginneweg 18 (bijgebouw); 786968; 13-07-2021;
 • Krekelmeent 67 (uitbouw woning); 786755; 11-07-2021;
 • Media Parkboulevard 1 (opbouw tijdelijke studiovloer in het atrium van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid t.b.v. tv en radio uitzendingen top2000); 787351; 14-07-2021;
 • Moerbeilaan 80 (dakkapel plaatsen voorzijde); 786763; 11-07-2021;
 • Nieuwe Crailoseweg 6 (wijzigen gebruik); 786769; 09-07-2021;
 • Rietmeent 30 (dakkapel); 786797; 12-07-2021;
 • 's-Gravelandseweg 14 (geurfilter plaatsen op het dak); 786910; 12-07-2021;
 • Simon Stevinweg 104 (aanvraag dakkapel achterzijde en twee dakramen voorzijde); 786943; 09-07-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Curiestraat 10 (vervangen/wijzigen garage en uitbreiden met extra verdieping); 777843; 16-07-2021;
 • Erfgooierstraat 305 t/m 507 (oneven), Graaf Wichmanstraat 5 (wijzigen entreepuien); 777600; 16-07-2021;
 • Herenstraat 41, 41A, 41B (wijzigen kozijnen); 776376; 13-07-2021;
 • J.P. Coenstraat 81 (plaatsen dakkapel voorzijde); 774754; 15-07-2021;
 • J.P. Coenstraat 108 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777564; 12-07-2021;
 • Javalaan 11 (plaatsen overkapping in achtertuin); 776979; 14-07-2021;
 • Leeghwaterstraat 28 (plaatsen dakopbouw achterzijde); 776371; 13-07-2021;
 • Orangerielaan 3 (plaatsen dakkapelserre voorzijde); 778123; 12-07-2021;
 • Oude Amersfoortseweg 96 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777128; 15-07-2021;
 • Rozenstraat 107 (plaatsen dakopbouw); 776002; 14-07-2021;
 • Torenlaan 27 (plaatsen kap en zonnepanelen op berging); 777631; 15-07-2021;
 • Van Speijklaan 41-44 (verduurzamen/verbeteren 54 appartementen); 776633; 14-07-2021;

Verleend:

 • Beethovenlaan 25 (kappen beuk); 781520; 14-07-2021;
 • Bergweg 40 P1 (aanleggen van graskeien en plaatsen van fietsbeugels); 774742; 12-07-2021;
 • Boreelstraat 17 (plaatsen dakkapel voorzijde, vervangen dakkapel achterzijde); 730578; 16-07-2021;
 • De Bazelstraat 12 (constructieve wijziging); 780274; 13-07-2021;
 • Graaf Florislaan 24 (kappen boom); 778246; 14-07-2021;
 • Hilvertsweg 301 (wijzigen balkonvloer); 779856; 16-07-2021;
 • Hommelmeent 16 (plaatsen dakkapel voorzijde); 779640; 13-07-2021;
 • Jan Steenlaan 9 (aanleggen uitrit); 784214; 12-07-2021;
 • Marktplein 1 (verlengen tijdelijke termijn opslag); 771160; 14-07-2021;
 • Prieellaan 1 (plaatsen overkapping); 766467; 12-07-2021;
 • Ruysdaellaan 16 (plaatsen dakkapel zijgevel); 776982; 12-07-2021;
 • Ruysdaellaan 47 (vergroten dakkapel voorzijde, uitbreiden achterzijde); 781012; 16-07-2021;
 • Spieghellaan 3 (plaatsen zonnepanelen); 769734; 13-07-2021;
 • Spieghellaan 4 (kappen boom); 779577; 13-07-2021;
 • Vaartweg 51 (aanleggen uitrit); 767321; 12-07-2021;
 • Van Hoornstraat 29 (plaatsen fietsenstalling in voortuin); 773372; 12-07-2021;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie
 

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 16 juli 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Kapelstraat (bouwplan); Tijdelijk afsluiten en omdraaien rijrichting, zaak 1032583

 

BEKENDMAKING

Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat vanaf maandag 2 augustus twee bruine aanhangwagens op grond van artikel 5.1.4 APV / artikel 5.1.5 APV zal worden verwijderd;

 • Berlagelaan ter hoogte van perceel 195, te Hilversum.
 • 1e parkeerplaats van Sportpark Crailoo, te Hilversum

De aanhangwagens zijn voorzien van een rode en gele sticker.

Verwijdering geschiedt namens Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder/rechthebbende.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum (tel.nr. 14035).

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.