Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 27

Publicatie 2 juli 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Beethovenlaan 28 (kappen 1 boom); 664692; 22-06-2020;
 • Ceintuurbaan 5 (kappen 1 boom); 663128; 18-06-2020;
 • Geuzenweg 280 (plaatsen dakopbouw); 664682; 22-06-2020;
 • Q 1262, Godelindeweg 16 (wijzigen gebruik (wonen in plaats van kantoor)); 664173; 22-06-2020;
 • Groest 57, 57A, 59 (verbouwen/samenvoegen panden); 664732; 22-06-2020;
 • Huygensstraat 102 (het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van het gebouw Huygensstraat 102 te Hilversum); 664538; 22-06-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 19 (kappen 1 boom); 664122; 22-06-2020;
 • Oude Torenstraat 1-3 (uitvoeren verkennende archeologische werkzaamheden); 664135; 22-06-2020;
 • Paulus van Loolaan 1 t/m 15 (plaatsen fietsenberging); 663148; 18-06-2020;
 • Vondellaan 1 (verbouwen woning); 664656; 22-06-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • C. Evertsenstraat 10 (verhogen nok, plaatsen dakkapel); 644913; 26-06-2020;
 • K 2582, Landgoed Kruisheide perceel 2 (nabij Larixlaan 5) (bouwen woning met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten (landgoed kruisheide perceel 2 toekomstig adres Utrechtseweg 58-1 t/m 58-7)); 647485; 25-06-2020;
 • Kapteynstraat 109 (verbouwen woning, bouwen kelder); 644975; 29-06-2020;
 • Karel Doormanlaan 298 t/m 348 (wijzigen constructie balkons); 643686; 23-06-2020;
 • Leeuwenstraat 40 (wijzigen voorgevel); 634093; 28-06-2020;
 • Regentesselaan 12 (plaatsen pergola in achtertuin monumentaal pand); 644935; 23-06-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 3 (plaatsen dakkapel); 641728; 23-06-202

Verleend

 • Bergweg 40 P1 (bouwen ondergrondse parkeergarage en extra parkeerplaatsen op maaiveld, vellen twee bomen en legaliseren aangebrachte verhardingen); 619824; 19-06-2020;
 • Besselstraat 12 (plaatsen dakkapel); 623579; 23-06-2020;
 • Fuchsiastraat 54 (plaatsen dakkapel achterzijde); 651153; 24-06-2020;
 • J.P. Coenstraat 107 (plaatsen dakkapel voorzijde); 651159; 24-06-2020;
 • Kolhornseweg 96 (kappen 1 boom); 657931; 23-06-2020;
 • Orionlaan 115 (plaatsen dakkapel); 627543; 29-06-2020;
 • R 8340, R 8342, R 8343 (braakliggend terrein t/o Outshoornlaan (bouwen 37 appartementen, kappen 30 bomen); 610452; 23-06-2020;
 • R 8340, R 8342, R 8343 (braakliggend terrein t/o Outshoornlaan (bouwen appartementenblok met 25 appartementen en 9 woningen, kappen 30 bomen); 610486; 23-06-2020;
 • Schoolstraat 1 (verbouwen winkelruimte naar winkel- en woonruimte); 615492; 25-06-2020;
 • Tulpstraat 24A, 24B (wijzigen gebruik (legalisatie meervoudige bewoning)); 629627; 22-06-2020;
 • Vaartweg 42 (verbouwen wzc naar zelfstadige woonfuncties met zorg en slopen bijgebouwen (fase 2)); 583723; 22-06-2020;
 • Van Leeuwenhoekstraat 140 (kappen 1 boom); 657485; 25-06-2020;
 • Van Linschotenlaan 114 (kappen 1 boom); 657947; 25-06-2020;

Geweigerd

 • Koninginneweg 113 A (splitsen pand (legalisatie)); 617716; 22-06-2020;

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 1 juli 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Bonifaciuslaan (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 2) zaaknummer 642180;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.