Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 26

Publicatie 25 juni 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Beresteinseweg 62 (kappen 2 bomen); 663857; 20-06-2020;
 • Bonairelaan 13 (wijzigen dakafwerking); 661307; 12-06-2020;
 • Floralaan 6 (plaatsen dakkapel voorzijde en vergroten raam zijgevel); 663849; 20-06-2020;
 • Frans Halslaan 25 (kappen 1 boom); 663092; 16-06-2020;
 • Frans Halslaan 62 (plaatsen zonnepanelen); 663344; 17-06-2020;
 • Iepenlaan 9 (kappen 1 boom); 661372; 12-06-2020;
 • Jan de Clerstraat 2 (plaatsen erker); 663119; 16-06-2020;
 • H 4047, t.h.v. Kininelaantje 6 (vervangen brug); 661279; 11-06-2020;
 • Koninginneweg 16 (plaatsen buitenunit airco); 661297; 11-06-2020;
 • Kruissteeg 34 (plaatsen dakraam); 663166; 16-06-2020;
 • Laan van Vogelenzang 14 (verbouwen achtergevel en plaatsen 3 dakramen); 663888; 21-06-2020;
 • Loosdrechtseweg 121 (kappen 1 boom); 663176; 18-06-2020;
 • Lorentzweg 179 (plaatsen zonnepanelen); 663079; 15-06-2020;
 • Oude Enghweg 8 (verbouwen en wijzigen kozijnen monumentaal pand en garage); 661264; 11-06-2020;
 • Outshoornlaan 34 (plaatsen dakkapel voorzijde); 663831; 20-06-2020;
 • Regentesselaan 9 (kappen 1 boom); 661383; 13-06-2020;
 • Valkenhoflaan 4 (plaatsen dakkapel zijgevel); 663153; 16-06-2020;
 • Valkstraat 19 (plaatsen dakkapel achterzijde); 663349; 18-06-2020;
 • Violenstraat 92 (plaatsen dakopbouw); 661420; 13-06-2020;
 • Violenstraat 94 (plaatsen dakopbouw); 661405; 13-06-2020;
 • Waldecklaan 55 (wijzigen kozijnen en glas (verduurzaming) monumentaal pand); 663345; 18-06-2020;
 • Rectificatie Utrechtseweg 63-65 bestemmingswijziging perceel aan de Utrechtseweg tussen huisnummer 65 en 69 van kantoor naar wonen; 653420; 18-05-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd (met 6 weken)

 • 2e Nieuwstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 641745; 16-06-2020;
 • Boomberglaan 59 (uitbreiden woning); 643152; 16-06-2020;
 • Burgemeester Gülcherlaan 13 (slopen aanbouw, bouwen nieuwe aanbouw en 4 dakramen ); 643186; 22-06-2020;
 • Kerkstraat 76, 76A, 80 (verbouwen woningen boven winkels); 634101; 18-06-2020;
 • Naarderstraat 95 (uitbreiden monumentale woning, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 641765; 15-06-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 69 (plaatsen zonnepanelen en verduurzamen monumentale woning); 643168; 22-06-2020;
 • Schoutenstraat 2B (verbouwen winkelpand naar winkelruimte en 6 appartementen); 635995; 17-06-2020;

Verleend

 • Badhuislaan 2 (kappen 3 bomen); 652444; 15-06-2020;
 • Borneolaan 23 (aanleggen zwembad ); 651378; 15-06-2020;
 • C 4751, t.h.v. Van de Sande Bakhuyzenstraat 66-68 (kappen 1 boom); 653498; 18-06-2020;
 • C 9543, nabij Oostereind 109 (bouwen parkeergarage); 625044; 17-06-2020;
 • Eemnesserweg 288 (plaatsen zonnepanelen); 629650; 15-06-2020;
 • Eikbosserweg 250 (kappen 2 bomen); 652433; 15-06-2020;
 • Franciscusweg 223 (wijzigen gebruik (activiteit komt niet voor in de staat van bedrijfsactiviteiten)); 615399; 22-05-2020;
 • Godelindeweg 18 (kappen 2 bomen); 655422; 18-06-2020;
 • Goudwespmeent 36 (plaatsen dakopbouw, verhogen nok); 642402; 15-06-2020;
 • H 4243, achter Augustinushof 50-52 (kappen 2 bomen); 653509; 16-06-2020;
 • Hoorneboeg 5 (bouwen bijgebouw t.b.v. beheer/opslag); 599216; 12-06-2020;
 • Huygensstraat 43 (parkeergarage) (tijdelijk verwijderen rookscherm parkeergarage); 652155; 16-06-2020;
 • Kapteynstraat 35 (plaatsen dakkapel); 627661; 15-06-2020;
 • Kloosterlaan 220 en 222 (kappen 1 boom); 653895; 18-06-2020;
 • Larenseweg 139 (wijzigen gebruik (broedplaats in plaats van bedrijf)); 621200; 17-06-2020;
 • Liebergerweg 37 (kappen 1 boom); 652450; 18-06-2020;
 • Loosdrechtseweg 61 (kappen 3 bomen); 656351; 18-06-2020;
 • Melkpad 23 (kappen 1 boom); 653910; 18-06-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 155 (wijzigen constructie, plaatsen trapgat zolder); 651149; 15-06-2020;
 • Potgieterlaan 8 (kappen 1 boom); 655068; 18-06-2020;
 • Van Gelderlaan 47 (kappen 1 boom); 655011; 18-06-2020;
 • Van Gelderlaan 76 (dichtzetten balkon); 641394; 15-06-2020;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen tijdelijke tent t.b.v. personeelsrestaurant); 641385; 16-06-2020;
 • Wagnerlaan 7 (noodkap 1 boom); 653436; 16-06-2020;
 • Bergweg 40P1 (bouwen ondergrondse parkeergarage en extra parkeerplaatsen op maaiveld, vellen twee bomen en legaliseren aangebrachte verhardingen); 619824; 19-06-2020;

Geweigerd

 • 1e Oosterstraat 67 A (splitsen pand (legalisatie)); 617721; 18-06-2020;
 • Bremlaan 8 (kappen 1 boom); 655097; 18-06-2020;
 • Hoogstraat 24 (splitsen pand (legalisatie)); 617706; 18-06-2020;

 

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 23 juni 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Vaartweg (p-terrein bij nrs. 43 -47)  (aanwijzen vakken oplaadpunt EV), zaak 638793

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.