Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 25

Publicatie 18 juni 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Casper Fagelstraat 8 (uitbreiden woning achterzijde); 660255; 06-06-2020;
 • Eemnesserweg 266 (uitbreiden zolder, plaatsen dakraam); 660220; 06-06-2020;
 • Eemnesserweg 268 (uitbreiden zolder, plaatsen dakraam); 660228; 06-06-2020;
 • Eikbosserweg 148 (uitbreiden woning); 660403; 09-06-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 21 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 660386; 09-06-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 21 (plaatsen fietsenafdak); 660395; 09-06-2020;
 • Gomarushof 43 (plaatsen dakkapel voorzijde); 660296; 08-06-2020;
 • Hyacintenlaan 80 (plaatsen dakkapel); 661261; 10-06-2020;
 • Karel Doormanlaan 246-296 (versterken balkons); 660320; 08-06-2020;
 • Nieuwe Havenweg 20D (bouwen loadingdock); 659532; 09-06-2020;
 • Simon Stevinweg 13E (plaatsen buitenunit airco op dak); 660273; 07-06-2020;
 • Tulpstraat 60 (plaatsen dakopbouw en dakramen); 660212; 06-06-2020;
 • Van der Helstlaan 10 (verbouwen pand); 659522; 09-06-2020;
 • Van der Lindenlaan 105 (plaatsen zonnepanelen); 660410; 09-06-2020;
 • Witte Kruislaan 2 (wijzigen kozijn voorzijde); 660418; 10-06-2020;
 • 1e Loswal 2 (wijzigen gevel); 660335; 08-06-2020;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aanvraag met 6 weken is verlengd

 • Egelantierstraat 24 (verhogen nok); 642391; 12-06-2020;
 • Grasmeent 1 tot en met 76, Distelmeent 1 tot en met 70, Klavermeent (isoleren daken Grasmeent 1 tot en met 76, Distelmeent 1 tot en met 70, Klavermeent 1 tot en met 30); 640112; 08-06-2020;
 • Professor Poelsstraat 47 (plaatsen dakkapel); 639468; 09-06-2020;
 • Rigelstraat 34 (plaatsen zonnepanelen); 619806; 10-06-2020;
 • Utrechtseweg 107 (vervangen rieten dak monumentaal pand); 641456; 12-06-2020;
 • Vondellaan 3 (wijzigen kozijnen); 639386; 08-06-2020;
 • Wegastraat 33 (plaatsen zonnepanelen); 640121; 10-06-2020;

 

Verleend

 • A 2329, achter Hommelmeent 116 (kappen 1 boom); 651421; 11-06-2020;
 • Badhuislaan 15 (verbouwen monumentaal pand); 637224; 04-06-2020;
 • Bergweg 26 t/m 70, Schuttersweg 10 (wijzigen gebruik in strijd met bestemmingsplan); 652521; 12-06-2020;
 • Bodemanstraat 45 en 47 (wijzigen brandcompartimentering); 641493; 09-06-2020;
 • Bonairelaan 13 (uitbreiden woning, verhogen nok, plaatsen 2 dakkapellen); 618657; 10-06-2020;
 • C. Evertsenstraat 6 (verhogen van de nok en het plaatsen van een dakkapel ); 623939; 08-06-2020;
 • Chr. de Wetlaan 12 (plaatsen dakkapel); 613279; 08-06-2020;
 • Diamantstraat 20 (plaatsen dakopbouw); 641364; 09-06-2020;
 • Eemnesserweg 214 (constructieve wijziging woning); 647288; 11-06-2020;
 • Eikbosserweg 39 (verbouwen woning, plaatsen dakkapel en 2 nieuwe kozijnen); 623248; 08-06-2020;
 • Franciscusweg 221B (verbouwen bedrijfspand); 632582; 08-06-2020;
 • Franklinstraat 39 (muurdoorbraak woning); 648159; 10-06-2020;
 • Hoorneboeg 5 (het bouwen van een bijgebouw t.b.v. beheer/opslag voor onderhoud van het landgoed); 599216; 12 -06- 2020
 • Koningsstraat 53 (kappen 1 boom); 651320; 09-06-2020;
 • Leeuwenstraat 55 (uitbreiden woning); 619429; 08-06-2020;
 • Media Parkboulevard 1 (vernieuwen parkeeruitgang en entreeroute); 618097; 08-06-2020;
 • Neuweg 247A, 247A2, 247B en 247C (realiseren drie woningen en bestaande woning verbouwen); 565069; 10-06-2020;
 • Professor De Jongstraat 3 (kappen 1 boom); 650941; 08-06-2020;
 • 's-Gravelandseweg 131B (kappen 1 boom); 644915; 08-06-2020;
 • 's-Gravelandseweg 99C (verbouwen monumentaal appartement); 610518; 11-06-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 110 (kappen 3 bomen); 637081; 08-06-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 69 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak); 617223; 10-06-2020;
 • Verdilaan 16 (uitbreiden woning); 643211; 12-06-2020;
 • Zwinglilaan 32 (plaatsen dakkapel); 640175; 08-06-2020;

 

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 15 juni 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Sumatralaan (bij Koninginneweg) (parkeervakken oplaadpunt EV), zaak 630150
 • Gijsbrecht v Amstelstraat (bij Helmerslaan) (parkeervakken oplaadpunt EV), zaak 636261
 • Eemnesserweg (t.h.v. 7A) (parkeervakken oplaadpunt EV), zaak 636263

 

 Ontwerp verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 15 juni 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Langgewenst (Z-W van Marktplein) (parkeervakken oplaadpunt EV), zaak 658827

 

 Gehandicapten parkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 12 juni 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Van Linschotenlaan (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 113) zaaknummer 647691

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 660033 en ontvangstdatum: 10 juni 2020

 • locatie Seinstraat t.h.v. nummer 13 (het inrichten van een bouwplaats nabij Seinstraat 13 ten behoeve van vernieuwing Albert Heijn van 30-07-2020 t/m 11-08-2020); zaaknummer 660033.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl