Openbare bekendmakingen week 24

Publicatie 16 juni 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Albertus Perkstraat 82 (kappen bomen en struikgewas (legalisatie)); 851036; 09-06-2022;
 • Bachlaan 41 (plaatsen zonnepanelen); 851030; 07-06-2022;
 • Borneolaan 32 (uitbreiden badkamer 1e verdieping); 851021; 03-06-2022;
 • Groest 36, Kerkbrink, Schapenkamp, De vorstin, Gijsbrecht van Amstelstraat (plaatsen 21 vlaggenmasten op diverse locaties); 851037; 09-06-2022;
 • Larenseweg 110A (plaatsen dakkapel voorzijde); 851033; 07-06-2022;
 • Lutherhof 80 (plaatsen dakkapel voorzijde); 851038; 09-06-2022;
 • Oranjelaan 7A (kappen 1 boom); 851026; 02-06-2022;
 • Vaartweg 164 (plaatsen zonnepanelen); 851022; 03-06-2022;
 • Van der Helstlaan 11 (vervangen dakramen en dakpannen monumentaal pand); 851031; 08-06-2022;
 • Van der Helstlaan 13 (vervangen dakramen en dakpannen, verbreden dakkapel monumentaal pand); 851032; 07-06-2022;
 • Vennecoolstraat 31 (maken deurkozijn in draagmuur); 851023; 06-06-2022;
 • Waldecklaan 3 (doorbreken draagmuur); 851035; 09-06-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aanvraag verlengd

 

 • Bakkerstraat 82 (uitbreiden achterzijde); 850755; 07-06-2022;
 • Couperusweg 15 (kappen 1 boom); 850969; 07-06-2022;
 • Eikbosserweg 49 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde, wijzigen zijgevel); 850748; 07-06-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 393 (plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het wijzigen van voorgevel); 850743; 08-06-2022;
 • Hertog Hendriklaan 8 (uitbreiden tuinkamer monumentaal pand); 850699; 08-06-2022;
 • Meidoornstraat 1,4,5,7,8,9,11,12,14 Bosdrift 1,3,5,9,13,19,2 (verduurzamen monumentale woningen); 850684; 13-06-2022;
 • O 1932, nabij Bosje van Zeverijn 1 (inrichten tijdelijk opslag- en keetterrein); 850780; 10-06-2022;
 • Radiostraat 68 (plaatsen zonnepanelen); 850521; 09-06-2022;
 • Surinamelaan 16 (uitbreiden schuur); 850579; 09-06-2022;

Verleend

 • Acaciapark 138 (verduurzamen woning, renoveren achtergevel); 850337; 10-06-2022;
 • C 9398, naast Soestdijkerstraatweg 133A-133D (het verlengen van de termijn voor de tijdelijke fitnessruimten met 1 jaar); 850586; 10-06-2022;
 • D 4351, Athene t/o Colosseum 2 en 4 (aanleggen parkeerterrein); 850698; 07-06-2022;
 • De Bazelstraat 6 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850910; 10-06-2022;
 • Gazellestraat 15 (uitbreiden achterzijde met balkon op dak); 850762; 07-06-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 120 (plaatsen dakopbouw); 850387; 08-06-2022;
 • Hoogstraat 2 (uitbreiden van de woning op de 1ste verdieping aan de achterzijde); 850769; 10-06-2022;
 • J.H.B. Koekkoekstraat 10 (uitbreiden woning achterzijde); 850003; 09-06-2022;
 • Jan van der Heijdenstraat 26 (plaatsen textielwasserette bij tankstation (legalisatie), plaatsen reclame); 850457; 10-06-2022;
 • Kerkstraat 41 (verbouwen van een woning op de verdieping naar 2 appartementen en het uitbreiden van de uitbouw op de 2de verdieping aan de achterzijde); 850526; 10-06-2022;
 • Kerkstraat 51 (wijzigen constructie, vervangen kozijnen en dakkapel); 850221; 09-06-2022;
 • Laapersweg 22 (kappen 1 boom); 850849; 09-06-2022;
 • Lijsterweg 101 (vervangen/vergroten dakkapel zijgevel); 850786; 10-06-2022;
 • Multatulilaan 10 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850809; 07-06-2022;
 • Regentesselaan 11 (verbouwen pand en vervangen dakkapellen); 806646; 07-06-2022;
 • Schapenkamp 186 (bouwen van een uitbouw met dakterras en het verbouwen van het pand van 1 naar 2 woningen inclusief legalisatie uitbouw aan de rechterzijgevel (al meer dan 30 jaar gebouwd)); 850244; 09-06-2022;
 • 's-Gravelandseweg 115 (legalisatie diverse bestaande bouwwerken); 850509; 09-06-2022;
 • Steijnlaan 14 (vervangen/restaureren dak en schoorstenen monumentaal pand); 850593; 10-06-2022;
 • Torenlaan 27 (vernieuwen fundering en wanden); 850822; 07-06-2022;
 • Van Dijkstraat 20 (verhogen nok, plaatsen dakkapel voorzijde, constructieve wanddoorbraak); 850512; 10-06-2022;
 • Van Oldenbarneveltlaan 67 (kappen 1 boom); 850839; 09-06-2022;
 • Wattstraat 15 (kappen 1 boom); 850846; 10-06-2022;
 • Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:
 • Burgemeester Gülcherlaan 16 (plaatsen zonnepanelen); 850562; 10-06-2022;
 • Radiostraat 109 (plaatsen zonnepanelen); 850449; 10-06-2022;
 • Regentesselaan 20 t/m 26 (wijzigen gebruik van kantoor naar wonen (1e en 2e verdieping)); 850770; 07-06-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de pagina

Ontwerp omgevingsvergunning

 •  ’s- Gravelandseweg 52 (slopen deel rijksmonument (nieuwbouw 1970)); 806593; 9-06-2022;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van vrijdag 17 juni 2022 t/m donderdag 28 juli 2022 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer van het stadskantoor. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035);


Algemene plaatselijke verordening

Verleend

Zonnebloemstraat 2; ten behoeve van een bouwplaats inrichting en een zaagloods die mee verplaatst wordt met de bouwrouting ten behoeve van planmatig onderhoud; zaaknummer 1142516; 20-06-2022 tot en met 16-12-2022;

Horeca

Verleend

Mijn Hemel Wijnkoperij; Gijsbrecht van Amstelstraat 208; verleend exploitatie- en Alcoholwetvergunning voor een nieuw te vestigen horecabedrijf met gevelterras; zaaknummers 1072219 en 1072222. Datum besluit 3 juni 2022;

Als u informatie wilt over een vergunning/ontheffing, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.