Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 24

Publicatie 11 juni 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Boomberglaan 19 (plaatsen dakopbouw); 658659; 05-06-2020;
 • Curaçaolaan 6 (wijzigen gevel en kozijnen, vervangen dakpannen); 656242; 29-05-2020;
 • Curiestraat 22 (plaatsen dakkapel voorzijde); 657961; 04-06-2020;
 • Franciscusweg 247 (plaatsen tijdelijke overkapping parkeerplaats); 656371; 29-05-2020;
 • Gomarushof 33 (plaatsen dakkapel voorzijde); 657939; 03-06-2020;
 • Hoorneboeg 5 (bouwen workshopruimte/atelier met opslag en logiesverblijf); 656390; 29-05-2020;
 • J.P. Coenstraat 44 (plaatsen dakopbouw); 657340; 02-06-2020;
 • Kolhornseweg 96 (kappen 1 boom); 657931; 03-06-2020;
 • Koninginneweg 7 (plaatsen nieuw deurkozijn met deur in zijgevel monumentaal pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 658014; 02-06-2020;
 • Kroonlaan 12 (plaatsen hekwerk/erfafscheiding); 657928; 03-06-2020;
 • Loosdrechtseweg 61 (kappen 3 bomen); 656351; 29-05-2020;
 • Menno Simonszhof 57 (plaatsen dakkapel voorzijde); 658656; 05-06-2020;
 • Siriusstraat 51 (dichtzetten balkon achterzijde); 658654; 05-06-2020;
 • Stalpaertstraat 157 (plaatsen erfafscheiding); 657994; 04-06-2020;
 • Taludweg 115 (plaatsen dakkapel achterzijde); 657338; 02-06-2020;
 • Van Leeuwenhoekstraat 140 (kappen 1 boom); 657485; 04-06-2020;
 • Van Linschotenlaan 114 (kappen 1 boom); 657947; 04-06-2020;
 • Van Nijenrodestraat 23 (verhogen nok en plaatsen dakopbouw achterzijde, plaatsen dakkapel voorzijde); 658661; 05-06-2020;
   

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Aanvraag met 6 weken is verlengd

 • Hugo de Grootstraat 37 (aanleggen uitrit/parkeerplaats); 639351; 04-06-2020;
 • Jonkerweg 8 (uitbreiden woning); 639164; 02-06-2020;
 • K 2581, Landgoed Kruisheide perceel 3 (omgeving Larixlaan 5) (bouwen woning (landgoed kruisheide toekomstig adres Utrechtseweg 58-1 t/m 58-7)); 637997; 04-06-2020;
 • Langestraat 53 (vervangen/wijzigen gevelreclame); 639418; 04-06-2020;
 • 's-Gravelandseweg 31 (wijzigen gevelpui); 634818; 06-06-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 110 (kappen 3 bomen); 637081; 04-06-2020;
 • Van Oldenbarneveltlaan 51 (verbouwen woning); 635642; 04-06-2020;
 • Vermeerlaan 29 (plaatsen dakkapel); 639341; 04-06-2020;
 • Zwinglilaan 32 (plaatsen dakkapel); 640175; 04-06-2020;

Verleend

 • Burgemeester Gülcherlaan 24 (wijzigen achtergevel); 639075; 05-06-2020;
 • Faisantenstraat 68 (vergroten woning); 639587; 05-06-2020;
 • Havendwarsstraat 22 (plaatsen 2 dakkapellen); 624355; 04-06-2020;
 • Koningsstraat 81 (vergroten koekkoeken (lichttoetreding)); 639200; 04-06-2020;
 • Lieven de Keylaan 58 (plaatsen 2 zeecontainers); 655084; 03-06-2020;
 • 's-Gravelandseweg 44 (wijzigen voorgevel); 612109; 03-06-2020;
 • Van Brakellaan 2 (wijzigen gevel garage); 621083; 05-06-2020;

Geweigerd

 • Abel Tasmanstraat 25 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het verplaatsen en verhogen van de nok op het achterdakvlak); 617312; 03-06-2020;

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 4 juni 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Utrechtseweg (noord deel) (verkeersregeling ten noorden Diependaalselaan), zaak 526078
 • Utrechtseweg (zuid deel) (verkeersregeling ten zuiden Diependaalselaan), zaak 540531
 • Oude Amersfoortseweg (bij Stadhouderslaan) (vakken bij oplaadpunt EV), zaak 629890

 Ontwerp verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 11 juni 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Noordse Bosje (thv nr. 49) (gehandicaptenparkeerplaats met tijdvenster), zaak 655460
 • Zeedijk (Aanwijzen gehele weg tot voetgangersgebied), zaak 652974

 Gehandicapten parkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 10 juni 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Rigelstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 116) zaaknummer 658541;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Horeca

Ingekomen

 • Gooische Bierbrouwerij B.V.; Stationsplein 27; aanvraag exploitatievergunning nieuwe vestiging (Boules Bar, onderdeel van de Kwekerij); 654288; 26-05-2020;
 • Gooische Bierbrouwerij B.V.; Stationsplein 27; aanvraag Drank- en Horecawetvergunning nieuwe vestiging (Boules Bar, onderdeel van de Kwekerij); 654806; 27-05-2020;

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.