Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 23

Publicatie 4 juni 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Ampèrestraat 10, 12, Larenseweg 38 (voormalige sigarenfabriek (gedeeltelijk slopen monumentaal pand i.v.m. brand); 655038; 27-05-2020;
 • Bremlaan 8 (kappen 1 boom); 655097; 27-05-2020;
 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 11 (wijzigen ramen monumentaal pand); 654316; 25-05-2020;
 • Calvijnhof 136 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 653902; 22-05-2020;
 • Ceintuurbaan 13 (wijzigen ramen); 654329; 25-05-2020;
 • De Melkfabriek 1, 3, 5 (brandveilig gebruik); 558997; 01-07-2019;
 • Godelindeweg 18 (kappen 2 bomen); 655422; 28-05-2020;
 • Gomarushof 74 (plaatsen dakkapel voorzijde); 654311; 25-05-2020;
 • Hoge Naarderweg 28 (verbouwen monumentaal pand naar 11 appartementen (legalisatie)); 655375; 28-05-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 19 (plaatsen dakramen voorzijde en vervangen achterzijde); 655415; 28-05-2020;
 • R 2602, Johannes Geradtsweg 130  (wijzigen gevel); 654997; 26-05-2020;
 • Larenseweg 139 (plaatsen 7 tiny houses voor een periode van 2 jaar); 655399; 28-05-2020;
 • Lieven de Keylaan 58 (plaatsen 2 zeecontainers); 655084; 29-05-2020;
 • Melkpad 23 (kappen 1 boom); 653910; 22-05-2020;
 • Orionlaan 16 (uitbreiden woning); 654326; 25-05-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 115 (kappen 1 boom); 653915; 23-05-2020;
 • Paulus Potterlaan 4 (aanleggen uitrit); 654297; 24-05-2020;
 • Potgieterlaan 8 (kappen 1 boom); 655068; 27-05-2020;
 • Steijnlaan 14 (vervangen stenen kolommen en plaatsen toegangspoort monumentaal pand); 655386; 28-05-2020;
 • Van Gelderlaan 47 (kappen 1 boom); 655011; 26-05-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Stad en Landestraat 7 t/m 37 (oneven) Stad en Landestraat 10 (wijzigen gevels); 634096; 25-05-2020;
 • Franciscusweg 221B (verbouwen bedrijfspand); 632582; 26-05-2020;
 • Blesboklaan 4 (plaatsen hekwerk); 626038; 26-05-2020;
 • Badhuislaan 15 (verbouwen monumentaal pand); 637224; 26-05-2020;
 • Seinstraat 13 (wijzigen gevel, verplaatsen entree, wijzigen/uitbreiden gevelreclame, plaatsen 2 gaskoelers); 634908; 26-05-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 117 (plaatsen dakkapel); 637295; 27-05-2020;
 • Rading 31 (uitbreiden monumentale woning, vergroten dakkapel); 637984; 27-05-2020;
 • Jacob van Maerlantlaan 32 (plaatsen 2 dakkapellen); 625362; 29-05-2020;
 • Polluxstraat 26 (plaatsen zonnepanelen); 635731; 29-05-2020;
 • Hazenstraat 8 (plaatsen dakkapel); 637046; 29-05-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Siriusstraat 10 (plaatsen zonnepanelen op het voordakvlak); 610059; 25-05-2020;
 • Jupiterstraat 43 (plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning); 605970; 25-05-2020;
 • M 404, Da Costalaan 23 (plaatsen dakkapel); 617265; 22-05-2020;
 • Albertus Perkstraat 103 (wijzigen kozijnen); 619459; 15-05-2020;
 • I 2983, naast en voor Boslaan 8A (kappen 2 bomen); 648087; 26-05-2020;
 • K 759, t.h.v. Eikenlaan 40 (kappen 1 boom); 648073; 26-05-2020;
 • A 2373, groengordel naast de brug naar het Schaarmeersterpad (kappen 1 boom); 648054; 26-05-2020;
 • C 9674, C 9764, Anna's Hoeve veld 4.3 en 4.4 (t/o Minckelers (bouwen woongebouw met 64 huurappartementen); 617596; 26-05-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 309 (kappen 1 boom); 648023; 26-05-2020;
 • Dahliastraat 5 (verhogen nok, plaatsen dakopbouw); 624015; 26-05-2020;
 • Waldecklaan 32 (plaatsen dakkapel); 624201; 26-05-2020;
 • Jacobus Pennweg 30 (kappen boom); 640167; 28-05-2020;
 • P 957, t.h.v. Boomberglaan 69 (kappen 2 bomen); 640595; 28-05-2020;
 • Noorderweg 186 (vervangen erker, plaatsen dakkapel); 622630; 28-05-2020;
 • Surinamelaan 16 (kappen 2 bomen); 643133; 28-05-2020;
 • Lorentzweg 88 (plaatsen dakkapel); 607141; 29-05-2020;
 • Joop van den Endeplein 1 (plaatsen loopbrug met trapopgang); 639371; 29-05-2020;
 • Paulus van Loolaan 17 (plaatsen toegangspoort); 631813; 29-05-2020;
 • Jonkerweg 19 (vervangen dakpannen monumentaal pand); 639445; 29-05-2020;
 • Silenestraat 38A (vervangen berging/bijgebouw); 635738; 29-05-2020;
 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Godelindeweg 6 (kappen 1 boom); 642385; 28-05-2020;
 • Oranjelaan 7A (kappen 1 boom); 642390; 28-05-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende standplaatsvergunning met verzenddatum:

 • locatie Winkelcentrum Kerkelanden, zijde Zeeman: standplaatsvergunning voor verkoop van boeken (vrijdags vanuit een verkoopwagen), zaaknummer, 649563, 4 juni 2020;

Bezwaar

zie het onderdeel bezwaar onderaan de advertentie

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 28 mei 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Lange Heul (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 15) zaaknummer 654111;

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 29 mei 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Leeuwerikstraat  (verbod inrijden vrachtauto’s), zaak 650881
 • Willem Bontekoestraat (parkeerverbod steeg naast winkelcentrum), zaak 654357

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.