Openbare bekendmakingen week 23

Publicatie 10 juni 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Adelaarstraat 52 (plaatsen dakopbouw (extra verdieping) en zonnepanelen); 778114; 31-05-2021;
Augustinushof 63 (plaatsen tijdelijke woonunits voor 10 bewoners); 777928; 28-05-2021;
Bosdrift 96 (St. Carolus) (bouwwerk brandveilig gebruiken); 778893; 31-05-2021;
Curiestraat 10 (vervangen/wijzigen garage en uitbreiden met extra verdieping); 777843; 27-05-2021;
Diependaalselaan 165 (aanleggen uitrit); 777997; 29-05-2021;
Erfgooierstraat 305 t/m 507 (oneven), Graaf Wichmanstraat 5  (wijzigen entreepuien); 777600; 27-05-2021;
Graaf Florislaan 24 (kappen boom); 778246; 31-05-2021;
J.P. Coenstraat 108 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777564; 27-05-2021;
Johan de Wittstraat 28 (plaatsen dakkapel voorzijde); 777862; 28-05-2021;
Koningsstraat 44 (doorbreken draagmuur); 778037; 31-05-2021;
Lorentzweg 66 (plaatsen dakkapel voorzijde); 778850; 01-06-2021;
Neptunusstraat 35 (plaatsen zonnepanelen); 778189; 31-05-2021;
Orangerielaan 3 (plaatsen dakkapelserre voorzijde); 778123; 31-05-2021;
Potgieterlaan 8 (aanleggen uitrit); 778014; 30-05-2021;
Q 1463, Celebeslaan 2 naast viaduct Lage Naarderweg (kappen esdoorn); 779295; 02-06-2021;
Seinstraat 88 (onderkelderen woning); 777573; 27-05-2021;
Simon Stevinweg 104 (uitbreiden woning achterzijde); 777627; 27-05-2021;
Torenlaan 27 (plaatsen kap en zonnepanelen op berging); 777631; 27-05-2021;
Utrechtseweg 121A (kappen boom); 777569; 27-05-2021;
Vaartweg 107 (slopen en/of asbest verwijderen); 779167; 30-05-2021;
Vaartweg 42 (verbouwen 3e verdieping); 777872; 28-05-2021;
Verdilaan 14 (uitbreiden woning achterzijde, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 777967; 28-05-2021;
Vlindermeent 46 (plaatsen dakkapel voorzijde); 778872; 01-06-2021;
Zinniastraat 2-56 (even) 1-33 (oneven), Primulastraat 1-19 ( (wijzigen woonkamerkozijnen, buitendaks isoleren daken, vervangen draaiende delen); 777610; 27-05-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Boslaan 4 (wijzigen gevels); 760107; 03-06-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 269 (plaatsen 2 dakkapellen); 766955; 02-06-2021;
 • Havenstraat 18C (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 760001; 02-06-2021;
 • Kapteynstraat 19 (plaatsen dakkapel voorzijde); 766464; 01-06-2021;
 • Marktplein 1 (plaatsen van parasols op het terras); 765143; 04-06-2021;
 • Media Parkboulevard 1 (plaatsen lift); 766708; 02-06-2021;
 • Prieellaan 1 (plaatsen overkapping); 766467; 03-06-2021;
 • Q 1669, watertoren Jacobus Pennweg 16 (plaatsen antenne t.b.v. telecommunicatie); 755815; 06-06-2021;
 • Vaartweg 42 (bouwen schuur); 750530; 03-06-2021;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 765675; 01-06-2021;
 • Van Lenneplaan 7 (plaatsen zonnepanelen); 761219; 06-06-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 31A (verbouwen/uitbreiden pand naar kinderdagverblijf); 757472; 02-06-2021;

Verleend

 • Badhuislaan 15E (aanleggen dakterras); 752333; 02-06-2021;
 • Besselstraat 5 (kappen 1 boom); 757437; 03-06-2021;
 • Bisonlaan 1 (plaatsen luifel bij hoofdentree); 744041; 01-06-2021;
 • Bodemanstraat 9B (vervangen condensator, plaatsen reclame, beeldscherm ); 765187; 01-06-2021;
 • Eikbosserweg 131 (plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning ); 761263; 04-06-2021;
 • Frans van Mierislaan 13 (uitbreiden woning achterzijde); 761341; 04-06-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 154-156 (verbouwen van de panden en wijzigen van de gevels); 739164; 04-06-2021;
 • Hazelaarlaan 4 (plaatsen dakkapel voorzijde); 754563; 31-05-2021;
 • Hazenstraat 60 (plaatsen 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 768972; 04-06-2021;
 • Hoge Naarderweg 77A (uitbreiden woning aan zijgevel); 752384; 03-06-2021;
 • Huygensstraat 54B (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde); 755916; 02-06-2021;
 • Jacobus Pennweg 36 (plaatsen vrijstaand bijgebouw); 748758; 01-06-2021;
 • Kamerlingh Onnesweg 227 (plaatsen dakkapel voorgevel); 754866; 31-05-2021;
 • Kastanjelaan 22 (uitbreiden woning zijgevel); 759280; 02-06-2021;
 • Kolhornseweg 72 (wijzigen draagconstructie); 767354; 01-06-2021;
 • Oude Torenstraat 45 (transformeren van een kantoorruimte naar sport- en recreatieonderwijs); 737744; 01-06-2021;
 • Oude Torenstraat 6 (vervangen dakpannen monumentale pastoriewoning); 761342; 02-06-2021;
 • Polluxstraat 16 (plaatsen dakkapel voorzijde); 768991; 04-06-2021;
 • Soestdijkerstraatweg 2 (café 't Tolhuis) (verbouwen/uitbreiden van een horecapand); 737243; 04-06-2021;
 • Staringlaan 5 (kappen 1 boom); 771014; 04-06-2021;
 • Utrechtseweg 160 (plaatsen zonnepanelen); 747245; 31-05-2021;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 60 (wijzigen/vergroten dakkapel achterzijde); 769766; 02-06-2021;
 • Vennecoolstraat 19 (kappen boom); 766093; 03-06-2021;
 • Vivaldipark 56 (verplaatsen toegangspoort en erfafscheiding, plaatsen overkappingen); 742144; 03-06-2021;
 • Vossenstraat 5 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden achterzijde); 753830; 01-06-2021;
 • Zuiderweg 85 (wijzigen kozijnen voorgevel); 754860; 01-06-2021;

Geweigerd

 • Irisstraat 58 (plaatsen zonnepanelen); 760550; 31-05-2021;
 • Beresteinseweg 34 (plaatsen luifel zijgevel); 765181; 01-06-2021;

Ontwerp verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 4 juni 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Verbindingslaan (aanwijzen 30km/h-zone en parkeerverbod-zone), 767717

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing  of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 2 juni 2021 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Calvijnhof (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 132) zaaknummer 774677

Algemene plaatselijke verordening

Aangepaste ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 775598 en ontvangstdatum: 19 mei 2021

 • locatie Lupinestraat 19 e.o. (het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van het verduurzamen en onderhouden van woningen van 14-06-2021 t/m 20-12-2021; zaaknummer 775598.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.