Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 22

Publicatie 27 mei 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • A 2329, achter Hommelmeent 116 (kappen 1 boom); 651421; 14-05-2020;
 • Badhuislaan 2 (kappen 3 bomen); 652444; 18-05-2020;
 • Bergweg 26 t/m 70, Schuttersweg 10 (wijzigen gebruik in strijd met bestemmingsplan); 652521; 12-05-2020;
 • Borneolaan 23 (aanleggen zwembad); 651378; 14-05-2020;
 • Burgemeester Bootlaan 7 en 9 (plaatsen erfafscheiding en poort); 651346; 14-05-2020;
 • C 4751, t.h.v. Van de Sande Bakhuyzenstraat 66-68 (kappen 1 boom); 653498; 20-05-2020;
 • Diependaalselaan 313 (plaatsen dakkapel straatzijde); 653492; 19-05-2020;
 • Eikbosserweg 250 (kappen 2 bomen); 652433; 17-05-2020;
 • H 4243, achter Augustinushof 50-52 (kappen 2 bomen); 653509; 20-05-2020;
 • Hilvertsweg 250 (uitbreiden woning, vergroten dakkapel); 651397; 14-05-2020;
 • Hoge Larenseweg 107 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde); 653404; 18-05-2020;
 • Huygensstraat 43 (parkeergarage) (tijdelijk verwijderen rookscherm parkeergarage); 652155; 18-05-2020;
 • Kerklaan 46 (uitbreiden 1e verdieping woning); 653412; 18-05-2020;
 • Kloosterlaan 220 en 222 (kappen 1 boom); 653895; 21-05-2020;
 • Langestraat 50 A a (verbouwen winkelruimte naar 2 appartementen); 653515; 20-05-2020;
 • Liebergerweg 37 (kappen 1 boom); 652450; 18-05-2020;
 • Lutherhof 74 (plaatsen dakkapel achterzijde en 2 ramen voorzijde); 651437; 14-05-2020;
 • naast Kloosterlaan 11 (plaatsen tijdelijk hekwerk); 653869; 22-05-2020;
 • Neptunusstraat 6 (plaatsen zonnepanelen); 652063; 16-05-2020;
 • Neuweg 247-A1 en 247-E (verbouwen panden naar 2 appartementen (legalisatie)); 651336; 14-05-2020;
 • Neuweg 247-A1 en 247-E (verbouwen panden naar 2 appartementen (legalisatie)); 651336; 14-05-2020;
 • Professor Poelsstraat 3 (plaatsen dakkapel achterzijde); 653864; 20-05-2020;
 • Ruysdaellaan 4 (bouwen schuur ); 653454; 19-05-2020;
 • Stationsplein 27 (bouwen 3 tijdelijke bouwwerken); 653474; 19-05-2020;
 • Utrechtseweg 63-65 (wijzigen gebruik van kantoor naar wonen); 653420; 18-05-2020;
 • Verschurestraat 7 (aanleggen uitrit); 651363; 14-05-2020;
 • Vreelandseweg 56 (plaatsen erfafscheiding en toegangspoort); 653865; 20-05-2020;
 • Wagnerlaan 7 (noodkap 1 boom); 653436; 19-05-2020;

 

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Anthony Fokkerweg 38 (plaatsen dakkapel); 630514; 20-05-2020;
 • Boreelstraat 17 (plaatsen dakkapel); 619435; 15-05-2020;
 • C. Evertsenstraat 82 (verleggen nok, plaatsen 2 dakkapellen); 629634; 15-05-2020;
 • Colosseum 1 (wijzigen sportveld); 618431; 15-05-2020;
 • Neuweg 247A en 247C  (wijzigen gevel, verbouwen naar 2 appartementen (legalisatie)); 631742; 15-05-2020;
 • Neuweg 48A (verbouwen pand naar woning); 602761; 19-05-2020;
 • Orionlaan 115 (plaatsen dakkapel); 627543; 15-05-2020;
 • Paulus van Loolaan 17 (plaatsen toegangspoort); 631813; 19-05-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 151 (verbouwen/uitbreiden monumentaal voormalig kloosterpand); 629669; 18-05-2020;
 • Willem Ruisweg 2 (vergroten raamkozijnen en maken entree); 623429; 19-05-2020;

 

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Aardjesberg 20 (plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van een monumentaal pand); 618048; 19-05-2020;
 • Albertus Perkstraat 103 (slopen serre in beschermd stads- of dorpsgezicht); 590764; 15-05-2020;
 • Beresteinseweg 60 (kappen 2 bomen); 640593; 20-05-2020;
 • Ceintuurbaan 18 en 18A (plaatsen van twee inrijpoorten); 619814; 18-05-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 133 (plaatsen dakkapel); 627625; 15-05-2020;
 • Krekelmeent 124 (bouwen van een schuur (legalisatie)); 638027; 20-05-2020;
 • Lijsterweg 63 (uitbreiden woning); 637974; 20-05-2020;
 • Moerbeilaan 31 (plaatsen dakkapel); 619379; 19-05-2020;
 • Oosterengweg 44 (wijzigen gebruik (welzijn i.p.v. bedrijf)); 629745; 15-05-2020;
 • Rossinilaan 19 (wijzigen van de gevels, plaatsen van een schoorsteen en het vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning); 637070; 19-05-2020;

 

 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • 1e Nieuwstraat 68 (verbouwen/uitbreiden van de woning aan de achterzijde); 571898; 08-05-2020;
 • Koninginneweg 10 (kappen 2 bomen); 640228; 20-05-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende standplaatsvergunning met verzenddatum:

 • locatie Stationsplein: seizoenplaats voor twee maanden voor verkoop van mondkapjes (maandag tot en met zaterdag vanuit een kraam), zaaknummer, 649071, 20 mei 2020;

Bezwaar

zie het onderdeel bezwaar onderaan de advertentie

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 22 mei 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Frederik van Eedenlaan bij Van Hogendorplaan (vakken oplaadpunt EV), zaak 626358
 • Jac. P. Thijsseplein bij Lijsterweg (vakken oplaadpunt EV), zaak 626274

Ontwerp-verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 22 mei 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Lorentzweg bij Vd Sande Bakhuyzenstraat (vakken oplaadpunt EV), zaak 652194

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.