Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 22

Publicatie 29 mei 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Geuzenweg 199 (plaatsen dakopbouw); 548563; 20-05-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 182 B (vervangen handelsreclame); 549658; 23-05-2019;
 • H 2450, t.h.v. complex Zeverijnstraat 30-292 (kappen 6 bomen); 549634; 23-05-2019;
 • J.H.B. Koekkoekstraat 22 (plaatsen opbouw); 549553; 22-05-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 189 (plaatsen 1 dakkapel); 549370; 21-05-2019;
 • Kerkstraat 47 t/m 51 (afbouw van casco unit (plan herbestemming Kerkstraat 47 t/m 51) t.b.v. een nieuw C&A filiaal); 548603; 20-05-2019;
 • Kolhornseweg 124 (plaatsen 1 dakkapel); 549534; 21-05-2019;
 • Kometenstraat 49 (kappen 3 bomen); 548059; 19-05-2019;
 • Koomansstraat 2 (vervangen/vergroten zolderraam); 548013; 18-05-2019;
 • Lambertus Hortensiuslaan 2-32, P 622 (appartementencomplex)  (onderhouden/wijzigen monumentaal complex); 549506; 23-05-2019;
 • Soestdijkerstraatweg 172 en 172 A (vervangen waterleiding); 548614; 20-05-2019;
 • Wisseloordlaan 10 (verbouwen pand en wijzigen gevel); 549669; 23-05-2019;
 • Zon en Maanstraat 21 (plaatsen 2 airco units op dak); 548651; 20-05-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Arena 300 (verbouwen pand); 534887; 24-05-2019;
 • Castorstraat 46 (plaatsen 1 dakkapel); 533959; 20-05-2019;
 • Elzenlaan 62 (uitbreiden dakkapel); 534922; 20-05-2019;
 • Hoflaan 12 (bouwen bijgebouw); 537848; 27-05-2019;
 • Oude Amersfoortseweg 121-131 (het complex transformeren tot een multifunctioneel werk en wooncomplex); 534703; 22-05-2019;
 • Valkstraat 21 (plaatsen 1 dakkapel); 538270; 27-05-2019;
 • Van Beuningenstraat 7 (aanbouw en plaatsen twee dakkapellen); 534035; 20-05-2019;
 • Van Gelderlaan 47 (plaatsen dakopbouw); 534511; 20-05-2019;
 • Wernerlaan 16 (wijzigen van de voorgevel en het dak, inclusief het plaatsen van een dakkapel); 529365; 20-05-2019;
 • Wernerlaan 28 (verbouwen pand naar 6 appartementen); 534163; 21-05-2019;
 • Zadelstraat 11 (plaatsen dakopbouw); 536988; 21-05-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bussumerstraat 67 (verbouwen monumentaal pand (woonruimte i.p.v. horeca), legalisatie); 523453; 22-05-2019;
 • Eikbosserweg 260 A (kappen boom); 542059; 21-05-2019;
 • Emmastraat 34-2, 34-3, 34 B en 36 (verbouwen panden naar wooneenheden ); 524019; 24-05-2019;
 • Fahrenheitlaan 4 (verhogen nok); 537860; 24-05-2019;
 • Fahrenheitlaan 6 (verhogen nok); 537852; 24-05-2019;
 • Godelindeweg 1 A (vervangen/wijzigen poortpalen); 523821; 24-05-2019;
 • Hazelaarlaan 40 (kappen 2 bomen); 539393; 21-05-2019;
 • Hertog Hendriklaan 12 (tuinonderhoud en kappen 2 bomen); 515727; 23-05-2019;
 • Heuvellaan 28-2, zie beroepclausule (kappen boom); 507689; 21-05-2019;
 • Laapersveld 9 (het wijzigen van de zijgevel van het paviljoen); 530017; 21-05-2019;
 • Leeghwaterstraat 20 (legalisatie appartementen); 496250; 23-05-2019;
 • 's-Gravelandseweg 52 (wijzigen gebruik (sportbegeleiding in plaats van kantoor)); 527565; 21-05-2019;
 • t/o Kastanjelaan 17 (L 2072) (kappen boom); 543027; 21-05-2019;
 • Tulpstraat 14 (plaatsen dakopbouw t.b.v. een bergzolder); 538736; 23-05-2019;
 • Utrechtseweg 20 (kappen boom); 545433; 21-05-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Doodweg 9 (verbouwen/wijzigen bijgebouw (legalisatie)); 537453; 23-05-2019;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 29 mei 2019 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Joop Stokkermansstraat (snelheid, rijrichting en parkeerverbod); 531464;
 • Tom Mandersstraat (erf en onverplicht fietspad); 531466;
 • Robert Stratingpad (onverplicht fietspad); 531470:
 • Vd Sande Bakhuyzenstraat bij Eemnesserweg (vakken oplaadpunt e-auto’s); 528216;
 • Goudriaanstraat bij Leeuwenhoekstraat (vakken oplaadpunt e-auto’s); 528260;
 • Neuweg bij Ericastraat (vakken oplaadpunt e-auto’s); 528274;
 • Zeverijnstraat ventweg bij 4 (Vakken oplaadpunt e-auto’s); 528300;
 • Kamerlingh Onnesweg bij 194 – 204 (vakken oplaadpunt e-auto’s); 530365;

Ontwerp- verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 29 mei 2019 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Tony van Verrestraat           (aanwijzen eenrichtingsweg van het oost – west deel); 543872;

 

Horeca

Aanvraag wijzigen exploitatievergunning op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017, zaaknummer 544269. Aanvraag betreft een gevelterras 16,8 m2. Horecabedrijf Restaurant Elissa, gevestigd op de Schoutenstraat 13, 1211 BM Hilversum. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, Backoffice cluster Horeca op tel. nr. 14 035..

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.