Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 21

Publicatie 23 mei 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Adelaarstraat 52 (verbouwen woning); 546982; 13-05-2019;
 • Albertus Perkstraat 64 A (kappen 3 bomen); 547190; 15-05-2019;
 • Arena 301 (plaatsen naamszuil); 547121; 15-05-2019;
 • Bijenmeent 124 (plaatsen 1 dakkapel); 547046; 14-05-2019;
 • Borneolaan 46 (isoleren spouwmuren monumentaal pand); 546439; 13-05-2019;
 • Chrysantenstraat 32 (plaatsen 1 dakkapel); 546065; 11-05-2019;
 • Diepeweg 27 en 29 (verhogen dak schuur); 547444; 16-05-2019;
 • Eikbosserweg 90 (plaatsen dakopbouw woning); 547096; 15-05-2019;
 • Gomarushof 10 (kappen boom); 547260; 15-05-2019;
 • Govert Flincklaan 4 (plaatsen 1 dakkapel); 546058; 10-05-2019;
 • Graaf Florislaan 36 (bouwen 2 bijgebouwen (legalisatie)); 546185; 13-05-2019;
 • Hoge Naarderweg 93 (kappen boom); 546173; 12-05-2019;
 • Jacobus Pennweg 11 (kappen 2 bomen); 546991; 14-05-2019;
 • Jan van der Heijdenstraat 41 G (vervangen handelsreclame ); 547282; 15-05-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 12 (kappen boom); 546012; 09-05-2019;
 • Kerkstraat 53 (wijzigen winkelpui ); 547988; 17-05-2019;
 • Kievitstraat 3 (verbouwing van de bovenetage van kantoorruimte naar woonruimte ); 546430; 13-05-2019;
 • Maartensdijkseweg 6 (uitbreiden woning); 546045; 10-05-2019;
 • Neuweg 409 (uitbreiden woning, vervangen/uitbreiden kelder ); 547973; 17-05-2019;
 • Vaartweg 51 A (N 9516) (bouwen 2 woon-/werk woningen met bijgebouw); 546166; 11-05-2019;
 • Van 't Hoffplein 2 A (tijdelijk (voor 60 maanden) vervangen/uitbreiden modulaire units (t.b.v. schoollokalen) in strijd met bestemmingsplan); 546026; 10-05-2019;
 • Vennecoolstraat 19 (kappen boom); 547963; 17-05-2019;
 • Zuidermeent 60 (plaatsen dakopbouw ); 546969; 13-05-2019;

Rectificatie week 18

 • Hoflaan 12a moet zijn Hoflaan 12 (plaatsen muur/ erfafscheiding); 540356; 17-04-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Birkenheuvelweg 59 (plaatsen 1 dakkapel); 532400; 13-05-2019;
 • Celebeslaan 27 (verbouwen pand, plaatsen 1 dakkapel, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht ); 531047; 20-05-2019;
 • Chrysantenstraat 45 (plaatsen dakopbouw); 533080; 15-05-2019;
 • De Meent 5 (plaatsen 2 gevelborden); 529453; 13-05-2019;
 • Elzenlaan 65 (uitbreiden van de woning middels een wijziging en uitbreiding van de aanbouw en het plaatsen 2 dakkapellen op het voor- en zijdakvlak); 532162; 16-05-2019;
 • Herenstraat 10 (het verbouwen van het pand, inclusief het wijzigen van het gebruik); 529176; 13-05-2019;
 • Planetenstraat 71 (plaatsen zonnepanelen); 532788; 16-05-2019;
 • 's-Gravelandseweg 28-30 (plaatsen condensor op dak ); 525325; 13-05-2019;
 • Stad en Landestraat 7 t/m 37 (oneven) en 10 t/m 26 (even). H (het renoveren en verduurzamen van 42 woningen Jacob Peetstraat e.o.); 526229; 13-05-2019;
 • Vreelandseweg 52 (vervangen pannendak monumentaal pand); 534919; 20-05-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Beethovenlaan 29 (kappen 2 bomen); 537074; 15-05-2019;
 • Beresteinseweg 58 A (uitbreiden pand naar bedrijfsruimte en 4 appartementen); 518401; 17-05-2019;
 • Borneolaan 38 (kappen boom); 537009; 15-05-2019;
 • Egelshoek 8-21 (herinrichten nieuwe standplaats); 532675; 14-05-2019;
 • Erfgooiersstraat 89 t/m 123 (oneven), 144 t/m 158 (even) en (wijzigen kozijnen en isoleren daken); 512096; 17-05-2019;
 • Franciscusweg 291 (het wijzigen van de gevels van het bedrijfspand); 529345; 16-05-2019;
 • Hilvertsweg 263 (kappen boom); 541373; 15-05-2019;
 • Kerkstraat 58 (wijzigen gevel monumentaal pand); 532832; 17-05-2019;
 • Kolhornseweg 13 (uitbreiden urnenvoorziening en herdenkingsplaatsen); 467181; 15-05-2019;
 • Laapersveld 13 (verbouwen/uitbreiden pand); 527266; 16-05-2019;
 • Marterlaan 40 (kappen boom); 540656; 15-05-2019;
 • Middenweg 11 (plaatsen 2 dakramen); 528799; 17-05-2019;
 • Ohmstraat 69 (kappen boom); 542248; 16-05-2019;
 • Oosterengweg 68 (vervangen reclame); 530159; 15-05-2019;
 • Outshoornlaan 4 (plaatsen 1 dakkapel); 541629; 17-05-2019;
 • Palestrinalaan 12 (verbouwen pand); 539858; 15-05-2019;
 • Rozenstraat 124 (plaatsen dakopbouw); 530962; 17-05-2019;
 • Stationsstraat 22 (uitbreiden van de horecaruimte); 534043; 16-05-2019;
 • t.h.v. Zeverijnstraat 4 A (O 1989) (kappen boom); 541243; 15-05-2019;
 • t/o Wolvenlaan 205-215 (O 1987)  (kappen boom); 542229; 16-05-2019;
 • Van Brakellaan 89 (plaatsen 1 dakkapel); 517786; 14-05-2019;
 • Van Lenneplaan 32 (slopen garage en schuur in beschermd stads- of dorpsgezicht, bouwen terrasoverkapping en fietsenstalling ); 522783; 14-05-2019;
 • Zoutmanlaan 23 (kappen boom); 542260; 16-05-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • 's-Gravelandseweg 147 (aanleggen uitrit); 522710; 14-05-2019;

Bezwaar: zie onderaan de pagina

 

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 23 mei 2019 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Ghentlaan (ventweg) (omdraaien rijrichting ventweg bij huisnrs 1 -29);528547;

 

Horeca

Aanvraag terras ca. 50m², op grond van artikel 2 Horecaverordening Hilversum 2017.

 • Ravel BV, Emmastraat 35, 1213 AJ Hilversum. Betreft zaaknummer 544445.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Horeca op het telefoonnummer 14 035 of per mail horeca@hilversum.nl.

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag standplaatsvergunning met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • locatie Mediapark, aan de Willem Ruisweg bij Studio 22, een aanvraag voor een nieuwe standplaatslocatie om van maandag tot en met vrijdag dagelijks (tussen 12.00 en 20.00 uur) een foodtruck voor verkoop van eten en drinken toe te staan; zaaknummer 547331, 16-05-2019.

Zienswijze:

Belanghebbenden kunnen voor wat betreft de aanvraag voor standplaatsvergunningen hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Het indienen van een zienswijze moet binnen twee weken na publicatie gebeuren. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Meer, telefoon 14 035.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.