Openbare bekendmakingen week 21

Publicatie donderdag 27 mei 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze website of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen:

 • Bergweg 40 P1 (plaatsen fietsenstalling); 774742; 12-05-2021;
 • D 4179, Corona testlocatie Athene Arenapark (verlengen omgevingsvergunning corona testlocatie met 6 maanden); 774676; 12-05-2021;
 • Diependaalselaan 193 (plaatsen zonnepanelen); 774772; 13-05-2021;
 • Herenstraat 41, 41A, 41B (wijzigen kozijnen); 776376; 21-05-2021;
 • J.P. Coenstraat 81 (plaatsen dakkapel voorzijde); 774754; 12-05-2021;
 • Krekelmeent 13 (plaatsen dakopbouw); 775984; 18-05-2021;
 • Larenseweg 172 (isoleren dak, vervangen dakpannen monumentaal pand); 774719; 12-05-2021;
 • Leeghwaterstraat 28 (plaatsen dakopbouw achterzijde); 776371; 20-05-2021;
 • Nieuwe Havenweg 51 (verbouwen logistieke hal); 775695; 17-05-2021;
 • Nimrodlaan 10A (plaatsen zonnepanelen); 775689; 17-05-2021;
 • Prinsenstraat 34 (slopen gedeelte gangmuur op grond van ruimtelijke regels); 776367; 20-05-2021;
 • Rozenstraat 107 (plaatsen dakopbouw); 776002; 19-05-2021;
 • Sumatralaan 29 (kappen boom); 775495; 17-05-2021;
 • Wandelpad 20 (vervangen kozijnen voor- en zijgevel); 776020; 19-05-2021;
 • Zenderstraat 38 en 40 (wijzigen kozijnen en schuifpuien in beschermd stads- of dorpsgezicht); 775986; 18-05-2021;
 • rectificatie Eemnesserweg 208 A (verbouwen winkelruimte naar woning); 768999; 22-04-2021

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Graaf Wichmanstraat 130 (plaatsen dakopbouw, dakkapel voorzijde); 762178; 21-05-2021;
 • Hertog Aelbrechtstraat 37 (plaatsen dakkapel voorzijde); 762394; 21-05-2021;
 • Hortensiastraat 3 (plaatsen dakopbouw); 764700; 21-05-2021;
 • K 2588, Landgoed Kruisheide perceel 5 (Utrechtseweg 58-1) (nieuwbouw woning); 761314; 19-05-2021;
 • Lutherhof 78 (plaatsen dakkapel voor- en achterzijde); 762283; 19-05-2021;
 • Spuisteeg en Schapenkamp  (kappen 8 bomen); 760552; 19-05-2021;
 • Zonnelaan 1 (wijzigen voorgevel en balkonhek); 760023; 19-05-2021;

Verleend:

 • Akkerweg 3 (kappen eik); 771771; 21-05-2021;
 • Beethovenlaan 41 (kappen 2 bomen); 758007; 19-05-2021;
 • Eikbosserweg 98 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde woning); 769167; 18-05-2021;
 • Elzenlaan 65 (plaatsen zonnepanelen op aanbouw); 760076; 19-05-2021;
 • Gemeentelijke kaplijst (kappen 111 bomen, nabij Anthony Fokkerweg, Bachlaan, Baerbergen, Beethovenlaan, Beetslaan, Bijenmeent, Blesboklaan, Bonifaciuslaan, Bordetstraat, Boslaan, Bussumergrintweg, Catharina van Renneslaan, Chr. de Wetlaan, Doodweg, Egelantierstraat, Franklinstraat, Geert van Mesdagweg, Gerardus Gullaan, Goudenregenlaan, Gratamastraat, Groengordel, Helmerslaan, Hertog Hendriklaan, Hoge Naarderweg, Jacob Catsstraat, Jan van der Heijdenstraat, Johannes Huslaan, Kerkelandenlaan, Kloosterlaan, Kraanvogelplein, Lange Heul, Larenseweg, Liebergerweg, Lijsterweg, Marconistraat, Menno Simonszhof, Mozartlaan, Mussenstraat, Nimrodlaan,  Noordermeent, Oosterengweg, Oude Enghweg, Parklaan, Peerlkamplaan, Professor Poelsstraat, Rigelstraat, Rossinilaan, Schans, Schuttersweg, ’s-Gravelandseweg, Siemensstraat, Sterrelaan, Vaartweg, Van Ghentlaan, Vreelandseweg, Weg over Anna’s Hoeve, Witte Kruislaan, Zeverijnstraat); 765637; 20-05-2021;
 • H 1363, nabij Noodweg 31 (wijzigen van de gevels, plaatsen van een schoorsteen, onderkelderen pand en het kappen van 1 boom ); 710785; 18-05-2021;
 • Hermelijnlaan 47 (plaatsen dakkapel voorzijde); 716933; 18-05-2021;
 • Hertog Hendriklaan 8 (kappen douglasspar); 768659; 19-05-2021;
 • Javalaan 4 (verwijderen serre monumentaal pand en wijzigen gevel naar oude situatie); 726872; 18-05-2021;
 • Leeghwaterstraat 119 (plaatsen dakopbouw); 759890; 18-05-2021;
 • Lijsterweg 49 (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde); 766012; 19-05-2021;
 • N 9708, t.o.  Stationsplein 7 (NS-station) (kappen); 766985; 19-05-2021;
 • Neuweg 59 en 61 (plaatsen gezamenlijke dakopbouw); 759066; 19-05-2021;
 • Q 821, Kroonlaan 28 t/m 62 (vervangen/wijzigen dak monumentaal gebouw); 747666; 19-05-2021;
 • Taludweg (M 1546) (kappen boom); 771850; 21-05-2021;
 • Van Nijenrodestraat 42 (plaatsen dakopbouw achterzijde, dakkapel voorzijde); 762156; 18-05-2021;
 • Violenstraat 18 (plaatsen dakkapel voorzijde (legalisatie)); 736534; 18-05-2021;
 • Violenstraat 18 (uitbreiden woning achterzijde); 731962; 19-05-2021;
 • Wagnerlaan 11 (dichtzetten deur in zijgevel in beschermd stads- of dorpsgezicht); 761289; 17-05-2021;
 • Willem Bontekoestraat 2-24, Jacob Roggeveenstraat 3-145 (isoleren dak, vervangen dakpannen); 750749; 21-05-2021;

Geweigerd:

 • Nassaulaan 33 (kappen naaldboom); 769552; 19-05-2021;
 • Vaartweg 176 (plaatsen zonnepanelen op dak garage); 753883; 17-05-2021;

Bezwaar: Zie onderaan de advertentie

Bekendmaking

Ontwerp omgevingsvergunning

 • Eikbosserweg 278 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 761350; 17-05-2021; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van donderdag 27 mei 2021 t/m woensdag 7 juli 2021 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de digitale burgerleeskamer. Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 25 mei 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Nijenrodestraat bij Hertog Aelbrechtstraat (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 759773
 • Kleine Drift bij Oude Spoorbaan (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 759709;

Horeca

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving aanvraag en zaaknummer(s):

 • Café De Maarschalk; Spoorstraat 67; aanvragen Drank- en Horecawet- en exploitatievergunning wegens overname bestaand bedrijf met vergroting van terras op eigen grond; 682973 en 688134.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.