Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 21

Publicatie 20 mei 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 11 (plaatsen zonnepanelen); 651061; 12-05-2020;
 • Bussumerstraat 14 (vervangen kozijnen); 651116; 12-05-2020;
 • Eemnesserweg 203 (dichtzetten balkon); 651038; 11-05-2020;
 • Fuchsiastraat 54 (plaatsen dakkapel achterzijde); 651153; 13-05-2020;
 • Graaf Wichmanstraat 70 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 650841; 11-05-2020;
 • Hollandselaan 6 (plaatsen toegangspoort); 651074; 13-05-2020;
 • J.P. Coenstraat 107 (plaatsen dakkapel voorzijde); 651159; 13-05-2020;
 • Koninginneweg 47 (wijzigen en isoleren gevels); 650974; 11-05-2020;
 • Koningsstraat 53 (kappen 1 boom); 651320; 14-05-2020;
 • Kroonlaan 4 (plaatsen zonnepanelen); 651270; 14-05-2020;
 • Orionlaan 124 (plaatsen fietsschuur in voortuin); 650959; 11-05-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 155 (wijzigen constructie, plaatsen trapgat zolder); 651149; 13-05-2020;
 • Professor De Jongstraat 3 (kappen 1 boom); 650941; 11-05-2020;
 • Stadhouderslaan 30 (vervangen, uitbreiden en onderkelderen garage); 650846; 11-05-2020;
 • Violenstraat 32 (plaatsen toegangstrap en hekwerk dakterras); 650936; 11-05-2020;
 • Vivaldipark 56 (plaatsen kozijnen); 650910; 11-05-2020;
 • Vuurvlindermeent 42 (onderkelderen woning); 651003; 11-05-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • 1e Oosterstraat 67 A (splitsen pand (legalisatie)); 617721; 06-05-2020;
 • Dahliastraat 5 (verhogen nok, plaatsen dakopbouw); 624015; 06-05-2020;
 • Havendwarsstraat 22 (plaatsen 2 dakkapellen); 624355; 06-05-2020;
 • Hoogstraat 24 (splitsen pand (legalisatie)); 617706; 06-05-2020;
 • Joop van den Endeplein 1 (verbouwing en vernieuwen entree); 631755; 11-05-2020
 • Koninginneweg 113 A (splitsen pand (legalisatie)); 617716; 06-05-2020;
 • St. Annastraat 10 (plaatsen dakkapel); 624233; 06-05-2020;
 • Waldecklaan 32 (plaatsen dakkapel); 624201; 04-05-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • 1e Loswal 3 (vergroten raamkozijnen, wijzigen gebruik (herstellen/verkopen auto's in plaats van lichte industrie)); 620060; 14-05-2020;
 • Bremlaan 10 (kappen boom (noodkap)); 641462; 12-05-2020;
 • D 4339, Utrechtseweg (kappen 11 bomen); 625022; 13-05-2020;
 • Frans van Mierislaan 23 (kappen 2 bomen); 626041; 11-05-2020;
 • Havenstraat 2F (noodkap 1 boom); 643675; 13-05-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 154 (verbouwen woning (constructieve ingreep)); 609064; 11-05-2020;
 • Middenweg 16 (plaatsen schuur); 621224; 14-05-2020;
 • Oude Loosdrechtseweg 68 (wijzigen koekkoek kelder (voorziening lichttoetreding)); 634791; 11-05-2020;
 • Radiostraat 97 (kappen boom); 641504; 13-05-2020;
 • 's-Gravelandseweg 139 (renoveren van het dak van het monumentale pand); 603912; 01-05-2020;
 • Tesselschadelaan 15 (monumentaal kerkgebouw) (wijzigen van een antenne-installatie op een monumentaal kerkgebouw); 608953; 21-04-2020;
 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • N 9508, N 9704, 's-Gravelandseweg 15  (uitbreiden en verbouwen monumentaal pand tot restaurant); 589023; 14-05-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 13 mei 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Oude Amersfoortseweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 299) zaaknummer 649105;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag standplaatsvergunning met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • locatie Winkelcentrum Kerkelanden, zijde Zeeman: standplaatsvergunning voor verkoop van boeken (vrijdags vanuit een verkoopwagen), zaaknummer, 649563, 11 mei 2020;

Zienswijze:

Belanghebbenden kunnen voor wat betreft de aanvraag voor standplaatsvergunning hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 9900, 1201 GM, Hilversum. Het indienen van een zienswijze moet, in dit geval, binnen een week na publicatie gebeuren. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der Meer, telefoon 14035.

Horeca

Verleende vergunningen/ontheffingen/meldingen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving besluit, kenmerknummer en verzenddatum:

 • The Skiff Liquor Store; Kampstraat 2B; Drank- en Horecawetvergunning slijtersbedrijf; 650696; 14 mei 2020;