Openbare bekendmakingen week 19

Publicatie donderdag 12 mei 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunning

Ingekomen

 • Akkerweg 3 (kappen eik); 771771; 29-04-2021;
 • Daltonstraat 23 (plaatsen dakopbouw); 771065; 30-04-2021;
 • Heuvellaan 27 (plaatsen dakkapel voorzijde); 771142; 01-05-2021;
 • Johannes Geradtsweg 122 (uitbreiden woning achterzijde); 771681; 03-05-2021;
 • Johannes Geradtsweg 17A, 17B (verbouwen kantoorgebouw naar woningen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 771649; 03-05-2021;
 • Kerkbrink 2D (plaatsen tijdelijke opgang dakterras); 771081; 30-04-2021;
 • Marktplein 1 (plaatsen opslag roerende zaken); 771160; 02-05-2021;
 • Surinamelaan 6 (plaatsen dakkapel achterzijde, vergroten dakkapel zijgevel); 771177; 02-05-2021;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hun ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Huygensstraat 92 (plaatsen opbouw achterzijde); 758618; 03-05-2021;
 • Minckelersstraat 187 (plaatsen overkapping/veranda achterzijde); 759259; 03-05-2021;
 • Multatulilaan 13 (plaatsen dakkapel voorzijde); 759047; 03-05-2021;
 • Mussenstraat 9 (verbouwen monumentale bedrijfshal, plaatsen zonnepanelen); 753970; 03-05-2021;
 • Neuweg 59 en 61 (plaatsen gezamenlijke dakopbouw); 759066; 03-05-2021;
 • Oosterengweg 340 (plaatsen schutting/erfafscheiding); 756274; 03-05-2021;
 • Theresiahof 27 (plaatsen houten schutting); 757836; 03-05-2021;

Verleend

 • Bijenmeent 86 (uitbreiden woning); 715791; 04-05-2021;
 • Egelshoek 8-22 (plaatsen bestaande woonwagen); 765169; 04-05-2021;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 398A (plaatsen 3 dakkapellen voor-, zij-, achtergevel); 748779; 03-05-2021;
 • Hilvertsweg 97 (verbouwen winkelruimte naar woonruimte); 746886; 03-05-2021;
 • Kerkstraat 41 (wijzigen gevelreclame); 750405; 03-05-2021;
 • Leeuwenstraat 55, Groest 21 B (wijzigen pui, plaatsen dakopbouw en dakterras); 739752; 03-05-2021;
 • Oranjelaan 7A (isoleren dak, vernieuwen dakpannen monumentaal pand); 755893; 03-05-2021;
 • Peerlkamplaan 12 (verbouwen monumentale woning); 729972; 04-05-2021;
 • Professor Poelsstraat 24 (wijzigen kozijnen voor- en achterzijde); 751075; 03-05-2021;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Horeca

Ingekomen aanvragen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving aanvraag en zaaknummer:

 • Pizza Beppe; Herenstraat 43-43A; aanvraag Drank- en Horecawetvergunning voor een restaurant met gevelterras; 768661;
 • Pizza Beppe; Herenstraat 43-43A; aanvraag exploitatievergunning voor een restaurant met gevelterras; 769886;
 • Koffieshop Galaxy 3.0; Naarderstraat 47; aanvraag exploitatievergunning in verband met overname; 765863.

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u een betrokkene? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen betrokkenen van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, geldt de vergunning meestal na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar gaan meestal direct na bekendmaking in, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet ingaat, kunt u een voorlopige voorziening vragen