Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 18

Publicatie 30 april 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Abel Tasmanstraat 33 (plaatsen overkapping in achtertuin); 640206; 19-04-2020;
 • Beresteinseweg 60 (kappen 2 bomen); 640593; 20-04-2020;
 • Bodemanstraat 45 en 47 (wijzigen brandcompartimentering); 641493; 22-04-2020;
 • P 957, t.h.v. Boomberglaan 69 (kappen 2 bomen); 640595; 20-04-2020;
 • Bremlaan 10 (kappen boom (noodkap)); 641462; 22-04-2020;
 • Burgemeester Gülcherlaan 13 (kappen 2 bomen); 640156; 18-04-2020;
 • Diamantstraat 20 (plaatsen dakopbouw); 641364; 20-04-2020;
 • Dorsmanstraat 10 (verleggen nok, plaatsen dakkapel); 641366; 20-04-2020;
 • Egelantierstraat 24 (verhogen nok); 642391; 24-04-2020;
 • Eikbosserweg 54A (verbouwen pand naar 2 woningen); 641799; 23-04-2020;
 • Godelindeweg 6 (kappen 1 boom); 642385; 23-04-2020;
 • Havenstraat 44 (wijzigen gevel, verbouwen begane grond naar woonruimte); 640139; 17-04-2020;
 • Jacob van Campenlaan 216 (bouwen kelder in achtertuin); 641737; 22-04-2020;
 • Jacobus Pennweg 30 (kappen boom); 640167; 18-04-2020;
 • Koninginneweg 10 (kappen 2 bomen); 640228; 19-04-2020;
 • C 8506, Minckelersstraat 167 (bouw woning met bedrijf aan huis); 641376; 21-04-2020;
 • Naarderstraat 95 (uitbreiden monumentale woning, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 641765; 23-04-2020;
 • Neptunusstraat 5 (plaatsen zonnepanelen); 641786; 23-04-2020;
 • Oranjelaan 7A (kappen 1 boom); 642390; 24-04-2020;
 • Radiostraat 97 (kappen boom); 641504; 22-04-2020;
 • 's-Gravelandseweg 39 (kappen boom); 640153; 17-04-2020;
 • Utrechtseweg 107 (vervangen rieten dak monumentaal pand); 641456; 22-04-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 3 (plaatsen dakkapel); 641728; 21-04-2020;
 • Van Gelderlaan 76 (dichtzetten balkon); 641394; 21-04-2020;
 • Van Linschotenlaan 1 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 640591; 20-04-2020;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen tijdelijke tent t.b.v. personeelsrestaurant); 641385; 21-04-2020;
 • Zwinglilaan 32 (plaatsen dakkapel); 640175; 14-04-2020;
 • 2e Nieuwstraat 46 (plaatsen dakopbouw); 641745; 22-04-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Abel Tasmanstraat 25 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het verplaatsen en verhogen van de nok op het achterdakvlak); 617312; 22-04-2020;
 • C. Evertsenstraat 6 (verhogen van de nok en het van een plaatsen dakkapel); 623939; 23-04-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 143 en 145 (samenvoegen woningen en plaatsen trap in de achtertuin (legalisatie)); 622637; 23-04-2020;
 • Graaf Florislaan 38 (plaatsen erfafscheiding); 622755; 23-04-2020;
 • Media Parkboulevard 1 (vernieuwen parkeeruitgang en entreeroute); 618097; 21-04-2020;
 • Mozartlaan 35 (renoveren dak monumentaal pand); 619920; 20-04-2020;
 • Van Brakellaan 2 (wijzigen gevel garage); 621083; 24-04-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

Bosboom-Toussaintlaan 15 (plaatsen dakkapel); 599892; 28-04-2020

 • Diependaalselaan 339 A1 en A2 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 611837; 22-04-2020;
 • Franciscusweg 12 (verlengen ontheffing tijdelijk geplaatste opslagloods); 620878; 21-04-2020;
 • Geuzenweg 123 (verhogen nok); 620483; 20-04-2020;
 • Javalaan 27 (kappen boom); 635695; 23-04-2020;
 • Javalaan 29 (na bezwarenbehandeling het alsnog verlenen van vergunning voor het kappen van een boom); 537235; 24-04-2020;
 • K 811, Larixlaan 4 (kappen 3 bomen); 629828; 21-04-2020;
 • Liebergerweg 726 (uitbreiden woning, plaatsen dakkapel); 609156; 23-04-2020;
 • P 1110 (Albertus Perkstraat tussen nrs. 87 en 99) (bouwen woning en aanleggen uitrit); 566036; 23-04-2020;
 • Pieter de Hooghlaan 36 (kappen boom); 635676; 23-04-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 139 (kappen 6 bomen); 614043; 21-04-2020;
 • Sophialaan 9 (verbouwen woning (constructieve ingrep)); 632557; 23-04-2020;
 • Torenlaan 32 (kappen boom); 634875; 23-04-2020;
 • Vaartweg 97 (kappen 5 bomen); 630580; 21-04-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 28 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning); 586885; 17-04-2020;
 • Van Riebeeckweg 32 (kappen boom); 636071; 22-04-20
 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bosdrift 20 (uitbreiden woning); 604372; 06-04-2020;
 • Bosdrift 66 (kappen boom); 632576; 23-04-2020;
 • Van Gelderlaan 59 (kappen boom); 629618; 21-04-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 24 april 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Kolhornseweg (bij Moerbeilaan) (parkeervakken oplaadpunt EV); 617293;
 • Van Linschotenlaan (P-terrein bij 91 - 233) (parkeervakken oplaadpunt EV); 617316;

Verkeersbesluit gehandicatenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 22 april 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Faisantenstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 9) zaaknummer 639615;
 • Brinkweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 19) zaaknummer 639810;
 • Jan van der Heijdenstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 152) zaaknummer 638684;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina


Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 28 april 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

Gehandicaptenparkeerplaatsen:

 • Egelantierstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 16) zaaknummer 620177;
 • Fuchsiastraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 20) zaaknummer 620412;

Bezwaar: zie onderaan deze advertentie.

Mededeling

Voor het project Streetwise, georganiseerd door de ANWB heeft de volgende school toestemming gekregen om tijdelijk een deel van de weg af te sluiten op:

 • 26 juni 2020, Christelijke basisschool Avonturijn, op de parkeerplaats bij sportpark Crailo te Hilversum.

Als u vragen hebt over deze mededeling dan kunt u contact opnemen met Team Backoffice via 14035.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.