Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 17

Publicatie 25 april 2019

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op deze site of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Eikenlaan 50 (verbouwen woning); 539743; 16-04-2019;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 314 (plaatsen 1 dakkapel); 539726; 16-04-2019;
 • Hazelaarlaan 4 (uitbreiden woning, plaatsen 2 dakkapellen ); 538924; 15-04-2019;
 • Jacob Catsstraat 56 (verbreden uitrit ); 538782; 13-04-2019;
 • Jan van Beierenstraat 123 C (splitsen pand in 2 wooneenheden); 538973; 15-04-2019;
 • Kamerlingh Onnesweg 86 (kappen 1 boom); 538794; 15-04-2019;
 • Larenseweg 137 (wijzigen gebruik (wonen in plaats van winkel) ); 538919; 15-04-2019;
 • Simon Stevinweg 57 (kappen 2 bomen); 538785; 14-04-2019;
 • Snelliuslaan 75 (plaatsen 2 dakkapellen); 539730; 16-04-2019;
 • Van Almondelaan 4 (plaatsen dakopbouw); 538963; 15-04-2019;
 • Van Linschotenlaan 20 (vervangen schutting, plaatsen overkapping); 538768; 12-04-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • Badhuislaan 15 (bouwen bijgebouw monumentaal pand, plaatsen verzinkbare paal ); 525316; 15-04-2019;
 • Bussumergrintweg 44 (verbouwen pand, plaatsen speeltoestel, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht ); 527447; 18-04-2019;
 • Rossinilaan 3 (plaatsen 4 dakramen); 521665; 17-04-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bremlaan 8 (kappen 1 boom); 535838; 15-04-2019;
 • Bilderdijklaan 39 (kappen boom); 526300; 29-03-2019
 • Burgemeester Schooklaan 12 (uitbreiden woning); 527529; 18-04-2019;
 • Bussumerstraat 69C (plaatsen reclame); 499340; 17-04-2019;
 • Schoutenstraat 6 (het verbouwen van het pand waarvan de begane grond winkel en een woning op de 1e en 2e verdieping en het wijzigen van de voorgevel ); 519774; 17-04-2019;
 • Utrechtseweg 229 (kappen 1 boom); 537090; 15-04-2019;
 • Van Musschenbroekstraat 42 (kappen 1 boom); 533104; 15-04-2019;
 • Zuiderloswal 4 (verbouwen pand (legalisatie)); 517346; 17-04-2019;
 • Zuiderweg 81 (verbouwen pand); 527247; 17-04-2019;

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Dit besluit is op 18 april 2019 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en is daar in zijn geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Stationsstraat Groest e.o. (tijdelijk sluiten wegen bij evenement); 518985;

Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 25 april 2019 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Wassenaerlaan (parkeerkoffer t/o nr. 45-47); Aanwijzen vakken opladen elektrische voertuigen; 515683;

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 23 april bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Geuzenweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor gehandicapte  nabij huisnummer 167); 518523;
 • Leeuwerikstraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor gehandicapte nabij huisnummer 108); 537465;

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.