Openbare bekendmakingen week 17

Publicatie 28 april 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Albertus Perkstraat 59 (plaatsen geïsoleerd glaswerk); 850747; 15-04-2022;
 • Bakkerstraat 82 (uitbreiden achterzijde); 850755; 19-04-2022;
 • Berlagelaan 107 (constructieve wijziging en plaatsen dakramen); 850783; 21-04-2022;
 • Burgemeester Andriessenstraat 50-60 (na-isoleren monumentaal pand); 850756; 19-04-2022;
 • Burgemeester Lambooylaan 22 (kappen 1 boom); 850759; 19-04-2022;
 • Eikbosserweg 49 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde, wijzigen zijgevel); 850748; 15-04-2022;
 • Emmastraat 24A, Nassaulaan 6C (bouwen atelier); 850749; 15-04-2022;
 • Gazellestraat 15 (uitbreiden achterzijde met balkon op dak); 850762; 20-04-2022;
 • Hoogstraat 2 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde); 850769; 20-04-2022;
 • Kerkstraat 38A (legalisatie gedoogde terrasoverkapping, plaatsen tent); 850763; 20-04-2022;
 • Loosdrechtseweg 25 (kappen 1 boom); 850766; 20-04-2022;
 • Marktplein 1 (plaatsen tent op terras); 850771; 20-04-2022;
 • O 1932, nabij Bosje van Zeverijn 1 (inrichten tijdelijk opslag- en keetterrein in strijd met bestemmingsplan); 850780; 21-04-2022;
 • Regentesselaan 11 (kappen 2 bomen); 850774; 20-04-2022;
 • Regentesselaan 20 t/m 26 (wijzigen bestemming van kantoor naar wonen (1e en 2e verdieping) in strijd met bestemmingsplan); 850770; 20-04-2022;
 • Schapenkamp 2 (gebouw Silverpoint) (een aantal wijzigingen op de verleende vergunning voor het gebouw Silverpoint (zaaknummer 750473, olo-nummer 5826283)); 850768; 20-04-2022;
 • Seinstraat 94 (plaatsen digitaal reclamebeeldscherm in pand); 850782; 21-04-2022;
 • Torenlaan 45 (plaatsen zonnepanelen op garage); 850781; 21-04-2022;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 61 (kappen 2 bomen); 850761; 19-04-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Gijsbrecht van Amstelstraat 120 (plaatsen dakopbouw); 850387; 19-04-2022;
 • Godelindeweg 10 (uitbreiden achterzijde monumentaal pand); 850412; 20-04-2022;
 • Graaf Florislaan 32 (onderhoud gevels monumentaal pand); 801961; 25-04-2022;
 • Groest 23 (tijdelijk plaatsen parasols/overkapping terras); 850458; 21-04-2022;
 • Jan van der Heijdenstraat 291 (het plaatsen zonnepanelen op het voor- en achterdakvlak); 850282; 20-04-2022;
 • Nassaulaan 19 (verwijderen draagmuur); 850735; 20-04-2022;
 • Professor Poelsstraat 20 (uitbreiden begane grond en dakkapel achterzijde monumentaal pand); 850434; 22-04-2022;
 • Schapenkamp 186 (bouwen van een uitbouw met dakterras en het verbouwen van het pand van 1 naar 2 woningen inclusief legalisatie uitbouw aan de rechterzijgevel (al meer dan 30 jaar gebouwd)); 850244; 22-04-2022;
 • Spieghellaan 5 (verbouwen monumentaal pand, plaatsen serre, zonnepanelen); 850417; 25-04-2022;
 • Torenlaan 31 (plaatsen dakkapel zijgevel); 850386; 19-04-2022;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 61 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850368; 20-04-2022;

Verleend:

 • Beethovenlaan 23 (restaureren hekwerk, verlichting en poeren); 850081; 21-04-2022;
 • Bordetstraat 18 (plaatsen twee dakramen voorzijde en uitbreiden achterzijde monumentale woning); 806641; 21-04-2022;
 • Bosdrift 72 (plaatsen zonnepanelen); 850479; 22-04-2022;
 • Copernicusstraat 7 (plaatsen zonnepanelen); 850224; 22-04-2022;
 • Ericastraat 25 (plaatsen dakopbouw); 850435; 19-04-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 64 (verbouwen van een bijgebouw naar kantoorruimte); 850316; 21-04-2022;
 • Kerkstraat 10/Oude Doelen 7 (verbouwen verdiepingen naar 2 woningen); 850002; 19-04-2022;
 • Larenseweg 155 (wijzigen constructie, gevel en gevelreclame); 850042; 21-04-2022;
 • Lijsterweg 21 (plaatsen dakopbouw); 808042; 21-04-2022;
 • Lorentzweg 159 (plaatsen zonnepanelen); 804620; 21-04-2022;
 • Pieter Postlaan 36 (uitbreiden woning achterzijde); 850524; 22-04-2022;
 • Q 1441, Media Parkboulevard 1 (wijzigen looproute parkeergarage/hoofdentree); 850388; 19-04-2022;
 • Varenmeent 33 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850370; 19-04-2022;

Geweigerd:

 • Eemnesserweg 109B (slopen schoorsteen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 850594; 20-04-2022;
 • Erfgooiersstraat 21 (kappen 1 boom); 850473; 21-04-2022;
 • Godelindeweg 16 (kappen 1 boom); 850402; 19-04-2022;
 • Johan de Wittstraat 14 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850415; 22-04-2022;
 • Loosdrechtseweg 78 (gebruik bijgebouw als bedrijfsruimte ); 850137; 20-04-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN:

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 21 april 2022 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Marconistraat (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 32);1115728;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

HORECAVERGUNNINGEN/-ONTHEFFINGEN:

Ingekomen:

 • Café De BarBier; Groest 92; exploitatievergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding; 1123170;
 • Café Zuid; Hilvertsweg 108; exploitatievergunning voor een tijdelijke terrasuitbreiding; 1125170;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar horeca@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend:

 • HillyWood; Spuisteeg 3A; Alcoholwet- en exploitatievergunning; 1091416 en 1091417; 22-04-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Pure Buren; Gijsbrecht van Amstelstraat; 4-9-2022; 1127284;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

WINKELTIJDENONTHEFFINGEN:

Verleende ontheffingen met bedrijfsnaam, adres, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:

 • Albert Heijn; Bodemanstraat 9; openingstijden zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur; 1114457; 14-4-2022;
 • Albert Heijn; Van Hogendorplaan 44; openingstijden zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur; 1114455; 14-4-2-22;

Als u informatie wilt over een ontheffing winkeltijden, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.