Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 17

Publicatie 23 april 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Burgemeester Gülcherlaan 24 (wijzigen achtergevel); 639075; 14-04-2020;
 • Eikbosserweg 5 (kappen boom); 638093; 13-04-2020;
 • Faisantenstraat 68 (vergroten woning); 639587; 16-04-2020;
 • Graaf Wichmanstraat 130 (plaatsen dakopbouw); 639113; 14-04-2020;
 • Grasmeent 1 t/m 76, Distelmeent 1 t/m 70, Klavermeent 1 t/m (isoleren daken); 640112; 17-04-2020;
 • H 4272, naast Willibrorduslaan 50 (plaatsen overkapping); 637989; 10-04-2020;
 • Hertog Hendriklaan 12 (wijzigen gevel en dakbedekking, plaatsen toegangspoort); 639089; 14-04-2020;
 • Hugo de Grootstraat 37 (aanleggen uitrit/parkeerplaats); 639351; 15-04-2020;
 • Jonkerweg 19 (vervangen dakpannen monumentaal pand); 639445; 16-04-2020;
 • Jonkerweg 8 (uitbreiden woning); 639164; 14-04-2020;
 • Joop van den Endeplein 1 (plaatsen loopbrug met trapopgang); 639371; 15-04-2020;
 • K 2581, Landgoed Kruisheide perceel 3 (omgeving Larixlaan 5) (bouwen woning (landgoed kruisheide toekomstig adres Utrechtseweg 58-1 t/m 58-7)); 637997; 10-04-2020;
 • Kerklaan 38 (wijzigen kozijnen); 637970; 09-04-2020;
 • Kloosterlaan 44 (kappen boom); 639224; 14-04-2020;
 • Koninginneweg 47 (kappen boom); 640115; 17-04-2020;
 • Koningsstraat 81 (vergroten koekkoeken (lichttoetreding)); 639200; 14-04-2020;
 • Krekelmeent 124 (bouwen van een schuur (legalisatie)); 638027; 10-04-2020;
 • Langestraat 53 (vervangen/wijzigen gevelreclame); 639418; 15-04-2020;
 • Lijsterweg 63 (uitbreiden woning); 637974; 10-04-2020;
 • Professor Poelsstraat 47 (plaatsen dakkapel); 639468; 16-04-2020;
 • Rading 31 (uitbreiden monumentale woning, vergroten dakkapel); 637984; 10-04-2020;
 • Vermeerlaan 29 (plaatsen dakkapel); 639341; 15-04-2020;
 • Vivaldipark 56 (plaatsen ramen in gevels); 639148; 14-04-2020;
 • Vondellaan 3 (wijzigen kozijnen); 639386; 15-04-2020;
 • Waldecklaan 55 (isoleren ramen); 640128; 17-04-2020;
 • Wegastraat 33 (plaatsen zonnepanelen); 640121; 17-04-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • 1e Loswal 3 (vergroten raamkozijnen, wijzigen gebruik (herstellen/verkopen auto's in plaats van lichte industrie)); 620060; 16-04-2020;
 • Aardjesberg 20 (plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van een monumentaal pand); 618048; 15-04-2020;
 • Albertus Perkstraat 103 (wijzigen kozijnen); 619459; 14-04-2020;
 • C 9674, C 9764, Anna's Hoeve veld 4.3 en 4.4 (t/o Minckelers (bouwen woongebouw met 64 huurappartementen); 617596; 14-04-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 10 (het plaatsen van dakkapel op het voordakvlak); 604088; 15-04-2020;
 • Middenweg 16 (plaatsen schuur); 621224; 16-04-2020;
 • Moerbeilaan 31 (plaatsen dakkapel); 619379; 14-04-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Beresteinseweg 56a (realiseren appartementen); 564042; 17-04-2020;
 • Cornelis Drebbelstraat 24 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak); 604958; 14-04-2020;
 • Hoge Naarderweg 237 (kappen boom); 629712; 16-04-2020;
 • Zonnelaan 15 (vervangen/wijzigen van het pannendak van een monumentaal pand); 601101; 15-04-2020;
 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Rossinilaan 56 (verbouwen van een monumentale woning (deels legalisatie), waaronder het herstellen van twee dichtgezette dakterrassen in oorspronkelijke staat); 618394; 17-04-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 17 april 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 •  Dudokpark (wegvak voorkant raadhuis) (oplaadpunt EV met vakken); 614988;
 • Hilvertsweg (bij Bosdrift) (0plaadpunt EV met vakken); 615442;

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 17 april 2020 respectievelijk op 20 april 2020 (Vaartweg) bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Gijsbrecht v Amstelstraat (bij Helmerslaan) (oplaadpunt EV met vakken); 636261;
 • Eemnesserweg (thv 7A) (oplaadpunt EV met vakken); 636263;
 • Sumatralaan (bij Koninginneweg) (oplaadpunt EV met vakken); 630150;
 • Vaartweg (P-terrein bij 43-47) (oplaadpunt EV met vakken); 638793;

Verkeersbesluit gehandicatenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom. Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 16 april 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Johannes Huslaan (de overname van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 214) zaaknummer 629245;
 • Fuchsiastraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 67) zaaknummer 638031;

 

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 26 maart 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Anthony Fokkerweg Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats algemeen
 • Reaumurlaan Opheffen parkeerplaats ambulancevoertuig

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.

Besluit verzoek om ontheffing geluidshinder

Zaak 9481324 - BOM-B7 - OLO-4831417 - R 6627 - Hilversum - aanleggen van een onderdoorgang.

Op grond van artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012, ontheffing te verlenen voor de uit te voeren werkzaamheden voor de geluidswaarden en het daarbij behorende aantal hinderdagen zoals vermeld in tabel 4 van het bij dit besluit behorende akoestisch rapport “HOV 'T GOOI Akoestisch onderzoek geluid in de bouwfase voor reguliere werkdagen” voor maximaal de geluidswaarden en het daarbij behorende aantal dagen zoals vermeld in tabel 6 van het akoestisch rapport, voor de periode van 14 april tot en met 30 oktober 2020.

Kennisgeving

Een kennisgeving van het besluit wordt gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl en www.odnzkg.nl

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvrager.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem
sector bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR HAARLEM

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid. Dat kan ook via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.