Openbare bekendmakingen week 17

Publicatie donderdag 26 april 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

 • Delilaan 1 (plaatsen 2 stenen poeren en grondkering in voortuin); 767846; 18-04-2021;
 • Eemnesserweg 58 (plaatsen dakkapel voorzijde); 767857; 19-04-2021;
 • Eikbosserweg 242A en 244 (verbouwen garagebedrijf naar 4 woningen in strijd met bestemmingsplan); 767361; 16-04-2021;
 • Eikbosserweg 54A (verbouwen pand, aanleggen souterrain en zwemvijver); 767380; 16-04-2021;
 • Hertog Hendriklaan 8 (kappen douglasspar); 768659; 16-04-2021;
 • Javalaan 44 (plaatsen zonnepanelen); 767893; 17-04-2021;
 • Kolhornseweg 72 (wijzigen draagconstructie); 767354; 16-04-2021;
 • Orchideestraat (L4124) (kappen 5 bomen); 768108; 20-04-2021;
 • Orionlaan 35 (verbouwen woning, plaatsen dakopbouw); 768939; 21-04-2021;
 • Stadhouderslaan 4 (uitbreiden woning zij- en achtergevel, plaatsen dakkapellen voor- en zijgevel); 768943; 21-04-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Badhuislaan 15E (aanleggen dakterras); 752333; 19-04-2021;
 • Den Ool 59 (plaatsen zonnepanelen); 752164; 26-04-2021;
 • Hertog Hendriklaan 8 (verbouwen/restaureren monumentale villa); 747286; 20-04-2021;
 • Hoge Larenseweg 303 (dichtzetten balkon 1e verdieping achterzijde); 752110; 20-04-2021;
 • Koningsstraat 53 (plaatsen dakterras 1e verdieping); 752129; 22-04-2021;
 • Langestraat 103A, 103B (plaatsen van dakramen bij een monumentaal pand ); 754870; 23-04-2021;
 • Nassaulaan 31 (uitbreiden woning 1e verdieping zijgevel); 755856; 23-04-2021;
 • Peerlkamplaan 12 (verbouwen monumentale woning); 729972; 24-04-2021;
 • Sumatralaan 11 (vervangen schoorsteen); 755303; 24-04-2021;
 • Van der Helstlaan 25 (vervangen van een pannendak bij een monumentaal pand ); 757914; 23-04-2021;
 • Vivaldipark 56 (verplaatsen toegangspoort en erfafscheiding, plaatsen overkappingen); 742144; 19-04-2021;
 • Vossenstraat 5 (plaatsen dakopbouw, uitbreiden achterzijde); 753830; 23-04-2021;

Verleend:

 • Ampèrestraat 10 (slopen bijgebouwen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 752239; 21-04-2021;
 • Beethovenlaan 49 (herbouwen bijgebouw); 749916; 22-04-2021;
 • Curaçaolaan 7 (constructieve wijziging); 761255; 22-04-2021;
 • Eemnesserweg 200 (plaatsen dakkapel voorzijde); 752231; 23-04-2021;
 • Eikbosserweg 206 (slopen schoorsteen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 753846; 24-04-2021;
 • Herenstraat 24 (plaatsen overkapping dakterras 3e verdieping); 751990; 21-04-2021;
 • Hilvertsweg 250 (uitbreiden woning, vergroten dakkapel); 651397 en 698559; 22-04-2021
 • Lindenheuvel 2 (plaatsen aanbouw tussen woning en garage); 739145; 20-04-2021;
 • Lorentzweg 6 (plaatsen dakkapel voorzijde, vergroten dakkapel achterzijde); 739481; 21-04-2021;
 • Minckelersstraat 25 (plaatsen zonnepanelen); 752036; 23-04-2021;
 • Moerbeilaan 3 (plaatsen dakkapel voorzijde); 722711; 19-04-2021;
 • N 5663, 's-Gravelandseweg 42 (verbouwen monumentaal pand naar 2 appartementen op 1e en 2e etage); 679013; 22-04-2021;
 • Paulus Potterlaan 4 (aanleggen van een uitrit); 654297; 23-04-2021 (gewijzigde besluit)
 • Pauwenstraat 45A (bouwen carport, verhogen garagedak); 729918; 24-04-2021;
 • Röntgenstraat 11 (plaatsen tijdelijke scootersafe); 748060; 23-04-2021;
 • Snelliuslaan 10 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 729988; 23-04-2021;
 • Stephensonlaan 45 (plaatsen 6 deuren in achtergevel); 749967; 19-04-2021;
 • Vaartweg 44 (appartementencomplex Bergstaete) (wijzigen gebruik); 751468; 22-04-2021;
 • Waldecklaan 32 (plaatsen schuur in achtertuin); 752087; 22-04-2021;
 • Zonnelaan 18-1 (interne verbouwing monumentaal pand); 753324; 20-04-2021;

 

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 28 april 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Jan Blankenlaan (aanwijzen parkeervakken bij oplaadpunt EV), zaak 759751
 • Anthony Fokkerweg (aanwijzen parkeervakken bij oplaadpunt EV), zaak 768257

Algemeen Plaatselijke Verordening

Ingekomen aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 767018 en ontvangstdatum: 16 april 2021

 • locatie parkeerterrein thv Spinozahof 8.

(het inrichten van een bouwplaats ten behoeve van het verduurzamen en onderhouden van woningen van 01-06-2021 t/m 01-09-2021); zaaknummer 767018.

Horeca

Verleende vergunningen/ontheffingen/meldingen met naam bedrijf, adres inrichting, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:

 • Hazels Kitchen; Franse Kampweg 5A; Drank- en Horecawetvergunning overname kantine met terras op camping; 745997; 22 april 2021;
 • Hazels Kitchen; Franse Kampweg 5A; exploitatievergunning overname kantine met terras op camping; 746049; 22 april 2021;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

Mededeling

Voor het project Streetwise, georganiseerd door de ANWB heeft de volgende school toestemming gekregen om tijdelijk een deel van de weg af te sluiten op:

24 juni 2021, Christelijke basisschool Avonturijn, op de parkeerplaats bij sportpark Crailo te Hilversum.

Als u vragen hebt over deze mededeling dan kunt u contact opnemen met Team Backoffice via 14035.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.