Openbare bekendmakingen week 16

Publicatie 21 april 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Albertus Perkstraat 57 (kappen 2 bomen); 850703; 07-04-2022;
 • Bakkerstraat 48 (plaatsen dakopbouw); 850725; 12-04-2022;
 • Bisonlaan 1 (kappen 2 bomen); 850719; 12-04-2022;
 • Eikbosserweg 200 (wijzigen gevels, kozijnen en plaatsen dakramen); 850733; 12-04-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 393 (plaatsen dakkapel voorzijde, wijzigen voorgevel); 850743; 15-04-2022;
 • Goudenregenlaan 10 (plaatsen dakkapel achterzijde); 850726; 12-04-2022;
 • H 1448, H 4343, O 2022 (deels), Hilversums kanaal tussen 3e (vervangen/plaatsen beschoeiing, aanleggen oever, kappen 16 bomen); 850739; 14-04-2022;
 • Lijsterweg 20B (plaatsen dakopbouw); 850724; 12-04-2022;
 • Nassaulaan 19 (verwijderen draagmuur); 850735; 13-04-2022;
 • Neptunusstraat 17 (plaatsen zonnepanelen); 850701; 10-04-2022;
 • Orionlaan 90 (kappen 1 boom); 850706; 08-04-2022;
 • Orionlaan 90 (kappen 2 bomen); 850729; 12-04-2022;
 • Oude Amersfoortseweg 118 (kappen 1 boom); 850705; 08-04-2022;
 • Parklaan 10 (vernieuwen dakbedekking, plaatsen zonnepanelen); 850728; 12-04-2022;
 • Pauwenstraat 13 (isoleren buitenzijde); 850727; 12-04-2022;
 • Professor Kochstraat 57 (kappen 1 boom); 850730; 13-04-2022;
 • Regentesselaan 12 (wijzigen entreepui westzijde monumentaal pand); 850746; 15-04-2022;
 • Rietmeent 128 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850736; 13-04-2022;
 • Rondeellaan 16 (verbouwen berging naar tiny house); 850741; 14-04-2022;
 • Simon Stevinweg 84 (vervangen kozijnen monumentaal pand); 850714; 11-04-2022;
 • Spuisteeg 3A (plaatsen handelsreclame); 850715; 11-04-2022;
 • Van Beuningenstraat 42 (plaatsen dakkapel achterzijde); 850740; 14-04-2022;
 • Van Riebeeckweg 141A (plaatsen terrasoverkapping voorzijde); 850734; 13-04-2022;
 • Vondellaan 7 (plaatsen zonnepanelen); 850731; 12-04-2022;
 • Witte Kruislaan 37 (plaatsen zonnepanelen); 850742; 14-04-2022;
 • Zeggemeent 4 (kappen 1 boom); 850723; 12-04-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Catharina van Renneslaan 19 (plaatsen dakkapel); 850266; 15-04-2022;
 • Eikbosserweg 11 (uitbreiden achterzijde); 850391; 14-04-2022;
 • Eikbosserweg 202 (uitbreiden serre achterzijde); 850322; 12-04-2022;
 • Kloosterlaan 176 (wijzigen gevel garage/dichtzetten garagedeur); 850683; 14-04-2022;
 • Krekelmeent 59 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850670; 12-04-2022;
 • Prins Bernhardstraat 142-158 (bouwen 29 appartementen, aanleggen uitrit); 850329; 13-04-2022;
 • Sumatralaan 40 (schoolgebouw) (plaatsen zonnepanelen); 850327; 11-04-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (plaatsen berging/bijgebouw); 850331; 15-04-2022;

Verleend:

 • Curaçaolaan 7 (kappen 1 boom); 850620; 12-04-2022;
 • J.P. Coenstraat 80 (wijzigen bestemming van wonen naar maatschappelijk ); 850552; 13-04-2022;
 • Kerkstraat 87A, 87B (verbouwen/wijzigen 2 appartementen monumentaal pand naar te verhuren kamers in strijd met bestemmingsplan); 850064; 14-04-2022;
 • Mossenmeent 5 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850101; 14-04-2022;
 • Oude Enghweg 11 (plaatsen zonnepanelen); 850433; 12-04-2022;
 • Ruysdaellaan 16 (kappen 1 boom); 850617; 14-04-2022;
 • Soestdijkerstraatweg 145 (aanleggen parkeerterrein); 850551; 14-04-2022;
 • Trompenbergerweg 5 (plaatsen zonnepanelen); 850288; 13-04-2022;
 • Tulpstraat 7 (kappen 1 boom); 850619; 12-04-2022;
 • Van Lenneplaan 5 (plaatsen zonnepanelen); 850156; 15-04-2022;
 • Van Riebeeckweg 32 (kappen 1 boom); 850604; 12-04-2022;
 • Vosmaerlaan 16 (wijzigen voorgevel en schuur); 850236; 13-04-2022;
 • IJsvogelstraat 4 en 4A (samenvoegen panden); 850356; 14-04-2022;
 • Zeggemeent 4 (kappen 1 boom ); 850566; 14-04-2022;

Geweigerd:

 • Berlagelaan 16 (plaatsen dakopbouw); 850469; 12-04-2022;
 • Otto'slaan 12 (kappen 1 boom); 850601; 14-04-2022;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN):

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 21 april 2022 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Arena (bij sporthal) (aanwijzen parkeervakken bij oplaadpunt EV);  1126602;

VERKEERSBESLUIT(EN):

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 15 april 2022 bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Stationsstraat (nabij Groest) (aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats algemeen); 1068304;

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN:

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 14 april 2022 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Zeverijnstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 27); 1118459;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

EVENEMENTENVERGUNNINGEN:

Ingekomen aanvragen met naam evenement, locatie, datum evenement en zaaknummer:

 • Hilversum On Wheels; Marktplein; 5-6-2022; 1124711;

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum evenement, zaaknummer en verzenddatum:

 • Campina Open Boerderijdagen; Melkmeent 9; 27-5-2022; 1106794; 11-4-2022;
 • Afrikadag festival; Oude Haven; 27-5-2022; 1108495; 11-4-2022;

Als u informatie wilt over een vergunning, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

WINKELTIJDENONTHEFFINGEN:

Verleende ontheffingen met bedrijfsnaam, adres, omschrijving besluit, zaaknummer en verzenddatum:

 • Albert Heijn; Bodemanstraat 9; ontheffing voor openingstijden zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur; 1114457; 14-4-2022;
 • Albert Heijn; Van Hogendorplaan 44; ontheffing voor openingstijden zon- en feestdagen van 11.00 tot 19.00 uur; 1114455; 14-4-2022;

Als u informatie wilt over een ontheffing winkeltijden, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Bezwaar/beroep

Zie onderaan de advertentie

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.