Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 13

Publicatie 26 maart 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Anthony Fokkerweg 32 (kappen boom); 625197; 17-03-2020;
 • Blesboklaan 4 (plaatsen hekwerk); 626038; 20-03-2020;
 • Bussumerstraat 65 (verbouwen monumentaal pand); 623452; 11-03-2020;
 • C 9543, nabij Oostereind 109 (bouwen parkeergarage); 625044; 18-03-2020;
 • C. Evertsenstraat 6 (verhogen nok, plaatsen dakkapel); 623939; 13-03-2020;
 • D 4339, Utrechtseweg (kappen 11 bomen); 625022; 18-03-2020;
 • Dahliastraat 5 (verhogen nok, plaatsen dakopbouw); 624015; 15-03-2020;
 • Eikbosserweg 180 (plaatsen 2 dakramen); 624260; 16-03-2020;
 • Frans van Mierislaan 23 (kappen 2 bomen); 626041; 20-03-2020;
 • Fuchsiastraat 54 (verbouwen woning (constructieve ingreep)); 625003; 17-03-2020;
 • Havendwarsstraat 22 (plaatsen 2 dakkapellen); 624355; 17-03-2020;
 • HVS00 A 5346 HVS00 A 5385 HVS00 C 7163 HVS00 C 7333 HVS00 C (aanleggen 3 faunapassages (voor project hov 't gooi)); 624989; 17-03-2020;
 • Jacob van Maerlantlaan 32 (plaatsen 2 dakkapellen); 625362; 19-03-2020;
 • N 819, N 5347 (Kolenstraat 3 en 5) (verbouwen discotheek naar 3 appartementen); 626035; 19-03-2020;
 • Oude Amersfoortseweg 131 (plaatsen 3 reclamelogo's); 626036; 19-03-2020;
 • Planetenstraat 93 (uitbreiden woning); 623968; 13-03-2020;
 • Rozenstraat 47 (uitbreiden woning met opbouw); 619342; 27-02-2020;
 • 's-Gravelandseweg 117 (kappen boom); 623958; 13-03-2020;
 • St. Annastraat 10 (plaatsen dakkapel); 624233; 16-03-2020;
 • Vaartweg 50C (aanvraag definitief huisnummer); 624359; 17-03-2020;
 • Vingboonsstraat 12 (kappen boom); 625202; 17-03-2020;
 • Waldecklaan 32 (plaatsen dakkapel); 624201; 16-03-2020;
 • Willem Ruisweg 2 (uitbreiden pand t.b.v. nieuwe entree); 625010; 17-03-2020;

 

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • 2e Oosterstraat 41 (plaatsen 2 dakkapellen); 613273; 18-03-2020;
 • Hazenstraat 81 (uitbreiden woning); 611894; 16-03-2020;

 

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Bergweg 57 (noodkap boom); 617042; 16-03-2020;
 • Borneolaan 19 en 21 (vervangen voegwerk monumentaal pand); 621040; 19-03-2020;
 • Bosboom-Toussaintlaan 69 (kappen grote struik); 612706; 17-03-2020;
 • Bosdrift 2 B (kappen boom); 615529; 17-03-2020;
 • Dudokpark 3 (verbouwen monumentaal pand); 601216; 17-03-2020;
 • Eekhoornstraat 15 (plaatsen dakkapel); 605241; 16-03-2020;
 • Emmastraat 2 (plaatsen handelsreclame); 607408; 17-03-2020;
 • Irisstraat 103 (kappen boom); 617533; 16-03-2020;
 • Kometenstraat 28 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning); 586914; 16-03-2020;
 • Larixlaan 6 (wijzigen uitrit en verplaatsen poort en hekwerk ); 598804; 13-03-2020;
 • M 391, t.h.v. Da Costalaan 6 (kappen boom); 619419; 18-03-2020;
 • Nassaulaan 41 (kappen boom); 619438; 18-03-2020;
 • R 1799, t.h.v. Johannes Geradtsweg 132 (kappen boom); 619406; 18-03-2020;
 • 's-Gravelandseweg 74 (kappen boom); 617177; 16-03-2020;
 • Silenestraat 26 (vervangen 2 dakkapellen, plaatsen nieuwe dakkapel); 594236; 16-03-2020;
 • Soestdijkerstraatweg 55 (kappen boom); 615760; 18-03-2020;
 • Vaartweg 200 (verbouwen monumentale boerderij); 595241; 16-03-2020;
 • Vreelandseweg 48 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 595123; 13-03-2020;
 • Willibrorduslaan 30 (kappen boom); 617975; 16-03-2020;

 

 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Gijsbrecht van Amstelstraat 101 (verbouwen pand); 599793; 18-03-2020;
 • Kapteynstraat 35 (plaatsen dakkapel); 602743; 18-03-2020;
 • Kerklaan 19 (het verbouwen van een woning en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak); 600088; 19-03-2020;
 • Professor Poelsstraat 47 (plaatsen dakkapel); 601855; 18-03-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit gehandicatenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom. Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 23 maart 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Egelantierstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 34) zaaknummer 618947
 • Neuweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 501) zaaknummer 622798;
 • Röntgenstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 33) zaaknummer 624440

 Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Verkeersbesluit gehandicatenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom. Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 20 maart 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Ericastraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 40) zaaknummer 615085;
 • Van Speijklaan (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 46-6) zaaknummer 615085Zie onderaan de advertentie

 Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 26 maart 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Anthony Fokkerweg Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats algemeen
 • Reaumurlaan Opheffen parkeerplaats ambulancevoertuig

Evenementen

Ingekomen

 • Veiligheidsdag; Seinhorst; 16-5-2020; 620026

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.