Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 12

Publicatie 19 maart 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • Besselstraat 12 (plaatsen dakkapel); 623579; 12-03-2020;
 • Bremlaan 15 (kappen boom); 622611; 05-03-2020;
 • Eikbosserweg 39 (verbouwen woning, plaatsen dakkapel en 2 nieuwe kozijnen); 623248; 10-03-2020;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 143 en 145 (samenvoegen woningen (legalisatie)); 622637; 06-03-2020;
 • Graaf Florislaan 2 (plaatsen terrasoverkapping); 622658; 08-03-2020;
 • Graaf Florislaan 38 (plaatsen erfafscheiding); 622755; 10-03-2020;
 • Huygensstraat 35 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 622738; 10-03-2020;
 • Javalaan 1 (kappen boom); 622649; 08-03-2020;
 • Kerkstraat 3 (wijzigen winkelpui); 623258; 10-03-2020;
 • Loosdrechtseweg 87 (kappen 2 bomen); 622619; 05-03-2020;
 • Lorentzweg 177 (vergroten dakkapel); 622674; 08-03-2020;
 • Noorderweg 186 (vervangen erker, plaatsen dakkapel); 622630; 06-03-2020;
 • Silenestraat 26 (uitbreiden woning); 623382; 11-03-2020;
 • Stieltjeslaan 51 (plaatsen dakkapel); 623270; 10-03-2020;
 • Ten Boomstraat 1-59 (oneven) (versterken balkons); 622685; 09-03-2020;
 • Vaartweg 79, 79A (kappen boom); 622625; 05-03-2020;
 • Vaartweg 85-1 (kappen boom); 622530; 04-03-2020;
 • Van Gelderlaan 81 (aanleggen uitrit); 623406; 11-03-2020;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 36 (plaatsen dakkapel); 623585; 12-03-2020;
 • Willem Ruisweg 2 (vergroten raamkozijnen); 623429; 11-03-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • 1e Nieuwstraat 68 (verbouwen/uitbreiden van de woning aan de achterzijde); 571898; 13-03-2020;
 • Jan van der Heijdenstraat 154 (verbouwen woning (constructieve ingreep)); 609064; 10-03-2020;
 • Jupiterstraat 43 (plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning); 605970; 13-03-2020;
 • Kerklaan 19 (het verbouwen van een woning en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak); 600088; 13-03-2020;
 • Liebergerweg 726 (uitbreiden woning, plaatsen dakkapel); 609156; 09-03-2020;
 • R 8340, R 8342, R 8343 (braakliggend terrein t/o Outshoornla (bouwen 37 appartementen, kappen 30 bomen); 610452; 16-03-2020;
 • R 8340, R 8342, R 8343 (braakliggend terrein t/o Outshoornla (bouwen appartementenblok met 25 appartementen en 9 woningen, kappen 30 bomen); 610486; 16-03-2020;
 • Siriusstraat 10 (plaatsen zonnepanelen op het voordakvlak); 610059; 13-03-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Achterom 146 A (legalisatie kamerverhuur); 580654; 09-03-2020;
 • Eikbosserweg 191 (plaatsen 2 dakkapellen); 594838; 11-03-2020;
 • Eikbosserweg 54A (wijzigen gebruik (wonen in plaats van bedrijf)); 610560; 09-03-2020;
 • Jonkerweg 19 (wijzigen dak bijgebouw monumentaal pand); 609386; 10-03-2020;
 • Larenseweg 224 (uitbreiden woning); 597909; 10-03-2020;
 • Larenseweg 33A, 33C (verbouwen pand naar 2 appartementen (legalisatie)); 609046; 12-03-2020;
 • Melkpad 12 en 14 (plaatsen nieuwe erfafscheiding); 600124; 16-03-2020;
 • Noodweg 37 D 25 (verbouwen pand t.b.v. brandveiligheid); 617289; 12-03-2020;
 • Noodweg 37 D 39 (verbouwen pand t.b.v. brandveiligheid); 612645; 12-03-2020;
 • Noodweg 37 D 46 (verbouwen pand m.b.t. brandveiligheid); 611879; 12-03-2020;
 • Simon Stevinweg 145 (plaatsen verlegde nok); 615800; 09-03-2020;
 • Van Hoornstraat 53 (kappen boom); 615459; 09-03-2020;
 • Vernhoutstraat 13 (plaatsen van een dakopbouw); 600092; 12-03-2020;
 • Zuiderweg 113 (het plaatsen van 1 dakkapel op het voordakvlak en 1 dakkapel op het achterdakvlak van de woning); 585742; 10-03-2020;
 • Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Van Nijenrodestraat 19 (het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning); 604090; 10-03-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Ontwerp ongevingsvergunning

 • Diependaalselaan 339 A1 en A2 (bouwwerk brandveilig gebruiken); 611837; 11-03-2020; ontwerpbesluit verleend;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat van 19 maart 2020 t/m 30 april 2020 bovengenoemde ontwerpvergunning ter inzage ligt in de burgerleeskamer van het stadskantoor. Openingstijden/adresgegevens zie boven.
Gedurende de termijn dat de ontwerpvergunning in ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder zienswijzen (bij voorkeur schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken tussen 09.00 en 12.00 uur (algemeen: 14035).

Let op: alleen diegenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend en (daarnaast) belanghebbenden zijn, kunnen tegen het uiteindelijke besluit beroep aantekenen.

Ontwerp verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 13 maart 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.
In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Burgemeester Andriessenstraat (oplaadpunt EV met aanwijzen vakken) zaak 622462
 • Egelantierstraat (oplaadpunt EV met aanwijzen vakken) zaak 622527
 • Nieuwlandseweg (oplaadpunt EV met aanwijzen vakken) zaak 622612
 • Van der Lindenlaan (oplaadpunt EV met aanwijzen vakken) zaak 622555

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze worden op 19 maart 2020 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.
(Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Van Ghentlaan (bij Diependaalselaan) (oplaadpunt EV met vakken) zaak 602232

Evenementen

Ingekomen

 • Afrikdag Festival; Kerkbrink; 30-5-2020; 621330
 • Het Gooi Bevrijd op de Gijsbrecht; Gijsbrecht van Amstelstraat; 5-5-2020; 621868

Zienswijze: Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl. Zienswijzen kunt u indienen binnen 2 weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeldt u daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

Verleend

 • Marktoptredens; Marktplein; verschillende data tijdens weekmarkt in 2020; 614198; 9-3-2020
 • Hilversum actief; Marktplein; 20-9-2020; 612308; 10-3-2020

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.