Openbare bekendmakingen week 11

Publicatie 15 maart 2021

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen

 • Acaciapark 10 (plaatsen buitenunit airco); 756341; 09-03-2021;
 • Beetslaan 17 (kappen boom); 757187; 09-03-2021;
 • Dalweg 10 (plaatsen zonnepanelen); 757499; 11-03-2021;
 • Hazelaarlaan 4 (plaatsen dakkapel voorzijde); 754563; 02-03-2021;
 • Herenstraat 43 (samenvoegen winkel en cafe naar restaurant); 757123; 09-03-2021;
 • Hilvertsweg 182 (uitbreiden monumentale woning achterzijde); 757180; 11-03-2021;
 • Hoge Naarderweg 107 (boom rooien); 756835; 08-03-2021;
 • Huygensstraat 54B (uitbreiden woning 1e verdieping achterzijde); 755916; 06-03-2021;
 • Q 1669, watertoren Jacobus Pennweg 16 (plaatsen antenne t.b.v. telecommunicatie); 755815; 05-03-2021;
 • Lijsterweg 135 (plaatsen dakopbouw); 756238; 08-03-2021;
 • Melkmeent 9 (bouwen berging agrarische werktuigen); 757766; 12-03-2021;
 • Mierenmeent 122 (plaatsen berging/schuur voorzijde); 757453; 11-03-2021;
 • Nassaulaan 31 (uitbreiden woning 1e verdieping zijgevel); 755856; 05-03-2021;
 • Neuweg 249 (plaatsen 2 buitenunits airco); 757137; 09-03-2021;
 • Oosterengweg 340 (plaatsen schutting/erfafscheiding); 756274; 08-03-2021;
 • Oranjelaan 7A (isoleren dak, vernieuwen dakpannen monumentaal pand); 755893; 06-03-2021;
 • Plataanweg 2 (wijzigen uitrit); 755883; 06-03-2021;
 • Rigelstraat 3 (slopen dak in beschermd stads- of dorpsgezicht); 757448; 11-03-2021;
 • Rossinilaan 56 (verplaatsen 7 rhodondendrons, plaatsen grind bij uitrit); 757095; 09-03-2021;
 • Siriusstraat 50 (muurdoorbraak keuken/woonkamer/uitbouw); 756225; 08-03-2021;
 • Taludweg 115 (plaatsen dakkapel achterzijde); 756306; 08-03-2021;
 • D 3271, Utrechtseweg 81 (bouwen woning, kappen 3 bomen); 756230; 08-03-2021;
 • Van Linschotenlaan 1 (wijzigen brandcompartimentering); 757158; 09-03-2021;
 • Van Musschenbroekstraat 31A (verbouwen/uitbreiden pand naar kinderdagverblijf); 757472; 11-03-2021;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

 • Bijenmeent 85 (plaatsen dakkapel voorzijde); 721586; 08-03-2021;
 • Bosdrift 96 (vervangen van complex st. carolus door twee nieuwe gebouwen en kappen 14 bomen); 733485; 12-03-2021;
 • Hoorneboeglaan 1 (plaatsen carport); 732869; 11-03-2021;
 • Koninginneweg 10 (plaatsen zonnepanelen); 729376; 25-02-2021;
 • Lindenheuvel 2 (plaatsen aanbouw tussen woning en garage); 739145; 08-03-2021;
 • Lorentzweg 6 (plaatsen dakkapel voorzijde, vergroten dakkapel achterzijde); 739481;         10-03-2021;
 • Radiostraat 45 (uitbreiden woning); 735066; 09-03-2021;
 • Van Limburg Stirumstraat 19 (plaatsen dakkapel voorzijde); 741189; 11-03-2021;

Verleend:

 • Arendstraat 15/17 en 19 (samenvoegen panden (verwijderen wand)); 736385; 09-03-2021;
 • Beukenlaan 5 (kappen 2 bomen); 746181; 09-03-2021;
 • Bremlaan 8 (kappen boom); 748650; 09-03-2021;
 • Dalweg 7 (plaatsen dakkapel voorzijde); 729897; 12-03-2021;
 • Iepenlaan 6 (kappen boom achtertuin); 750926; 11-03-2021;
 • Klavermeent 16 (kappen 1 es); 749192; 09-03-2021;
 • Larenseweg 283 (kappen 2 eiken met honingzwam); 749196; 09-03-2021;
 • Leeghwaterstraat 36 (uitbreiden woning achterzijde); 738848; 08-03-2021;
 • Lieven de Keylaan 20 (kappen boom); 750185; 09-03-2021;
 • Mauritslaan 9 (kappen 1 boom in voortuin); 750564; 12-03-2021;
 • Middenweg 7 (kappen boom); 751733; 11-03-2021;
 • Multatulilaan 4 (plaatsen dakkapel voorzijde); 726862; 09-03-2021;
 • R 7777, nabij Vingboonsstraat 47 t/m 85 (kappen i.v.m. reconstructie weg); 750929; 09-03-2021;
 • Rietmeent 122 (kappen tamme kastanje achtererf); 751193; 09-03-2021;
 • Schapenkamp 2 (kappen boom); 744929; 09-03-2021;
 • Vaartweg 74 (kappen 2 bomen in de achtertuin); 750226; 09-03-2021;
 • Wattstraat 9 (boom rooien); 750194; 09-03-2021;

Geweigerd

 • Wirixstraat 6 (kappen 1 boom in achtertuin); 750437; 12-03-2021;

Bezwaar: Zie onderaan deze pagina

VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vastgesteld. Deze zijn op 12 maart 2021 bekendgemaakt op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Staatscourant, en zijn daar in hun geheel in te zien. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het verkeersbesluit staat wanneer en hoe u beroep (bij de rechtbank) kunt instellen als u het niet eens bent met een verkeersbesluit.

(Let op: dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Verbindingslaan                     Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, zaak 737771;
 • Admiraal de Ruyterlaan         Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, zaak 737774;
 • Rozenstraat                            Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, zaak 737777;

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 12 maart 2021 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking.

In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen.

(Let op: dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Wolvenlaan                             Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, zaak 756001;
 • Gasthuisstraat                         Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, zaak 756002;
 • Ruysdaellaan                          Aanwijzen vakken bij oplaadpunt EV, zaak 756007;

 

Winkeltijden

Gedoogbeslissing voor supermarkten

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij hebben besloten te gedogen dat supermarkten (SBI code 4711) op verzoek op 28 maart 2021, 4 en 5 april 2021 (Pasen), 9 mei 2021, 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag), 16 mei 2021 en 23 en 24 mei 2021 (Pinksteren) langer open zijn dan 8 uur tussen 9.00 en 22.00 uur.

Ook heeft het college besloten het laden en lossen bij deze supermarkten tussen 6.00 uur en 22.00 uur van 28 maart 2021 tot en met 5 april 2021 (Pasen), van 9 mei 2021 tot en met 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) en van 16 mei 2021 tot en met 24 mei 2021 (Pinksteren) te gedogen.

Supermarkten die hier gebruik van willen maken moeten dit dus wel kenbaar maken bij de gemeente Hilversum. Er wordt dan specifiek gekeken naar de lokale (overlast)situatie en indien nodig worden voorschriften verbonden aan het gedogen.

Informatie: Als u informatie wilt over dit besluit, kunt u mailen naar horeca@hilversum.nl.

Bezwaar/beroep: tegen deze beslissing is geen bezwaar en beroep mogelijk

Bekendmaking

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

verleende standplaatsvergunning met verzenddatum:

- locatie Stationsplein: seizoenplaats voor twee maanden voor verkoop van ijs, crêpes, wafels, (per 1 april 2021 van maandag tot en met zaterdag vanuit een mobiele kraam), zaaknummer, 749793, 18 maart 2021;

Bezwaar: zie het onderdeel bezwaar op deze pagina.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.