Openbare bekendmakingen week 10

Publicatie 10 maart 2022

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.

Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.

Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN:

Ingekomen:

 • Albertus Perkstraat 55 (plaatsen zonnepanelen); 850418; 03-03-2022;
 • Bergweg 67 (aanleggen zwembad achterzijde); 850420; 03-03-2022;
 • Beukenlaan 8 (plaatsen dakkapel zijdak); 850407; 28-02-2022;
 • Bussumergrintweg 12 (verbouwen autoshowroom, plaatsen reclame); 850413; 02-03-2022;
 • Eikbosserweg 11 (uitbreiden achterzijde); 850391; 25-02-2022;
 • Gijsbrecht van Amstelstraat 120 (plaatsen dakopbouw); 850387; 24-02-2022;
 • Godelindeweg 10 (uitbreiden achterzijde monumentaal pand); 850412; 01-03-2022;
 • Godelindeweg 16 (boom kappen); 850402; 01-03-2022;
 • Javalaan 14 (boom kappen); 850401; 28-02-2022;
 • Johan de Wittstraat 14 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850415; 02-03-2022;
 • Leeuwerikstraat 44 (plaatsen erfafscheiding achterzijde); 850385; 24-02-2022;
 • N 9708, nabij Stationsplein 7 (realiseren nieuw busstation); 850411; 01-03-2022;
 • Nieuwlandseweg 80 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850432; 04-03-2022;
 • Oude Eemnesserstraat 15 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850416; 02-03-2022;
 • Oude Haven (nabij Haven 1) (tijdelijk plaatsen kunstwerk voor 1 jaar); 850398; 01-03-2022;
 • Q 1441, Media Parkboulevard 1 (wijzigen looproute parkeergarage/hoofdentree); 850388; 25-02-2022;
 • 's-Gravelandseweg 46 B 1 (vervangen kozijn monumentaal pand); 850389; 25-02-2022;
 • Soestdijkerstraatweg 6 (vervangen dak monumentaal pand); 850390; 25-02-2022;
 • Spieghellaan 5 (verbouwen monumentaal pand, plaatsen serre, zonnepanelen); 850417; 02-03-2022;
 • Torenlaan 31 (plaatsen dakkapel zijgevel); 850386; 24-02-2022;
 • Utrechtseweg 119 (plaatsen dubbelglas monumentaal pand); 850422; 03-03-2022;
 • Utrechtseweg nabij 95 (bouwen woning, aanleggen uitrit); 850410; 01-03-2022;
 • Van Lenneplaan 21 (boom kappen); 850360; 21-02-2022;
 • Van Riebeeckweg 212 (revisie nieuwbouw (gebouwen a-d, z) en brandveilig gebruik (gebouwen a-c, z) Tergooi mc, toevoegen bouwdeel d.); 850421; 03-03-2022;
 • Vermeerlaan 66 (plaatsen overkapping in achtertuin); 850409; 28-02-2022;
 • Vondellaan 14 (verbouwen/uitbreiden pand, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 850414; 02-03-2022;

Let op !: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor. Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd:

 • Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan 16 (vervangen/vergroten dakkapel zijgevel); 850108; 02-03-2022;
 • Hoge Larenseweg 171 (plaatsen dakopbouw, verbouwen 1e verdieping); 850138; 04-03-2022;
 • Johannes Geradtsweg 195 (plaatsen tuinhuis, wijzigen tuinmuur); 850383; 02-03-2022;
 • Kerkbrink 17 (vervangen/wijzigen gevelpuien); 850353; 02-03-2022;
 • Kerkstraat 87A, 87B (verbouwen/wijzigen 2 appartementen monumentaal pand naar te verhuren kamers in strijd met bestemmingsplan); 850064; 01-03-2022;
 • Kleine Drift 25 (plaatsen 2 dakkapellen); 850039; 03-03-2022;
 • Oude Eemnesserstraat 15 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850416; 06-03-2022;
 • Wisseloordlaan 6 (afgraven grond, nieuwbouw woning en bijgebouw); 808300; 03-03-2022;

Verleend:

 • Ampèrestraat 25 (plaatsen dakkapel voorzijde); 850040; 02-03-2022;
 • Catharina van Renneslaan 9 (kappen 1 boom); 850251; 01-03-2022;
 • Comeniushof 38 (kappen boom); 850280; 01-03-2022;
 • Eemnesserweg 133 (uitbreiden 1e verdieping achterzijde/opbouw); 803083; 01-03-2022;
 • Eemnesserweg 42 (plaatsen dakopbouw en 2 dakkapellen voor- en achterzijde); 803079; 01-03-2022;
 • I2972, thv Beresteinseweg 150, Golfterrein (kappen 3 bomen); 850252; 28-02-2022;
 • Neptunusstraat 57 (plaatsen zonnepanelen); 850171; 28-02-2022;
 • Oude Amersfoortseweg 121 (kappen boom); 850308; 01-03-2022;
 • Rigelstraat 76 (vervangen voordeur); 807280; 01-03-2022;
 • Van Beuningenstraat 6 (uitbreiden woning achterzijde); 850103; 03-03-2022;
 • Van Strijlandstraat 6 (schoolplein) (kappen 2 bomen); 850276; 01-03-2022;
 • Vlindermeent 107 (vervangen/vergroten dakkapel voorzijde); 850128; 06-03-2022;
 • Zeedijk 38A (legalisatie appartement bovenste verdieping inclusief gevelwijzigingen); 798328; 28-02-2022;
 • Zonnelaan 11 (wijzigen uitrit); 850127; 28-02-2022;
 • Rectificatie (Q 1463, Celebeslaan 2 (kappen 1 boom); 850223; 22-02-2022 moet zijn Lage Naarderweg 51)

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT(EN):

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze zijn op 4 maart 2022 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.officielebekendmakingen.nl Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Coehoornstraat bij Jan vd Heijdenstraat (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1098905
 • Oude Loosdrechtseweg bij Gijsbrecht van Amstelstraat (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1107764
 • Zoutmanlaan zijtak nabij Van Ghentlaan (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1107771
 • Eemnesserweg bij Ampèrestraat (aanwijzen vakken oplaadpunt EV); 1107778

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN:

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 03 maart 2022 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten).

 • Oude Loosdrechtseweg (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 8); 1106832;

Bezwaar

Zie onderaan de advertentie

EVENEMENTENVERGUNNINGEN;

Ingekomen:

 • Promenadeconcerten; diverse locaties centrum Hilversum; 28-4 t/m 24-9-2022; 1107640
 • Podium City Run; Havenstraat 14-c; 3-4-2022; 1106810
 • Campina Open Boerderijdagen; Melkmeent 9; 27-5-2022; 1106794
 • Paardensport Evenement; Melkmeent 9; 25-5-2022; 1105864
 • Curiosamarkt Landgoed Zonnestraal; (parkeer)terrein rond Loosdrechtse Bos 15; 26-6-2022; 1082798

Als u informatie wilt over een aanvraag, kunt u mailen naar evenementen@hilversum.nl.

Zienswijzen kunt u indienen binnen twee weken na de datum van deze publicatie. U kunt uw zienswijze mailen naar evenementen@hilversum.nl, vermeld daarbij in het onderwerp “Zienswijze” en het zaaknummer.

BEZWAAR

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal via onze website (www.hilversum.nl,  zoekterm "bezwaar tegen gemeentelijke besluiten") of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: 088-3616161). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.

BEROEP

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.