Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 10

Publicatie 5 maart 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 •           Aardjesberg 20 (plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 618048; 21-02-2020;
 • Albertus Perkstraat 103 (wijzigen kozijn); 619459; 28-02-2020;
 • Albertus Perkstraat 103 (verbouwen woning, slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 619455; 28-02-2020;
 • Bergweg 70 (bouwen ondergrondse parkeergarage, werkzaamheden t.b.v. parkeerplaatsen t.h.v. maaiveld); 619824; 28-02-2020;
 • Bonairelaan 13 (uitbreiden woning, verhogen nok, plaatsen 2 dakkapellen); 618657; 25-02-2020;
 • Boreelstraat 17 (plaatsen dakkapel); 619435; 26-02-2020;
 • Ceintuurbaan 18 en 18A (plaatsen 2 inrijpoorten); 619814; 28-02-2020;
 • Colosseum 1 (wijzigen sportveld); 618431; 24-02-2020;
 • Curaçaolaan 25 (uitbreiden schuur); 618132; 22-02-2020;
 • M 391, t.h.v. Da Costalaan 6 (kappen boom); 619419; 26-02-2020;
 • De Bazelstraat 29 (vervangen kozijnen en ramen in beschermd stads- of dorpsgezicht); 618417; 24-02-2020;
 • Erfgooiersstraat 533 t/m 675 (oneven) (versterken balkons); 618651; 25-02-2020;
 • Godelindeweg 18 (uitbreiden monumentale woning, wijzigen voorgevel); 619065; 25-02-2020;
 • Hugo de Grootstraat 37A (verbouwen praktijkruimte naar woonruimte); 618145; 22-02-2020;
 • Johan de Wittstraat 1 (verbouwen/uitbreiden woning); 619048; 25-02-2020;
 • R 1799, t.h.v. Johannes Geradtsweg 132 (kappen boom); 619406; 26-02-2020;
 • Koos Postemalaan 4 en 6 (wijzigen gebruik (opleidingsinstituut i.p.v. multimediabedrijf)); 619446; 26-02-2020;
 • Leeuwenstraat 55 (uitbreiden woning); 619429; 26-02-2020;
 • Media Parkboulevard 1 (vernieuwen parkeeruitgang en entreeroute); 618097; 21-02-2020;
 • Moerbeilaan 31 (plaatsen dakkapel); 619379; 26-02-2020;
 • Nassaulaan 41 (kappen boom); 619438; 26-02-2020;
 • Professor Poelsstraat 50 (plaatsen zonnepanelen op schuur); 618161; 22-02-2020;
 • Rigelstraat 34 (plaatsen zonnepanelen); 619806; 26-02-2020;
 • Rossinilaan 56 (verbouwen monumentale woning); 618394; 24-02-2020;
 • Van Ghentlaan 47 (verbouwen monumentaal kerkpand); 618473; 24-02-2020;
 • Van Lenneplaan 17 (vernieuwen pannendak monumentaal pand); 618388; 24-02-2020;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 •          Cornelis Drebbelstraat 24 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het uitbreiden van de woning aan de achtergevel); 604958; 28-02-2020;
 • Emmastraat 2 (plaatsen handelsreclame); 607408; 02-03-2020;
 • Rigelstraat 30 (plaatsen dakkapel); 604937; 24-02-2020;
 • Theresiahof 16 (vergroten dakkapel); 609133; 02-03-2020;
 • Vingboonsstraat 23 (plaatsen 2 dakkapellen); 602774; 24-02-2020;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 •           Berlagelaan 66 en 68 (verbouwen winkelruimte naar 2 appartementen); 586612; 27-02-2020;
 • Utrechtseweg (D 3736) kavel 01 t/m 04, naast Utrechtseweg 35 (bouwen 4 woningen en aanleggen uitrit (voorlopig toekomstig adres Utrechtseweg 37, 39a, 39b en 41)); 461355; 28-02-2020;
 • Van Oldenbarneveltlaan 44 (kappen boom); 611982; 12-02-2020;
 • Wernerlaan 21 (verplaatsen dakraam, plaatsen zonnepanelen monumentaal pand); 604478; 02-03-2020;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 •          Liebergerweg 220 (kappen boom); 610575; 24-02-2020;
 • Koninginneweg 39 (kappen boom); 611936; 25-02-2020;
 • Floris Vosstraat 51 (aanleggen uitrit); 602683; 27-02-2020;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Ontwerp verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ontwerp-verkeersbesluit(en), met eventuele bijlagen, vrijgegeven om ter inzage te leggen. Deze worden op 5 maart 2020 bekendgemaakt en in hun geheel ter inzage gelegd op www.overheid.nl onder Bekendmakingen - Gemeenteblad. Dat is de enige rechtsgeldige bekendmaking. In het ontwerp-verkeersbesluit staat wanneer en hoe u zienswijzen (=reactie met uw mening) op het ontwerp-verkeersbesluit kunt indienen. (Let op dat moet binnen 6 weken na de bekendmaking)

 • Zeverijnstraat (zijtak bij 30) (parkeerverbod-zone en eenrichting op p-terrein), zaak 612238
 • Kolhornseweg bij drempel t.h.v. 159-175 (parkeerverbod noordzijde), zaak 616352
 • Jacob van Heemskerckstraat (stopverbod bij uitrit naar garageboxen 15 G1 t/m G18), zaak

Verkeersbesluit

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 02 maart 2020 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dat zijn de enige rechtsgeldige besluiten. Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

 •          Oude Doelen (het aanleggen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 18) zaaknummer 612358;

 

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende aanvraag ingebruikname openbare grond met kenmerknummer 610484 en ontvangstdatum: 24 januari 2020

 • locatie Zuidermeent t.h.v. nummer 40 (het inrichten van een bouwplaats nabij Zuidermeent 40 ten behoeve van vernieuwing Albert Heijn van 14-03-2020 t/m 24-03-2020; zaaknummer 610484.

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Evenementen

Verleende vergunningen met naam evenement, locatie, datum, zaaknummer en verzenddatum beschikking:

 • Tjoeke Tjoeke Food Food; Oude Haven; 10-7 t/m 12-7-2020; 606596; 26-2-2020

Bezwaar zie onderaan deze pagina

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.