Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Openbare bekendmakingen week 1

Publicatie 2 januari 2020

Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23.
Geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
Informatie over bouwen, vellen etc. vindt u ook op www.hilversum.nl of u belt met 14 035. Deze publicatie geeft een globale omschrijving van plannen.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Ingekomen aanvragen met kenmerknummer en ontvangstdatum:

 • C 7163, nabij Weg over Anna's Hoeve 3 (bouwen fly-over (ongelijkvloerse kruising hov-baan)); 602265; 05-12-2019;
 • C 9432, nabij Soestdijkerstraatweg 151 (bouwen natuurbrug); 602321; 05-12-2019;
 • Emmastraat 2 (plaatsen kunstwerk); 601847; 18-12-2019;
 • Professor Poelsstraat 47 (plaatsen dakkapel); 601855; 17-12-2019;
 • R 6627 en omgeving Oosterengweg 40/spoorwegovergang (vervangen spoorwegovergang d.m.v. onderdoorgang verkeer); 602575; 18-12-2019;

Let op!: aanvragen omgevingsvergunning worden niet meer op papier ter inzage gelegd in de burgerleeskamer van het Stadskantoor.
Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

Verlengd

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo):

 • 1e Nieuwstraat 60 (bouwen houten schuur); 590095; 18-12-2019;
 • Bussumse Meerweg 9 (plaatsen geluidsscherm en lichtmasten); 582118; 20-12-2019;
 • C. Evertsenstraat 59 (verhogen nok en plaatsen dakkapel); 590749; 19-12-2019;
 • Dalweg 8A (kerk De Schuilhof) (het tijdelijk (5 jaar) plaatsen van een schottenkeet bij kerk de schuilhof ); 587345; 19-12-2019;
 • Vaartweg 42 (verbouwen wzc naar zelfstadige woonfuncties met zorg, kappen 3 bomen, slopen bijgebouwen (fase 2)); 583723; 18-12-2019;
 • Van Kretschmar van Veenlaan 28 (plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en achterdakvlak van de woning); 586885; 18-12-2019;
 • Wagnerlaan 5 (verbouwen monumentaal pand, wijzigen dakkapel, plaatsen dakramen en zonnepanelen); 588400; 21-12-2019;

Verleend

Verleende vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Arendstraat 15 en 17 (samenvoegen van twee bedrijfsunits in een bedrijfspand); 583980; 18-12-2019;
 • Arubalaan 7 (kappen 6 bomen); 589521; 19-12-2019;
 • Banckertlaan 97-143 (oneven) (versterken galerijplaten); 595901; 18-12-2019;
 • Franciscusweg 221A (uitbreiden bedrijfsruimte); 586919; 19-12-2019;
 • Goudwespmeent 69 (uitbreiden woning); 589812; 20-12-2019;
 • I 2848 ('s-Gravelandseweg 115, naast Struisvogellaan 11) (bouwen woning 2 van dubbelwoning); 576059; 20-12-2019;
 • I 2848 ('s-Gravelandseweg 115, naast Struisvogellaan 11) (bouwen woning 1 van dubbelwoning); 576068; 20-12-2019;
 • Kerkstraat 64 (wijzigen reclame); 591651; 18-12-2019;
 • nabij Koornstraat 39 (plaatsen tijdelijke voetgangersbrug); 590707; 20-12-2019;
 • Rietmeent 64 (verbouwen/uitbreiden woning); 582776; 19-12-2019;
 • Siemensstraat 35 (wijzigen van de inpandige constructie van de woning); 589762; 18-12-2019;
 • Soestdijkerstraatweg 129 E (bouwen van 50 woningen, het kappen van 52 bomen en het aanleggen van een weg (Monnikenberg)); 583086; 19-12-2019;
 • Trompenbergerweg 57B (kappen boom (noodkap)); 599725; 19-12-2019;
 • Wagnerlaan 30 (kappen 3 bomen (waarvan 1 noodkap)); 598710; 19-12-2019;

Geweigerd

Geweigerde vergunningen met kenmerknummer en verzenddatum:

 • Arubalaan 7 (kappen 1 boom); 589521; 19-12-2019

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaatsen

Wegenverkeerswet 1994 artikel 15, plaatsing of verwijdering van verkeerstekens binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 20 december 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Koningsstraat (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 122) zaaknummer 601723;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende besluit op 23 december 2019 bekend is gemaakt in de Staatscourant en in het geheel gedurende 6 weken is in te zien via de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Dit is/zijn de enige rechtsgeldige bekendmaking(en). Gelijkluidende exemplaren, met eventuele bijlagen, zijn in te zien via deze website.

 • Neuweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 135) zaaknummer 601824;
 • Kapittelweg (het opheffen van een parkeerplaats voor een gehandicapte nabij huisnummer 142) zaaknummer 601922;

Bezwaar: zie onderaan deze pagina

 

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.4 van de APV Hilversum: vanaf 2 januari 2019 een auto verwijderd zal worden:

 • Opel Astra, met Nederlands kenteken 54-DS-VB, kleur groen, geparkeerd op de Diependaalse Drift ter hoogte van perceel nummer 2 te Hilversum;

De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende.Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het service meldpunt, telefoonnummer 14035.

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.1.5 van de APV Hilversum:

 • vanaf 9 januari 2020 een aanhangwagen met een onbekende kenteken (SH-RN-71) verwijderd zal worden die geparkeerd staat op de Geuzenweg ter hoogte van perceel nummer 102 te Hilversum;

De verwijdering wordt gedaan namens het college van Burgemeester en Wethouders op kosten van de overtreder en/of rechthebbende. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het service meldpunt, telefoonnummer 14035.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Dit kan digitaal via de pagina “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten”) of per post (postbus 9900, 1201 GM Hilversum). Vermeldt in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT (telefoon: (088) 361 61 61. Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl

Beroep

Tegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel.(088) 362 00 00 . In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen.