Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is vervoer van leerplichtige kinderen tussen hun woonhuis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. U kunt hiervoor een financiële bijdrage voor aanvragen.

Leerlingenvervoer is vervoer van leerplichtige kinderen tussen hun woonhuis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Uitgangspunt hierbij is dat de ouder(s)/verzorger(s) zelf zorgen voor het vervoer van hun kinderen naar en van school en proberen de zelfstandigheid van hun kinderen te bevorderen. Kunt u, als ouder/verzorger, (tijdelijk) het vervoer niet zelf verzorgen dan kan de gemeente besluiten om geschikt leerlingenvervoer toe te kennen. De reisafstand tussen het woonhuis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet groter zijn dan 6 kilometer (kortste reisafstand volgens de ANWB routeplanner).

Soorten vervoer

  • Aangepast vervoer per (taxi)busje
  • Een tegemoetkoming in de kosten van eigen vervoer.
  • Een tegemoetkoming in de kosten van openbaar vervoer.   
  • Een tegemoetkoming in de kosten van het vervoer per fiets.  

Voor welke kinderen

Kinderen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben en daardoor niet zelfstandig van huis naar school kunnen.                                                                                
Kinderen die onderwijs volgen bij een school met een religieuze of levensbeschouwelijke grondslag

Typen onderwijs

In principe is leerlingenvervoer mogelijk bij:

  • Basisonderwijs (BO),
  • Speciaal Basisonderwijs (SBO),
  • Speciaal Onderwijs (SO),                                                    
  • Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Voortgezet onderwijs.   

Drempelbedrag en eigen bijdrage

Bij de onderwijsvormen Basisonderwijs (BO), Speciaal Basisonderwijs (SBO) en voortgezet onderwijs kan het zijn dat u een vast bedrag per jaar betaald. Dit is afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen. Dit bedrag heet: drempelbedrag.
Is de afstand van huis naar school meer dan 20 kilometer, kan het zijn dat u ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaald.

Informatie

Per telefoon: (035) 629 29 60 (tussen 9.00 en 13.00 uur)
E-mail: leerlingenvervoer@hilversum.nl. Met vermelding: naam, adres, geboortedatum, school van uw kind en telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s)
Er zal dan zo snel mogelijk contact worden opgenomen. De aanvraag en afhandeling duurt maximaal 8 weken.