Het Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum 2021-2026 in het kort

Water dat over de drempel naar binnen loopt en Hilversumse straten die blank staan. Het is inmiddels een herkenbaar beeld tijdens hevige regenval. Het hoort alleen niet bij de gezonde en veilige leefomgeving waar de gemeente Hilversum verantwoordelijk voor is. In het ‘Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum 2021-2026’ staat hoe de gemeente Hilversum zulke situaties wil voorkomen. Bij hevige regen kan het niet anders dan dat er tijdelijk water op straat staat, maar dit mag geen schade aan gebouwen geven. Ook staat in het plan welke gemeentelijke watertaken de komende jaren nog meer worden uitgevoerd. Verder komt het vervangen van de riolering in het plan aan de orde. De gemeente is wettelijk verplicht zo’n waterplan te maken.

Klimaat

Het klimaat verandert. Lange perioden van droogte en extreme regenbuien wisselen elkaar af. Het ene moment heeft de natuur een tekort aan water, terwijl hevige regenval het volgende moment voor wateroverlast zorgt.

Wateroverlast

Hevige regenbuien leiden op sommige plaatsen in Hilversum tot veel wateroverlast. Vooral postcodegebied 1221 en het centrum hebben hier mee te maken. De grote hoeveelheid regenwater veroorzaakt hier regelmatig schade aan huizen en gebouwen. Om deze overlast te voorkomen, werkt de gemeente aan een waterberging die water tijdelijk kan opvangen. Daarnaast valt winst te behalen door daken af te koppelen en regenwater in de grond te laten weglopen. Hiervoor benadert de gemeente de komende tien jaar eigenaren in Hilversum-Oost die panden met zulke grote daken hebben. De gemeente betaalt deze kosten zelf. Wanneer er in andere delen van Hilversum werkzaamheden aan de weg of het riool zijn, wordt meteen gekeken hoe het regenwater nog beter kan worden afgevoerd of opgeslagen. Op die manier wil de gemeente duurzaam omgaan met regenwater en wateroverlast voorkomen. Een van de projecten waar gemeente Hilversum mee aan de slag gaat is een infiltratievoorziening in de Berlagevijver.

De riolering van het noorden van Hilversum bestaat uit een gescheiden stelsel: een vuilwaterstelsel voor het afvalwater en een hemelwaterstelsel voor de neerslag van de daken en wegen. Het vuilwaterstelsel is aangesloten op het gemengde stelsel van de naastgelegen buurt ‘Over ’t Spoor’. Dit voert uiteindelijk af naar de rioolwaterzuivering (RWZI) in Hilversum-Oost. Het hemelwaterstelsel is aangesloten op de Berlagevijver.

De Berlagevijver is een bodemdichte vijver die tot ongeveer 1975 een overstort had, via infiltratiebakken. Deze infiltratiebakken zijn in de jaren ’70 dichtgemaakt in verband met een milieucalamiteit. De vijver stort sindsdien over op het gemengde stelsel van de naastgelegen buurt ‘Over ’t Spoor’. Bij extreme regen wordt het gemengde stelsel overbelast en staan meerdere wegen behoorlijk onder water. Door de aanleg van een infiltratievoorziening bij de Berlagevijver wordt het hemelwater van het noorden van Hilversum weer geïnfiltreerd. Hierdoor wordt in het probleem van water op straat minder in de buurt ‘Over ’t Spoor’. Dit ontlast ook de rioolwaterzuivering en zorgt voor meer grondwater.

Voor de uitvoering van deze werkzaamheden heeft de provincie op grond van de ‘Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020’ subsidie verleend. Lees hier meer over deze subsidie.

Duurzaam omgaan met hemelwater

Dankzij gemeentelijk architect Dudok is in Hilversum 70% van het rioolstelsel al gescheiden. Dit betekent dat een straat een apart riool heeft voor vuilwater en voor regenwater. Een belangrijk doel in het gemeentelijk waterplan is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater. Dit is noodzakelijk voor duurzaam waterbeheer, voor de volksgezondheid en het verminderen van droogte. Ondanks dat het rioolstelsel op veel plekken al is gescheiden, komt regenwater van woningen nog onnodig bij het vuilwater in het riool terecht. In de vorige periode heeft de gemeente al ingezet op het losmaken van regenpijpen en het lokaal laten weglopen van regenwater bij nieuwbouw. In het nieuwe plan staat dat de gemeente hier nog meer aandacht aan gaat besteden. Op plekken waar het riool en de weg worden vervangen, gaat de gemeente daken losmaken van het vuilwaterriool. Verder kunnen inwoners en ondernemers gratis infiltratiekratten aanvragen bij de gemeente. Deze kunststof kratten worden aangesloten op de regenpijp – die dus niet meer in het riool uitkomt – en vormen onder de grond een opslagruimte voor regenwater. Vanuit de infiltratiekratten zakt het opgeslagen water langzaam in de bodem, om uiteindelijk bij het grondwater te komen. Bomen en planten profiteren van dit extra water.

Wilt u meer weten? Vraag dan het volledige Gemeentelijk Watermanagement Plan 2021-2026 aan via riool@hilversum.nl