Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Woninginbraken op laagste niveau sinds 2016

In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Hilversum met 10% gestegen ten opzichte van 2018. Dit kan worden verklaard doordat bewoners gemakkelijker aangifte doen via het internet, maar ook doordat de politie anders registreert. Eén delict kan meerdere registraties opleveren. “Per saldo moeten we concluderen dat de totale geregistreerde criminaliteit zich lijkt te stabiliseren. Dit in tegenstelling tot de daling in het afgelopen decennium, maar wel in lijn met het landelijke beeld”, aldus burgemeester Pieter Broertjes.

Integraal Veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) “Samen aan de slag voor een veilig Hilversum” is het overall veiligheidsplan voor de gemeente. De prioriteiten hierin zijn: jeugd en veiligheid, ondermijning, drugsoverlast, personen met verward gedrag en verkeersveiligheid “Een veilig Hilversum vraagt een integrale aanpak voor criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We zetten in op de veiligheidsketen van preventie- signaleren – interveniëren – handhaven. Samen met inwoners en onze veiligheidspartners willen we ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt”, aldus de burgemeester

Dalende cijfers

Opvallende daler in Hilversum is het aantal woninginbraken (-10%). Woninginbraken zit hiermee op het laagste niveau sinds 2016. Hilversum heeft veel baat bij de samenwerking met de verschillende gemeenten in Gooi- en Vechtstreek voor woninginbraken, onder andere door regionale voorlichting en preventie. De andere opvallende daler is de handel in drugs (-40%). Dit komt omdat een groot deel van de criminaliteit en onveiligheid, niet voldoende in beeld is omdat er minder politiecapaciteit voor is. Ondermijning is een groot maatschappelijk probleem, maar laat zich nog onvoldoende vertalen in deze criminaliteitscijfers.

Opvallende stijgers

Opvallende stijger is wapenbezit (van 17 naar 27, +59%). Wapenbezit van “niet vuurwapens”, maar ander soortige wapens, is hiervan de oorzaak. Het bezit van vuurwapens is zelfs afgenomen. Overigens geldt hierbij de wet van de kleine(re) getallen waardoor het een stijgingspercentage proportioneel heel groot lijkt! Ook het aantal registraties van overlast van personen met verward gedrag kent een toename van 606 naar 730 (+20%) registraties. Landelijke discussiepunten, zoals het gebrek aan bedden bij de GGZ, zijn van grote invloed op de cijfers over personen met verward gedrag. Dit geldt niet alleen voor Hilversum, dit is ook een regionale (Midden Nederland) trend.

Brom, snor en fietsendiefstal

Dit jaar zijn er 810 extra gratis bewaakte fietsparkeerplekken gerealiseerd in het centrum van Hilversum. Met de komst van deze bewaakte stallingen wordt niet alleen het centrum van Hilversum leefbaarder. De gemeente hoopt ook dat bewoners, vanuit veiligheidsoverweging veel gebruik van de stallingen gaan maken, zodat het aantal brom, snor en fietsendiefstallen afneemt.

Cijfers