Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Visie en agenda Jeugd 2019-2021 aangeboden aan de raad

Het college van B&W heeft de visie en agenda Jeugdhulp 2019-2021 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Deze visie en agenda is ondermeer een reactie op het onlangs verschenen onderzoek van de Rekenkamer naar de jeugdhulp in Hilversum. Uit dit onderzoek bleek dat het over het algemeen goed gaat met de Hilversumse jeugd en dat degenen die dat nodig hebben, goed gewaardeerde hulp krijgen via de jeugdconsulenten. Om de jeugdhulp nog verder te professionaliseren adviseerde de Rekenkamer om de visie omtrent dit thema vast te leggen en de gemeenteraad frequent inzicht in de financiële middelen te bieden. Het college heeft een agenda vastgesteld met vier stevige speerpunten en enkele nieuwe projecten.

Hilversums model met jeugdconsulenten

Sinds 2015 is de jeugdwet van kracht en is de jeugdzorg ondergebracht bij de gemeenten. Hilversum koos voor een bijzonder model door te werken met hoog opgeleide jeugdconsulenten die de hulpvraag van een ouder en / of jeugdige goed in kaart brengen. Deze consulenten zijn bereikbaar via het Sociaal Plein en worden door inwoners met een 8,8 gewaardeerd, “Een zeer ruime meerderheid van de gebruikers van jeugdhulp in Hilversum is zowel positief over de toegang tot jeugdhulp als over de hulpverlening zelf. De (dienstverlening door de) jeugdconsulenten van het Sociaal Plein krijgt gemiddeld het rapportcijfer 8,8”, aldus De Rekenkamer.

Visie Jeugd aan de hand van vier speerpunten

De komende drie jaar zet Hilversum in op nog effectievere en efficiëntere jeugdzorg aan de hand van vier speerpunten:

  1. Aansluiting Jeugdhulp - Onderwijs
  2. Samenwerking met de huisartsen
  3. Preventieve ondersteuning: versterken jeugd en gezin en jongerenwerk
  4. ‘Zo thuis mogelijk opgroeien’ (voorkomen/verminderen van uithuisplaatsingen)

Agenda Jeugd; nieuwe en lopende projecten

Deze speerpunten worden zichtbaar in reeds lopende en enkele nieuwe pilots of programma’s trajecten. Enkele nieuwe projecten die het college voorstelt zijn: extra inzet van opvoedcoaches bij Jeugd en Gezin zodat hulp in een vroeg stadium aan ouders geboden kan worden, inzet van jeugdconsulenten op voortgezet onderwijs en inzet van een praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen die zelf kortdurende behandelingen kunnen bieden. Deze projecten brengen kosten met zich mee die zich naar verwachting de komende drie jaar terugverdienen. 

 Enkele voorbeelden van al lopende projecten zijn: hulpverleners op enkele scholen die hulp dichtbij de leerlingen bieden, thuiszitten voorkomen en bureaucratie verminderen. En veel activiteiten in het preventieve veld zoals bijvoorbeeld cursussen voor ouders in een (v)echtscheiding, preventief begeleidingsprogramma Stevig ouderschap, samenwerking met verloskundigen en kraamzorgpraktijken en het project Buitenshuis voor kinderen van ouders met psychische problemen of van verslaafde ouders. Ook jeugd- en jongerenwerk blijft een belangrijke rol spelen in het preventieve veld, net zoals de pilot Jeugd en Veiligheid gericht op preventie en rolmodellen waarbij kwetsbare jongeren/risicojongeren worden begeleid, trainingen ontvangen en activiteiten organiseren voor wijkjongeren, waarmee zij zich tot rolmodel ontwikkelen voor andere jongeren in de buurt.

Financiële sturing

De gemeenteraad ontvangt in oktober het eerste prototype van de raadsrapportage sociaal domein. Vanaf 2020 wordt zij regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken voor de Jeugdhulp. Hiermee krijgt de raad beter inzicht over de Jeugdhulp en is daardoor beter in staat tot financiële sturing.