Uitbreiding hulp aan jonge gezinnen

Buitenhuisproject | Cursussen | Voorlichting

Het college van B&W vindt het belangrijk dat startende gezinnen die iets meer hulp nodig hebben, deze ook krijgen. Daarom heeft het college besloten dat Jeugd en Gezin haar voorlichtings- en  preventieve activiteiten voor jonge gezinnen verder kan uitbreiden. Hiervoor is voor 2019 een bijdrage van € 178.000 beschikbaar gesteld.

Buitenhuisproject

Jeugd en Gezin gaat starten met het zogenoemde “Buitenshuisproject”. Dit project wordt landelijk begeleid en gemonitord door het Trimbosinstituut. Doel is dat kinderen van ouders met een psychische ziekte of een verslaving ook deel kunnen nemen aan kinderopvang, buitenschoolse opvang, huiswerkbegeleiding of een sportclub.

Meer cursussen

Voor de uitbreiding van de voorlichtings- en preventieve activiteiten aan startende gezinnen gaat Jeugd en Gezin een samenwerking aan met verloskundigen- en kraamzorgpraktijken. En er worden nieuwe cursussen opgezet voor ouders in een (v)echtscheiding, voor ouders met een eerste baby tot 4 maanden en voor ouders met een risico op opvoedproblematiek. Deze nieuwe activiteiten starten in 2019 en 2020.   

In de afgelopen jaren heeft Jeugd en Gezin ervaring opgedaan in de ondersteuning van een aantal peuterspeelzalen. Deze ondersteuning wordt door organisaties en ouders als erg prettig ervaren. Het college heeft besloten om vanaf 2019 de helft en vanaf 2020 alle kinderopvangorganisaties deze ondersteuning te bieden.

Het college denkt met de uitbreiding van al deze activiteiten beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften van jonge gezinnen.