Persbericht: Integraal veiligheidsplan gemeente Hilversum 2018-2022

Versterken veiligheid in huis, straat en buurt

Broertjes: “Versterken veiligheid in huis, straat en buurt.”

De gemeente Hilversum wil er samen met inwoners, politie en andere betrokkenen voor zorgen dat het veiligheidsgevoel in de eigen buurt toeneemt en de overlast afneemt. Dat is de inzet van het nieuwe integraal veiligheidsplan (IVP) 2018-2022, dat vandaag in het college van B&W is besproken en in december in de gemeenteraad aan de orde komt. Burgemeester Pieter Broertjes: “Hilversummers moeten zich veilig voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Het gaat om veiligheid dichtbij. Dat geldt voor wie overlast ervaart van hangjongeren, drugsdealers of verkeershufters, maar ook voor wie onbedoeld zichzelf of zijn omgeving in gevaar brengt.”
Nieuwe maatregelen in het IVP zijn onder andere de inzet van extra boa’s, het opleggen van dwangsommen aan drugsdealers en het aanpakken van verkeersknelpunten.                                                                                                                 

Veiligheid is een voorwaarde voor prettig wonen en leven. In 2017 gaf 84% van de Hilversummers aan zich veilig te voelen in de eigen buurt. De criminaliteit daalde tussen 2014 en 2017 met 15%. Om de veiligheid verder te verbeteren, zijn voor de komende vier jaar vijf speerpunten benoemd in het IVP: Jeugd en veiligheid, Drugsoverlast, Ondermijning, Personen met verward gedrag en Verkeersveiligheid. Naast deze prioriteiten, blijft de gemeente inzetten op bestaande activiteiten zoals brandveiligheid, inbraakpreventie, veilig uitgaan en de aanpak van radicalisering.

Betrokken partners

Bij het IVP zijn tal van samenwerkingspartners betrokken. De gemeente streeft naar een integrale veiligheidsaanpak met onder andere politie, brandweer, Veiligheidsregio, het zorg- en veiligheidshuis en de regio Gooi- en Vechtstreek. Een centrale rol is weggelegd voor de wijkagent en de boa’s, die de oren en ogen in de wijk zijn. Ook luisterde de burgemeester afgelopen zomer tijdens verschillende wijkbezoeken naar de zorgen van bewoners. Broertjes: “Daaruit bleek dat inwoners zich vooral storen aan drugsoverlast en verkeersonveilige situaties. Mede om die reden hebben we deze twee onderwerpen als prioriteit benoemd.”

Voorkomen en handhaven

Voor alle onderwerpen geldt dat de gemeente niet alleen wil inzetten op handhaving en de inzet van de wijkagent, maar vooral ook op het voorkomen van onveilige situaties en overlast. Voorbeelden daarvan zijn aandacht voor brandpreventie bij ouderen, maar ook een bewustwordingscampagne voor het signaleren van illegale hennepkwekerijen. Ook krijgen buurtbewoners meer invloed op veiligheid in hun eigen wijk door het inzetten van buurtdeals. Inwoners kunnen zelf met initiatieven komen om bijvoorbeeld overlast door jongeren tegen te gaan. In de buurtdeal maken ze vervolgens afspraken met de gemeente over wie wat doet.

Planning

Het IVP wordt op 12 december besproken in de raad.

Bijlagen