Parkeerverbeteringen in het Rode Dorp

Inwoners uit het Rode Dorp hebben klachten en signalen afgegeven over foutief en hinderlijk geparkeerde voertuigen. Dit levert gevaarlijke situaties op, met name op kruisingen. Om dit te verbeteren zijn fysieke aanpassingen nodig.

De gemeente heeft van inwoners uit het Rode Dorp klachten en signalen ontvangen over foutief en hinderlijk geparkeerde voertuigen. Er wordt geparkeerd in bochten, op stoepen of midden op de weg naast (vaak lege) parkeervakken. Dit levert gevaarlijke situaties op, met name op kruisingen. Om dit te verbeteren zijn fysieke aanpassingen nodig. Om die reden heeft het college van B en W besloten om €100.000 uit het mobiliteitsfonds te gebruiken voor het aanbrengen van parkeerverbeteringen.
 
Met dit besluit wordt naast het aanbrengen van de fysieke aanpassingen ook een parkeerverbod ingesteld. Dit parkeerverbod maakt het mogelijk om te kunnen handhaven op auto’s die foutief geparkeerd staan. Dit geldt voor alle auto’s die niet in een parkeervak geparkeerd staan, ongeacht of het wel of niet voor gevaarlijke en hinderlijke situaties zorgt. Omdat de parkeerdruk ’s nachts erg hoog is, worden op de plekken waar wel veilig geparkeerd kan worden, markeringen aangebracht. Deze markeringen duiden officiële parkeervakken aan. Andere fysieke aanpassingen zijn het verlengen van parkeerstroken en het ombouwen van de oude bushalte aan de Gijsbrecht van Amstelstraat tot parkeervakken (in 2021). Met deze maatregelen wordt (meer) legale parkeergelegenheid gecreëerd.
 
Annette Wolthers (Mobiliteit): “Deze aanpak vind ik een mooi voorbeeld van goed en snel samenwerken met de buurt, want zo hoort het! Dankzij onze buurtcoördinator en haar snelle handelen, konden we dit snel oppakken en tot actie overgaan in samenspraak met de buurt. In dit plan staat veiligheid voorop, maar we leveren niet in op parkeervakken.”

Participatie

De bewoners van het Rode Dorp zijn per brief geïnformeerd over de plannen. Tot 31 juli 2020 hadden zij de mogelijkheid te reageren op de plannen. Er is overwegend positief gereageerd op de voorgestelde parkeerverbeteringen en de handhaving die daarop volgt. De fysieke werkzaamheden vinden plaats in het derde en vierde kwartaal van 2020. Handhaving start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020. In de eerste twee weken van het handhaven wordt er eerst alleen nog gewaarschuwd.