Ontwerp beeldkwaliteitsplan voor 1221

Met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ontwikkelende partijen is een Gebiedsagenda gemaakt met daarin de ambities voor de Geuzenbuurt, Electrobuurt en de Kleine Drift, die samen 1221 vormen. Hiervoor stelt de gemeente nu een beeldkwaliteitsplan op, waarin de ruimtelijke kaders staan voor nieuwe ontwikkelingen. Deze kaders gaan bijvoorbeeld over groen in de openbare ruimte, over bouwhoogte en over architectuur.

Het beeldkwaliteitsplan is, net als de gebiedsagenda, een uitgangspunt voor het bestemmingsplan voor 1221. Dit ontwerp beeldkwaliteitsplan is inmiddels klaar en is hiermee een volgende stap in de ontwikkeling van 1221.

De afgelopen weken is dit ontwerp beeldkwaliteitsplan gedeeld met betrokken partners, zoals bewonersorganisaties en ontwikkelende partijen. Nu is de gemeenteraad aan zet. Eind juni/begin juli wordt hen gevraagd positief te adviseren om het ontwerpplan ter inzage te leggen. Het gaat hier om een 1e versie van het beeldkwaliteitsplan. Het ter inzage leggen van het ontwerp kunnen alle betrokkenen een formele reactie insturen. Zo wordt helder waar de inhoud breed gedeeld wordt en waar belangen niet parallel lopen. Het beeldkwaliteitsplan geeft de stedenbouwkundigen, de architect en de landschapsarchitect in woord en beeld een richting mee over hoe 1221 er straks uit gaat zien. Zowel voor wat betreft de bebouwing als de bijbehorende groene openbare ruimte

Eerste resultaten zichtbaar

Wethouder Floris Voorink: “Sinds het opstellen van de Gebiedsagenda wordt hard gewerkt aan de ambities uit deze agenda. Dat doen we samen met allerlei partijen. Een erg leuk proces. Zo heeft de bewonerswerkgroep Groene Loper samen met ons plannen gemaakt voor de vergroening van de pleinen aan de Kleine Drift, Ampèrestraat en bij De Geus. Hier ben ik trots op! Deze plannen worden dit jaar gerealiseerd. Maar ook een initiatief zoals Vonk in de wijk draag ik een warm hart toe. Mensen voelen zich hierdoor meer met elkaar verbonden in hun wijk. Met dit ontwerp beeldkwaliteitsplan zetten we weer een volgende stap in het proces en gaan we nog meer mooie dingen met elkaar doen.

Plannen worden steeds concreter

In de Gebiedsagenda 1221 zijn ontwikkellocaties genoemd. Voor 7 van deze locaties worden plannen opgesteld door verschillende ontwikkelende partijen. Dit doen ze samen met omwonenden en de gemeente. De leegstaande monumenten op deze ontwikkellocaties blijven behouden en worden opgeknapt en herbestemd.. Een mooi voorbeeld is het monumentale pand van de Wybertjesfabriek. Deze wordt opgeknapt en na de zomer in gebruik genomen door een Hilversums schoonmaakbedrijf. Bij de Sigarenfabriek wordt naar verwachting dit najaar gestart met het opknappen van het monument, waarna hier zorgwoningen voor dementerende ouderen uit de buurt worden gerealiseerd. Op alle ontwikkellocaties wordt groene buitenruimte met ruimte voor ontmoeting, sporten en spelen toegevoegd. Lang gekoesterde wensen komen dichterbij.

Gemeente aan zet

Naast al deze mooie ontwikkelingen, blijven er natuurlijk ook genoeg aandachtspunten. Zo zijn er vanuit de buurt zorgen over dichtheid, bouwhoogte en het aantal nieuwe woningen langs het spoor. Ontwikkelende partijen hebben aangeven dat een bepaalde hoogte en dichtheid nodig is om de ambities, zoals wonen, werken, parkeren, kwaliteit openbare ruimte, groen, te realiseren en tegelijkertijd een financieel plan haalbaar te maken. Ook is er nog discussie over de kwaliteit van de openbare ruimte: hoe zorgen we voor voldoende ruimte voor vergroening, speelruimte en ontmoetingsplekken als er ook ruimte moet zijn voor verkeer en parkeerplaatsen? Dat zijn lastige vragen, die niet altijd even makkelijk op te lossen zijn. Daarvoor is besluitvorming nodig en hiervoor is de gemeente aan zet. Deze vragen worden in het beeldkwaliteitsplan beantwoord.

Meer informatie

Op www.1221.hilversum.nl is meer informatie te vinden over de ontwikkelingen in 1221