Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jaarrekening sluit af met een plus

3,1 miljoen | Jaarrekening 2018

Het college van B&W presenteert de jaarrekening over 2018 aan de gemeenteraad. Waar in de loop van 2018 nog rekening werd gehouden met een tekort van 4,0 miljoen, werd het jaar afgesloten met een positief resultaat van 3,1 miljoen. Dit komt deels doordat enkele plannen niet of niet volledig konden worden uitgevoerd. Het college stelt daarom voor om voor de volledig uitvoering van deze plannen 3,3 miljoen over te hevelen naar de begroting van 2019.

Hilversummers zien dat de gemeente werkt aan een aantal grote gebiedsontwikkelingen als het Stationsgebied, Crailo, Monnikenberg, Anna’s hoeve en het Arenapark. Evenementen als de Dutch Media Week, Live2000, Tata Chess, Iktoon en vele andere brachten levendigheid in de stad. Daarnaast is Hilversum aantoonbaar veiliger en duurzamer geworden: in 2018 is de CO2 uitstoot met 60.000 kilo teruggedrongen en zijn tal van aanzetten gegeven voor verdere verduurzaming.

Meer dan 80% van de Hilversummers is tevreden over de dienstverlening van de gemeente.

Meevallers versus tegenvallers

Het positieve resultaat is onder meer het gevolg van hogere opbrengsten op grondexploitatie. Economische voorspoed zorgde voor meer inkomsten uit parkeren en verder viel een aantal balansposten vrij. Maar er zijn ook een aantal tegenvallers, zoals op de WMO, op de Jeugdzorg- waar vrijwel alle gemeenten mee te maken hebben -  de OZB, wegenonderhoud en de begraafplaats.

Schuldpositie

De schuld van de gemeente is uitgekomen op € 170,8 mln. Dit is € 18,7 mln hoger dan in de begroting was geraamd, maar nog steeds ruim binnen de marges die de VNG hanteert. Het verschil wordt veroorzaakt door de aankoop van de gronden op Crailo voor € 18,7 mln. Deze aangekochte gronden worden de komende jaren doorverkocht aan de GEM Crailo BV. Hierdoor zal de gemeenteschuld weer afnemen.

Hilversum financieel gezond

Hilversum staat er financieel  goed voor. Het weerstandsvermogen dat zorgt dat eventuele risico’s kunnen worden opgevangen, is met 96,7 miljoen zelfs uitstekend. Het college kijkt dan ook tevreden terug op 2018 en ziet voldoende ruimte om  in de toekomst verder te werken aan haar opdracht. Die is de komende jaren niet gering: zowel de energietransitie als zorg, welzijn, economie en mobiliteit vragen onze volle aandacht. Landelijk zijn de ambities hoog en budgetten voor de gemeente om daar invulling aan te geven beperkt. Het meest voelbaar is dat bij de jeugdzorg en WMO. Om te doen wat nodig is voor onze inwoners en bedrijven, zal de gemeente de komende jaren duidelijke keuzes moeten maken en financieel scherp aan de wind varen. Bij de kadernota en de begroting doet het college daarvoor concrete voorstellen aan de gemeenteraad.