Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Jaarrekening 2019 - gemeente Hilversum financieel gezond

Tekort 2,2 miljoen veroorzaakt door hogere uitgaven Jeugdzorg en WMO

Het college van B en W presenteert vandaag de jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad. In 2019 is veel gerealiseerd en in gang gezet. Financieel staat de gemeente er goed voor, ondanks een tekort van 2,2 miljoen over 2019. Tevens wordt er 3,4 miljoen ingezet voor het in 2020 afronden van lopende activiteiten en wordt er 1,7 miljoen euro aan de reserves toegevoegd. Hierna is het tekort 7,3 miljoen euro. Het tekort van 2,2 miljoen wordt deels veroorzaakt door hogere uitgaven voor Jeugdzorg en WMO en de lagere vaste eigen bijdrage voor de WMO die door het Rijk is vastgesteld. Dit is een landelijke tendens.


De gemeente Hilversum is financieel gezond. De algemene reserve is 76,2 miljoen. Daarmee heeft de gemeente een flinke buffer. Mede hierdoor zien de kengetallen, waarmee gemeenten met elkaar vergeleken worden, er goed uit voor Hilversum.
Wethouder Financie╠łn Karin Walters: “Wij slagen er steeds beter in om de zorg te verbeteren, zodat meer kinderen en jongeren op tijd passende ondersteuning krijgen. Ook wat betreft de WMO zijn wij op de goede weg. Meer bewoners krijgen zorg op maat en daar hangt een prijskaartje aan. De opdracht is nu om de kosten beter te beheersen. Hilversum is nog steeds financieel gezond.”

Gerealiseerd in 2019

In 2019 is ingezet op sterke buurten met zichtbare buurtcoördinatoren, wijkwethouders en een goed voorzieningenniveau. Inwoners ervaren de stad als een veilig. Er zijn 219 woningen en twee nieuwe scholen gebouwd. De renovatie van De Egelshoek is afgerond. Samen met inwoners en organisaties is gestart met het op de schop nemen van het Stationsplein. De plannen voor aardgasvrij, klimaatneutraal en een duurzaam Hilversum krijgen langzaam maar zeker vorm. Er zijn twee fietsenstallingen geopend en een aantal van de meest onveilige verkeerssituaties is aangepakt. En goede zorg staat boven aan de agenda; zowel in jeugdzorg als de WMO is geïnvesteerd. De waardering hiervoor is hoog. Maar de kosten worden ook steeds hoger, onder meer doordat mensen steeds ouder worden. Deze trend is bij alle gemeenten zichtbaar.

Financiën

Naast de gestegen kosten voor Jeugdzorg en WMO (respectievelijk 1,7 miljoen euro en 1,3 miljoen euro meer dan begroot), zijn er andere oorzaken voor het tekort. Een aantal projecten – Anna’s Hoeve, Lieven de Key, verkoop panden – heeft enige vertraging opgelopen, waardoor opbrengsten in 2020 komen. Verder is een aantal buffers zoals de onderhoudsvoorziening vastgoed opgehoogd om tekorten op lange termijn te voorkomen. Meevallers zijn er ook. Door de toegenomen bouwactiviteiten in Hilversum is de opbrengst aan leges 1 miljoen euro hoger en de uitkering van het Rijk is hoger uitgevallen.

Voorbehouden

De jaarrekening 2019 kent nog twee voorbehouden. De zorgaanbieders is het niet gelukt om op tijd de verantwoordingen over de WMO en de Jeugdzorg aan te leveren en deze cijfers moeten mogelijk nog ingepast worden. Verder loopt de accountantscontrole mogelijk vertraging op.

De jaarstukken zijn te vinden op: www.verdermethilversum.nl

Bekijk hier de jaarrekening 2019 (behaalde resultaten) (pdf, 584Kb)