Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Hilversumpas en e-diensten kunnen minimabeleid verder verbeteren

Hilversumse beleid is erop gericht om iedereen mee te laten doen. Daar sluit de Hilversumpas perfect op aan. Het college wil ook het aanvraagproces voor alle minimaregelingen aanpakken. Door alle regelingen simpel via de site van de gemeente aan te kunnen vragen, wordt het makkelijker voor de mensen die er recht op hebben om ook daadwerkelijk gebruik te maken van de regelingen die de gemeente biedt.

Wethouder Annette Wolthers (Werk en Inkomen): “Na dit collegebesluit wordt de businesscase voorgelegd aan de cliëntenraad en de adviesraad Sociaal Domein en daarna aan de commissie Zorg en Samenleving. De Hilversumpas, juist met de extra stimulans voor sport en cultuur, is een prima middel om het minimabeleid te verbeteren. Op termijn kunnen we kijken of de Hilversumpas kan worden ingezet als kortingspas bij Hilversumse ondernemers. Daarnaast gaan wij alle onderdelen van het minimabeleid beter toegankelijk maken door het aanvraagproces te digitaliseren. Een mooie, complete combinatie die zorgt voor een verbetering voor zowel de mensen die ervoor in aanmerking komen, als wel de efficiëntie binnen de organisatie. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden afgehandeld en weet de aanvrager dus eerder waar hij aan toe is.”
 
De ervaring die Hilversum momenteel opdoet met robotisering in het kader van de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), wordt gebruikt om alle processen slimmer in te richten. Door deze optimaliseringsslag zal de druk op de uitvoering worden verlicht, waardoor medewerkers meer tijd overhouden om in gesprek te gaan met inwoners met complexe hulpvragen. 

Businesscase

Het doel van de Hilversumpas en aan welke voorwaarden die moet voldoen is op 15 januari 2019 vastgesteld. In de Commissie Zorg & Samenleving op 13 februari 2019 is besloten dat er een businesscase gemaakt wordt waarin de kosten en baten in beeld gebracht worden. Hiervoor was diepgaand onderzoek nodig naar de technische mogelijkheden van een pas, de ervaringen van andere gemeentes in het land, en een doorvertaling daarvan naar de situatie in Hilversum. Na afronding van dit onderzoek is de businesscase voorgelegd aan het college van B en W.  
Op basis van de businesscase is door het college een afweging gemaakt op effectiviteit in relatie tot de kosten. Daaruit zijn twee scenario’s gekomen die nu zullen worden geïmplementeerd. Het ene scenario is de Hilversumpas die wordt ingezet voor de sport en cultuur regelingen en het andere scenario richt zich op het digitaliseren van het aanvraagproces. Juist door de combinatie van deze scenario’s kan het beschikbare budget worden ingezet om het minimabeleid daadwerkelijk te verbeteren. 

Vervolg proces

Na het besluit van het college wordt de businesscase voorgelegd aan de cliëntenraad en de adviesraad sociaal domein en daarna aan de commissie zorg en samenleving.