Open brief Media Sector aan Minster Slob

De Mediasector vraagt extra steun van het kabinet door corona.

Om de mediasector weer op gang te brengen verzoeken wij het kabinet het volgende:

  • Het zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen van preventieve diagnostische tests voor personen vóór de camera: acteurs, presentatoren en deelnemers, zodra er voldoende testcapaciteit is. Voor veel producties is het onontbeerlijk dat acteurs, presentatoren en/of deelnemers op een natuurlijke, ongedwongen manier kunnen bewegen, ook in situaties met meer fysiek contact. Om ‘’Covid-proof’’ én high-end te kunnen produceren is de beschikbaarheid van preventieve diagnostische tests noodzakelijk, zoals in sommige buurlanden al gebruikelijk is.
  • Het opzetten van een garantstellingsfonds, waarmee de mogelijke risico’s ten gevolge van het niet verzekerbaar zijn van nieuwe producties kunnen worden afgedekt. Hiervoor is 10 miljoen euro nodig. Pandemieën en daarmee samenhangend overheidsingrijpen worden in de meeste gevallen niet (meer) gedekt door verzekeraars. Niet nu, en ook niet in de toekomst wanneer COVID-19 bedwongen is. Als gevolg hiervan zijn tal van audiovisuele producties van de ene op de andere dag onverzekerbaar geworden. Dit heeft als gevolg dat nieuwe producties niet meer gefinancierd en gestart kunnen worden. Een productie die niet verzekerd is kan namelijk niet worden gefinancierd door fondsen of (markt)partijen omdat het onverantwoord is dat dergelijke risico’s op de schouders van een individuele producent berusten. Deze situatie belemmert nu het op gang brengen van het productieproces.
  • Het instellen van een overbruggingsfaciliteit van 90 miljoen voor de korte termijn, om ervoor te zorgen dat de productielijn in 2021 en 2022 niet opdroogt. Corona-gerelateerde meerkosten (vanwege de extra tijd en kosten die gemoeid zijn om te produceren conform de RIVM-richtlijnen en COVID-19-protocol) bedragen per productie ca. 25% van de huidige productiebudgetten. Aangezien fondsen minder middelen beschikbaar hebben, reclame-inkomsten teruglopen en productiebedrijven fors interen op hun reserves is er een overbruggingsfaciliteit nodig om te borgen dat high-end producties financierbaar blijven. Met een kredietfaciliteit kan de financierbaarheid worden hersteld en wordt terugval in productievolume voorkomen.
  • Terugval in productievolume nu, betekent een na-ijl effect de komende jaren in blijvende exploitatietekorten. Een kredietfaciliteit voor de komende twee jaar draagt bij aan het voorkomen van dit lange termijn effect en herstel van het toekomstperspectief voor de sector.
  • Bovenstaande maatregelen dienen een economisch én maatschappelijk belang: ze zorgen voor een aanzienlijk beter toekomstperspectief voor de vele duizenden freelancers en ondernemers en daarnaast dat producties van eigen bodem beschikbaar blijven voor het Nederlandse publiek.

Lees meer in de open brief van 12 juni 2020 aan de Minister (pdf, 176 kB)