Inspreken bij online commissievergaderingen

Inspreken | meekijken | meeluisteren

De gemeente Hilversum zorgt dat de lokale politiek  ondanks de coronacrisis zo goed mogelijk doorgang vindt. Hier leest u hoe het werkt met inspreken en het bijwonen van vergaderingen.  

Er is een aantal onderwerpen waar de gemeenteraad de komende periode een besluit over moet nemen. Om de besluitvorming voor te bereiden organiseert de raad een aantal gezamenlijke commissievergaderingen. Deze vergaderingen vinden online plaats en staan gepland op 8, 15 en 16 april. Bekijk de agenda’s

Inspreken tijdens online commissievergaderingen

In deze periode van aangescherpte regels en afspraken kunt u op twee manieren uw standpunt kenbaar maken aan de raad van Hilversum :

1) Schriftelijk.
U stuurt uw bijdrage schriftelijk aan de griffie van Hilversum. Dit kan via email: griffie@hilversum.nl. De griffier biedt uw bijdrage aan de commissie aan. De commissieleden betrekken uw bijdrage bij de vergadering. Vermeld alstublieft duidelijk om welke vergadering het gaat en over welk onderwerp uw bijdrage gaat.

2) Online inspreken tijdens de digitale vergadering via een computer op het raadhuis.
Er is de mogelijkheid om naar het raadhuis toe te komen om in te spreken. U krijgt ter plaatse de beschikking over een computer en neemt online deel aan het betreffende vergaderpunt. De griffie zorgt voor begeleiding. In de raadzaal worden op grote afstand van elkaar drie computers geplaatst. U neemt als inspreker plaats achter de computer en doet mee met de vergadering. Alle commissieleden, met uitzondering van de voorzitter, vergaderen vanuit hun eigen huis. Er worden maximaal 3 insprekers tegelijkertijd toegelaten tot de raadzaal. Als er meer insprekers zijn dan wordt er gewisseld en kunnen insprekers die niet aan de beurt zijn op een andere locatie in het raadhuis de livestream volgen. De bodedienst zorgt ervoor alle regels over het afstand houden van elkaar worden nageleefd.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Stuurt u dan een verzoek via de email naar de griffie van Hilversum via griffie@hilversum.nl De griffier neemt dan contact met u op over de gang van zaken.

Meekijken en –luisteren via internet

U bent zoals altijd van harte welkom om deze vergaderingen live mee te kijken en -luisteren. Dat kan in deze periode enkel via onze livestream. De publieke tribunes in het raadhuis zijn vanwege de maatregelen om besmetting met het corona virus te voorkomen gesloten.