College werkt model ‘De 7 Straatjes’ uit

Stedenbouwkundig plan | Stationsgebied |

Het college van B en W heeft besloten het model ‘De 7 Straatjes’ verder uit te werken tot een stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied.

“We hebben voor De 7 Straatjes gekozen omdat dit model de meeste kwaliteit biedt. In de afweging hebben we natuurlijk ook de uitkomsten van het participatietraject meegewogen,” vertelt wethouder Arno Scheepers. “In september en oktober hebben we twee modellen voor het Stationsgebied, De Passage en De 7 Straatjes, voorgelegd aan bewoners, ondernemers, belangengroeperingen, (samenwerkings)partners en de raadscommissie Ruimte en Wonen. We hebben bewust niet gevraagd naar de voorkeur voor een model. Om een compleet beeld te krijgen hebben we gevraagd naar de voor- en nadelen van beide modellen, maar ook hoe de modellen nog verder verbeterd kunnen worden. Uit de vele reacties blijkt dat beide modellen hun eigen specifieke voordelen en aandachtspunten hebben. Toch is de conclusie heel duidelijk dat model De 7 Straatjes de voorkeur heeft.”

Model De 7 Straatjes wordt komende maanden uitgewerkt tot stedenbouwkundig plan, inclusief een oplossing voor de Kleine Spoorbomen en een concept beeldkwaliteitsplan. De reacties en adviezen die afgelopen maanden zijn opgehaald en zijn samengevat in een aantal aandachtspunten, worden meegenomen in de uitwerking. In het eerste kwartaal van 2019 wordt het plan voorgelegd aan de raad.

De 7 Straatjes

Model De 7 Straatjes heeft een aantrekkelijk vierkant besloten Stationsplein met ontmoetings- en verblijfsfuncties. Op het plein is er ruimte voor terrasjes en groen. Drie nieuwe gebouwen markeren twee wandelroutes, een richting de Leeuwenstraat en een richting de Stationsstraat. De Schapenkamp ligt op maaiveld en kent twee oversteekplekken voor voetgangers en fietsers. De centrumring kent een doorgaande route van zuid naar noord. Van noord naar zuid krijgt de ring een knip ter hoogte van het Stationsplein. Dit betekent dat het station vanuit noord goed bereikbaar is, maar dat je niet kunt doorrijden richting de Beatrixtunnel. De Koninginneweg Oost wordt volledig herontwikkeld.

Meedenken over beeldkwaliteit: 29 november inloopbijeenkomst

De komende maanden kunnen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen weer meedenken over het vervolg. De nadruk ligt daarbij met name op de beeldkwaliteit. Tijdens een inloopbijeenkomst op 29 november komen thema’s zoals de architectuur, de materialen, het groen en het kleurgebruik aan de orde. Er komt ook een mogelijkheid om digitaal te reageren. Daarnaast werken scholieren van het Roland Holstcollege binnen het vak aardrijkskunde aan een opdracht over beeldkwaliteit van het Stationsgebied. Met (samenwerkings)partners en belangengroepen worden gesprekken gevoerd over de uitwerking van het model De 7 Straatjes in een stedenbouwkundig plan.

Kleine Spoorbomen

Voor de Kleine Spoorbomen heeft het college ontwerpvariant KL26 als voorkeursvariant voor de herinrichting vastgesteld. Wethouder Arno Scheepers: “We hebben gekozen voor deze variant omdat die leidt tot de grootste verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De hoeveelheid autoverkeer op de overweg neemt met ruim 50% af. De overweg wordt verbreed zodat gemotoriseerd verkeer wordt gescheiden van fietsers en voetgangers.” In deze variant worden de inkomende radiaal Larenseweg naar het centrum en de doorgaande route van het Media Park over de Kleine Spoorbomen door de wijk naar de Minckelersstraat opgeheven. Voor deze route bestaat een alternatief via de buitenring.