Corona

Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Burgerinitiatief ingediend: ‘Burgerparticipatie speerpunt voor toekomst Hilversum.’

Vrijdag 29 mei | ‘Sleutelgebied’ | van de bouw van 6.000 tot 10.000 woningen

Op vrijdag 29 mei nam de voorzitter van de gemeenteraad, Pieter Broertjes, een burgerinitiatief in ontvangst. Inwoners van Hilversum verzoeken de gemeenteraad via deze weg om pas op de plaats te maken rond de besluitvorming over de spoorzone, het zogenaamde ‘Sleutelgebied’. Ook vragen zij om burgerparticipatie voor heel Hilversum, voordat de raad besluit het college opdracht te geven om 3 scenario’s uit te werken. In deze scenario’s wordt uitgegaan van de bouw van 6.000 tot 10.000 woningen. Tot slot vragen zij om een budget van €50.000 om dit burgerparticipatieproces uit te kunnen voeren.

De aanleiding voor dit burgerinitiatief is de aanmelding van de spoorzone als zogenaamd ‘Sleutelgebied’ bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA), op 12 november 2019. Dit betekent een  verstedelijkingsopgave voor de gemeente Hilversum. Dit najaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een keuze te maken uit één van de drie scenario’s om tot deze verstedelijking te komen. Via het ingediende burgerinitiatief uiten de bewoners hun zorgen over de gevolgen die een dergelijk besluit heeft voor de infrastructuur en voor het leefklimaat van Hilversum. Zij doen een beroep op de gemeenteraad via een ontwerp raadsbesluit.

Het voorgestelde Ontwerp-Raadsbesluit luidt als volgt:

‘De gemeenteraad van Hilversum, gelezen het burgerinitiatief, besluit:

1. de besluitvorming over de opdracht aan het college tot het uitwerken van scenario’s met de daarbij behorende forse woningbouwopgave aan te houden;

2. als raad in gesprek te gaan met inwoners, maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden om te bepalen of Hilversum de huidige identiteit van Tuindorp/stad moet loslaten en welke ontwikkeling gewenst is;

3. een budget ter beschikking te stellen voor dit burgerparticipatieproces ter hoogte van € 50.000, te dekken uit de algemene reserve, waarmee (onder meer) publieksbijeenkomsten kunnen worden belegd, informatie kan worden verspreid en een breed debat kan worden gevoerd over de toekomst van Hilversum.

4. De initiatiefnemers van burgerinitiatief te betrekken bij het opstellen van burgerparticipatietraject.’

Hoe gaat het nu verder?

  • Het presidium stelt aan de raad voor om op 3 juni een beslissing te nemen over de vraag of het ingediende burgerinitiatief aan alle procedurele eisen voldoet.
  • Als de raad van mening is dat dit zo is, dan wordt het initiatief behandeld in de gezamenlijke commissie vergadering van 17 juni. De initiatiefnemers ontvangen een uitnodiging om in te spreken tijdens deze commissie.
  • Vervolgens komt het burgerinitiatief als raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 1 juli. In deze vergadering neemt de gemeenteraad een besluit over dit burgerinitiatief. 

Meer lezen