Begroting 2021: Zorgen voor nu en werken aan morgen

Het college van B en W heeft de Begroting 2021 vandaag aangeboden aan de raad. Met het motto ‘Zorgen voor nu en werken aan morgen’ gaat de gemeente de komende begrotingsperiode in. In deze periode maakt de gemeente een verbinding tussen de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven en de ambities voor Hilversum in de toekomst.

Financieel zware tijd

 

Karin Walters, wethouder Financiën: “Het college presenteert deze begroting in een financieel zware tijd. We kampen met grote tekorten op het gebied van WMO en Jeugdzorg. Onlangs werd bekend dat volgend jaar weer extra geld nodig is. Dat is verwerkt in deze begroting. En dan is er de coronacrisis, die grote gevolgen voor de economie heeft. De coronabuffer is op dit moment voldoende om financiële effecten van de crisis op te vangen. In het najaar kijken we hier opnieuw naar. We worden in deze onzekere tijd regelmatig geconfronteerd met ontwikkelingen die ons dwingen snelle keuzes te maken. We moeten hier samen doorheen zien te komen. Daarbij verliezen we de gestelde ambities en mooie plannen niet uit het oog. De afgelopen jaren hebben we immers gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op willen uitbouwen. Daar gaan we ook in 2021 mee door.”

 

Van negatief naar positief

 

De huidige financiële situatie maakt dat de begroting de eerste twee jaar – in 2021 en 2022 – een negatief resultaat laat zien, van respectievelijk 4,2 miljoen en 1,4 miljoen euro. In de jaren daarna kleuren de cijfers vervolgens groen. Walters: “Onze begroting is volledig, realistisch en haalbaar. We gaan immers voor een structureel sluitende begroting in 2023 en 2024. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke extra bijdrage van het Rijk we in 2021 kunnen rekenen. We hebben het geld hard nodig. Daarom hebben we er onlangs nog bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voor gepleit om gezamenlijk actie te ondernemen om Den Haag van deze noodzaak te overtuigen.”

 

Bouwen aan Hilversum

 

Om het unieke karakter van Hilversum als Mediastad en tuinstad te behouden, zijn in de toekomst essentiële ingrepen in de fysieke ruimte nodig. Daarmee investeert de gemeente de komende jaren in kansen voor de stad. Zo transformeert het Stationsgebied tot een groene plek met een mix van wonen en werken. Het Oosterspoorplein krijgt meer verbinding met het centrum en een volwaardige stationsingang met fietsenstalling. Ook het Arenapark krijgt een metamorfose, met een zwembad en een nieuwe internationale school. Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn grote thema’s, waar de gemeente al hard aan werkt. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), duurzaamheid en de energietransitie zijn daarin belangrijke onderwerpen.

Speerpunten

Hoog op de agenda in de Begroting 2021 staan: toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, duurzame leefomgeving en veiligheid. Verder investeren we veel geld in onderwijshuisvesting, een watermanagementplan en het onderhoud van gemeentelijk vastgoed dat in gebruik is voor sport, welzijn en cultuur. Er wordt bewust niet gesnoeid in de investeringen, deze zorgen namelijk voor een stimulans van de werkgelegenheid.


Stijging woonlasten

Walters: “In 2021 stijgen de woonlasten. In de afgelopen jaren was de inflatie leidend, maar voor komend jaar zijn we genoodzaakt daar nog een kleine verhoging aan toe te voegen. Voor huurders stijgen de woonlasten 4% en voor eigenaren 5% bij een gemiddeld woonhuis. Deze plus is onder meer nodig vanwege de stijgende kosten voor duurzame afvalverwerking. Daarnaast dwingt de klimaatverandering ons om te investeren in een watermanagementplan waarmee we de steeds zwaardere regenbuien kunnen opvangen.

Besparingen

Op het gebied van WMO kijken we hoe we dit slimmer kunnen organiseren. Bijvoorbeeld door meer directe ondersteuning in de wijk te bieden. Voor Jeugdzorg kijken we naar nieuwe manieren waarmee we problemen sneller kunnen oplossen. Het inzetten van praktijkondersteuners bij huisartsen kan zo’n manier zijn. Tenslotte hebben de financiële tekorten tot gevolg dat de geplande extra subsidies voor duurzaamheid, sport, cultuur en economie even zijn uitgesteld.”

Samen de crisis doorstaan

Walters: “De coronacrisis trekt een wissel op ons leven. Mensen komen financieel in zwaar weer terecht of kampen met andere gevolgen van deze crisis. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen met inwoners en ondernemers op te trekken. Juist in deze tijd! Dat samen optrekken doen we bijvoorbeeld in de corona-taskforce, die dit voorjaar is opgericht. We willen dat Hilversum een leefbare en veilige stad blijft, waar iedereen zich goed en gewaardeerd voelt. Dat kunnen we alleen voor elkaar krijgen door met Hilversummers in gesprek te blijven en zo hun zorgen, ideeën en wensen te horen. Samen is het sleutelwoord. Nu meer dan ooit."

Infographic en video-interviews

Vandaag is ook gestart met de campagne om Hilversumse inwoners en ondernemers te informeren over de speerpunten van de begroting 2021. In de gemeentepagina’s in de Gooi en Eembode staat een infographic waarmee in één oogopslag duidelijk is wat de inkomsten zijn en waar het geld op hoofdlijnen aan wordt besteed. Onderdeel van de infographic zijn QR-codes die linken naar korte video-interviews van inwoners met de burgemeester en wethouders over een aantal begrotingsonderwerpen. De gemeente deelt deze video’s via de eigen digitale kanalen en via social media.

Voor de volledige begroting, de toelichting en de infographic: https://hilversum.begroting-2021.nl/