Tijdelijke headerfoto tbv aangepaste stijlen bug - niet verwijderen aub

Begroting 2020 aan de raad aangeboden

‘Bouwen aan Hilversum’

In 2018 is het college van start gegaan met het coalitieakkoord ‘Aan de slag’. Vandaag presenteert zij met trots een sluitende begroting voor 2020 onder de noemer ‘Bouwen aan Hilversum’. In deze begroting  investeert zij €2,9 miljoen extra in het sociaal domein bovenop de gelden die reeds in de Kadernota stonden. Daarnaast investeert zij in 2020 €1 miljoen extra in stedelijke ontwikkelingen en komt er extra capaciteit om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. De begroting voor 2020 is sluitend ondanks dat het Rijk minder middelen ter beschikking heeft gesteld. Een doorkijk naar de komende jaren blijft daarmee spannend zolang de inzet van het Rijk ongewis blijft.

Minder geld, meer taken, stabiele woonlasten

Karin Walters, wethouder Financiën,: “Nu het Rijk minder financiële middelen aan gemeenten in het land biedt, maar meer taken bij ons neerlegt, is het schipperen om de begroting rond te krijgen. Omdat ook komende jaren weinig zekerheid is over het geld uit Den Haag, is het bovendien moeilijk om de begroting over de jaren heen stabiel in beeld te krijgen. We zijn daarom extra trots dat het ons is gelukt de begroting structureel sluitend te maken. Alleen in 2022 is er nog een incidenteel nadeel. De structurele lasten worden gedekt met structurele inkomsten. En dit terwijl de woonlasten op of onder de inflatie van 1,5% blijven waardoor Hilversummers stabiele woonlasten houden  en er geen extra bezuinigingen nodig zijn.”

Versterking van het Sociaal Domein

In de Kadernota is afgesproken om extra in te zetten op het Sociaal Domein: meer mensen aan het werk helpen, de schuldhulpverlening uitbreiden en extra medewerkers bij het Sociaal Plein. In deze begroting raamt de gemeente daarbovenop extra geld voor Jeugd (1,8 miljoen euro) en WMO/Zorg (1,1 miljoen euro). Er zijn twee belangrijke doelstellingen volgend jaar: meer mensen aan het werk helpen en meer ontmoeting en ondersteuning in de wijk organiseren. Zo krijgen mensen meer kansen om de regie op hun leven te herpakken en te houden.

Investeren in wonen en werken

Er is een grote vraag naar woningen in Hilversum. Daarom investeert dit college stevig in de bouw van duizend woningen, met de nadruk op het sociale en het middeldure huursegment. Deze woningen worden vooral in de projecten rond het stationsgebied, postcodegebied 1221 (Spoorzone) en Crailo gerealiseerd. Tegelijkertijd krijgt de bedrijvigheid een impuls met de ontwikkeling van het Arenapark. Voor de projectkosten op deze stedelijke ontwikkelingen begroot de gemeente €1 miljoen extra. Deze kosten worden gefinancierd uit de nieuw ingestelde reserve Stedelijke Ontwikkeling.

Duurzaamheid

Duurzaamheid begint bij minder energieverbruik. Daarom heeft dit college geld ter beschikking gesteld voor inwoners die hun woning willen isoleren. Daarnaast investeert het college in het opwekken van duurzame energie op bijvoorbeeld schoolgebouwen en bij Anna’s Hoeve.

Mobiliteit

Hilversum is een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en bezoeken. Dat is ook terug te zien in de drukte op de weg en de parkeerdruk. In deze begroting zijn extra middelen opgenomen om een nieuwe mobiliteitsvisie op te stellen, de stad meer toegankelijk te maken voor de fiets en de parkeergelegenheid te verbeteren.

Veiligheid

Een veilig Hilversum is een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Het college zet in op voldoende capaciteit binnen de organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. Specifiek voor ondermijnende criminaliteit investeert de gemeente in extra personele inzet.

Rijksgelden blijven onzeker

Gemeenten zijn voor meer dan 60% van hun begroting afhankelijk van het Rijk. Tijdens Prinsjesdag presenteerde het Rijk haar nieuwe plannen voor komend jaar. De impact hiervan op Hilversum wordt momenteel doorgerekend. Daarnaast werkt het Rijk aan een nieuwe systematiek van gelden toekennen. De impact daarvan op onze begroting voor de komende jaren is pas begin volgend jaar in beeld wanneer de nieuwe werkwijze bekend gemaakt wordt. Het is denkbaar dat de Rijksplannen aanleiding zijn voor Hilversum om de begroting bij te sturen. In dat geval zal het college alsnog in het voorjaar bezuinigingsrichtingen voorleggen aan de raad.

Kijk voor meer informatie op www.verdermethilversum.nl