WOZ

WOZ (Wet waardering onroerende zaken). De gemeente Hilversum stelt ieder jaar de waarde vast  van alle WOZ-objecten (zoals woningen, garages, bedrijfsgebouwen, winkels en bouwterreinen).

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar en te zien op www.wozwaardeloket.nl. Op een kaart kunt u de woning selecteren waarvan u de WOZ-waarde wilt weten.

Aanslag / Taxatieverslag

Via de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag en de aanslag gemeentelijke belastingen inzien en downloaden.

Contact | Vragen

Vragen over de WOZ-waarde kunt u stellen via vastgoed@hilversum.nl.

Algemene belastingvragen mailt u naar: belastingen@hilversum.nl

U kunt ook bellen via telefoonnummer 14 035.

Vermeld uw BSN-nummer, subjectnummer en/of aanslagnummer of houdt deze bij de hand tijdens het bellen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald

Op uw WOZ-beschikking staat altijd een waardepeildatum van 1 januari van het vorige jaar.
Bij het bepalen van de waarde wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou opbrengen op de waardepeildatum, wanneer het leeg op de vrije markt verkocht zou worden.

Verkoopprijzen van soortgelijke woningen (referentiepanden) zijn het uitgangspunt.
Op uw taxatieverslag vindt u terug welke referentiepanden er voor uw woning gebruikt zijn.

Via de Digitale Belastingbalie kunt u uw taxatieverslag en de aanslag woonlastennota inzien en downloaden.

Bezwaar WOZ

Direct bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde kunt u tegen deze waarde een bezwaarschrift indienen.
Dit kan tot 6 weken na de dagtekening (datum) van de aanslag of beschikking. U kunt dit schriftelijk doen of via een digitaal reactieformulier.
Voordat u bezwaar maakt, kunt u overleggen met Belastingen of een bezwaar in uw geval zin heeft. Voor meer informatie zie bezwaar tegen gemeentelijke belastingen.

Bezwaar maken via een WOZ-bureau

Er zijn verschillende `no-cure-no-pay-bedrijven` (WOZ-Bureaus) actief die bezwaar voor u willen maken. Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze voor het inschakelen van een deskundige, maar dit is echt niet nodig.
Het bezwaarschrift, ongeacht of deze door uzelf of door een bureau wordt ingediend, worden serieus beoordeeld en afgehandeld. De woning wordt hierbij altijd aan een objectieve hertaxatie onderworpen. Op termijn is het voor u voordeliger om zelf bezwaar aan te maken.

De WOZ-bureaus werken veelal voor u op basis van no-cure-no-pay. Overheidsinstellingen, zoals de gemeente Hilversum, moeten echter relatief hoge vergoedingen aan deze bureaus betalen. Als u een bureau namens u bezwaar laat maken, dan machtigt u meestal dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente Hilversum moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd en zo hoog dat ‘no cure no pay’ bedrijven er van kunnen bestaan. Ter verduidelijking een voorbeeld uit de praktijk:
Als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- wordt aangepast, levert dit voor u een vermindering van de aanslag OZB op van ca. € 10,- en voor de aanslag watersysteemheffing gebouwd van ca. € 3,-. Het bureau dat u heeft ingeschakeld krijgt vervolgens voor de werkzaamheden een bedrag van ca. € 740,- op hun bankrekening bijgeschreven.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
•    Wettelijke vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift € 249,-;
•    Wettelijke vergoeding voor het bijwonen van een hoorzitting € 249,-;
•    Gemiddelde vergoeding voor het indienen van een taxatierapport € 242,-
•    Totale vergoeding € 740,-

De door de gemeente Hilversum verstrekte kostenvergoedingen aan deze bureaus worden weer meegenomen in de tariefbepaling van de onroerendezaakbelastingen door uw gemeente. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks met ons in gesprek gaan over uw WOZ-waarde bespaart daarom overheidsgeld! Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. Helemaal gratis!

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie over de waardering van uw pand. Op deze website vindt u ook alle beoordelingsresultaten van de gemeente Hilversum over de uitvoering van de Wet WOZ. In onderstaande notitie kunt u meer lezen over de waardering van woningen (modelmatige waardebepaling).