Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld of vermogen? Mogelijk heeft u het recht om een gedeelte of de gehele gemeentelijke belastingen of de waterschapsbelasting van Waternet niet te betalen. Dit noemen we kwijtschelding.

Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding aanvragen?

Het is mogelijk om voor de onderstaande belastingen kwijtschelding aan te vragen:

 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting (alleen voor de 1ste hond)
 • Watersysteemheffing ingezetenen (Waternet)
 • Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing (Waternet)

Bent u een ZZP’er? Dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor uw privé belastingen.

Voorwaarden voor particulieren, ondernemers en studenten
Voorwaarden voor particulieren
 • U en even­tu­eel uw part­ner/​echt­ge­noot of me­de­be­wo­ner heb­ben een (ge­za­men­lijk) in­ko­men op of rond bij­stands­ni­veau. Dit na af­trek van de vas­te uit­ga­ven zo­als uw net­to woon­- en uw ziek­te­kos­ten­.
 • Het is alleen mogelijk om een kwijtschelding aan te vragen, als de belastingaanslag op uw naam staat.
 • U en even­tu­eel uw part­ner/​echt­ge­noot heb­ben wei­nig spaar­geld of an­de­re ver­mo­gen. De hoogte van uw spaargeld of andere vermogen is ongeveer net zoveel als uw maandelijkse netto inkomen min uw netto woon-en zorgkosten. Bent u in of eerder dan 1934 geboren? Dan heeft u recht op een extra vrijstelling van € 2269,-.
 • Het is alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor bedragen die:
  • u nog niet heeft be­taald.
  • u kor­ter dan drie maan­den ge­le­den heeft be­taald.
Extra voorwaarden voor ondernemers
 • U bent een na­tuur­lijk per­soon en ZZP’ er. Dit betekent dat uw bedrijf geen B.V. is of een andere rechtsvorm heeft.
 • Het is alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen als de belastingaanslag op uw naam staat.
 • U en/​of uw part­ner/​echt­ge­noot heeft een Bbz-uit­ke­ring (Be­sluit bij­stand­ver­le­ning zelf­stan­di­gen).
 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor uw privé belastingen die gaan over uw woonadres binnen de gemeente
 • Bent u ZZP’er en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé belastingen? Download dan het verkorte kwijtscheldingsformulier (link document) en stuur dan onderstaande documenten mee:
  • Alle cijfers van uw onderneming van het afgelopen (volledige) belastingjaar;
  • Kopie inkomstenbelasting;
  • Kopie Winst- en verliesrekening;
  • Kopie bankafschriften van uw privé- en zakelijke betaal- en spaarrekeningen.
Kwijtschelding voor studenten

Bent u een student en ontvangt u naast uw studiefinanciering andere inkomsten zoals loon, uitkering of een pensioen? Dan wordt het leningdeel van de studiefinanciering niet meegerekend als inkomen. Om uw kwijtschelding te beoordelen, hebben wij een overzicht van de opbouw van uw maandelijks studiefinanciering nodig.

 

Meerdere personen in één huishouden

Bij een verzoek om kwijtschelding telt ook het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning met u delen mee. Zij worden kostendelers genoemd. Hoe meer kostendelers, hoe minder groot de kans is dat uw recht heeft op kwijtschelding.

Ik woon met meerdere volwassenen in een huis. Wat betekent dit voor mijn verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen?

De samenstelling van een gezin bepaalt de standaard die wij gebruiken bij de berekening van het recht op kwijtschelding. Voor kwijtschelding onderscheiden wij 3 leefvormen:

 1. Alleenstaande
  Woont alleen op het adres of woont met een familielid in de eerste graad ouder dan 18 jaar. Eerstegraads familieleden zijn (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen.
 2. Eenoudergezin
  * heeft geen partner of echtgenoot.
  * heeft inwonende kind(eren) jonger dan 18 jaar.
 3. Echtpaar/samenwonend
  2 personen ouder dan 18 jaar zonder relatie in de eerste graad.

Verblijven er op het adres meerdere personen van 21 jaar of ouder? Dan kunnen zij worden gezien als kostendeler(s).

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon van 21 jaar of ouder die een hoofdverblijf heeft op hetzelfde adres van de belastingschuldige. Dit kan ook een kind of kinderen zijn met eigen loon of uitkering. Het maakt niet uit of deze persoon ook echt meebetaalt aan de kosten van het huishouden. De volgende personen tellen niet mee als kostendeler:

 • personen jonger dan 21 jaar.
 • een student met recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten.
 • een student die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt (BBL-studenten).
 • wanneer een commerciële prijs aan belanghebbende wordt betaald voor hoofdverblijf op hetzelfde adres. Bijvoorbeeld (onder)huurders en kostgangers die geen bloed- of aanverwant zijn in de eerste of tweede graad van de belanghebbende.

Is er sprake van één of meer kostendelers? Dan gaat de kwijtscheldingnorm omlaag.

Kostendeler of medebewoner

Bij het beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding kijken wij alleen naar het aantal kostendelers. We kijken niet naar het inkomen of het vermogen van de kostendeler(s). Medebewoners die geen kostendeler zijn worden niet meegerekend bij het verzoek voor kwijtschelding.

 

Berekening van uw betalingsvermogen en vrijstelling financiële middelen

Als het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven op óf onder de bijstandsnorm uitkomen, heeft het zin om kwijtschelding aan te vragen. Met uitgaven bedoelen wij uw netto huur- en zorgkosten of te betalen bedragen op belasting- of toeslagschulden en kosten levensonderhoud kinderen. De bijstandsnormen vind u op de pagina bijstandsuitkering.  Let op dat de bijstandsnormen elk jaar op 1 januari en 1 juli worden gewijzigd.

De formule voor het berekenen van het toegestane banksaldo is bij wet vastgesteld. In grote lijnen houdt dit in: uw inkomen plus de uitkomst van bovenstaande som. Bent u vóór 1 januari 1935 geboren? Dan mag u € 2.269,- extra vermogen hebben.

Niet-toegestane bezittingen/ vermogen
 • een lijf­ren­te­po­lis, aan­de­len of an­de­re be­leg­gin­gen.
 • de over­waar­de van een koop­huis.
 • een mo­tor­rij­tuig zoals een auto, mo­tor en/of brom­mer dat meer waard is dan € 2.269,- (dag­waar­de) dat u niet no­dig heeft van­we­ge uw ziek­te, han­di­cap of voor het uit­oe­fe­nen van uw be­roep.
 • een twee­de mo­tor­rij­tuig zoals een auto, mo­tor en/of brom­mer. Bij de tweede motorrijtuig wordt er niet gekeken naar de (dag)waarde.
 • een ca­ra­van of va­kan­tie­huis.
Toegestane bezittingen/ vermogen
 • Va­kan­tie­geld: Heeft u op het mo­ment van toet­sing tot maxi­maal 3 maan­den ge­le­den va­kan­tie­geld ge­kre­gen? Dan mag u dat be­drag af­trek­ken van het bedrag op uw bank­re­ke­ning. Heeft u het geld langer dan 3 maanden? Dan wordt het bedrag meegeteld als spaargeld.
 • Te­ge­moet­ko­mings­kos­ten (doeluitkeringen/ gif­ten van de ge­meen­te voor bij­voor­beeld ver­huis­kos­ten, school­kos­ten en kos­ten van ar­beids­on­ge­schikt­heid): Heeft u op het mo­ment van controle tot maxi­maal 3 maan­den ge­le­den te­ge­moet­ko­mings­kos­ten ont­van­gen? Dan mag u dat be­drag af­trek­ken van het sal­do van uw bank­re­ke­ning. Na 3 maan­den geldt het be­drag als spaar­te­goed.
 • Scha­de-uit­ke­ring en smar­ten­geld: Be­dra­gen die u krijgt voor het ver­goe­den van spe­ci­fie­ke kos­ten, bij­voor­beeld van­we­ge een on­ge­luk, zien wij in eer­ste in­stan­tie niet als ver­mo­gen. Dit geld la­ten wij, van­af het mo­ment dat u het kreeg, maximaal 4 jaar lang bui­ten be­schou­wing bij de be­re­ke­ning van uw ver­mo­gen.
 • Stu­die­le­ning: Is het sal­do van de bank­re­ke­ning uit­slui­tend af­kom­stig van le­nin­gen van­uit de Wet Stu­die­fi­nan­cie­ring 2000 en/​of Wet te­ge­moet­ko­ming on­der­wijs­bij­dra­ge en school­kos­ten? Dan geldt uw bank­sal­do niet als ver­mo­gen. Als er in­ko­men is naast de stu­die­fi­nan­cie­ring, dan geldt deze vrij­stel­ling niet.

 

Kwijtschelding aanvragen

Om kwijtschelding aan te vragen, vult u het kwijtscheldingsformulier in. Met dit formulier kunnen wij automatisch uw gegevens controleren op basis van de gegevens van het UWV, RDW, Belastingdienst en BRP (basisregistratie personen). U hoeft dan niet opnieuw alle documenten die wij nodig hebben op te zoeken en op te sturen. Blijkt het niet mogelijk te zijn om bij de juiste informatie op te vragen? Dan vragen wij u per brief om de aanvullende documenten naar ons op te sturen. Dan kunnen wij uw verzoek alsnog beoordelen. Wanneer u recht heeft voor kwijtschelding, laten wij u dit per post weten.

Wilt u niet dat uw gegevens geautomatiseerd worden gecontroleerd? Laat ons dat weten door te mailen naar belastingen@hilversum.nl of per post naar postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Vergeet niet uw subjectnummer te noemen in de mail of brief.

Kwijtschelding aanvragen via het Digitaal Belastingloket

Ga naar het Digitaal Belastingloket en log in met uw DigiD. Als u de velden heeft ingevuld, krijgt u een keuzescherm met een bijlage berekening Kwijtschelding. U ontvangt een advies om wel of geen kwijtschelding aan te vragen. Als u via het Digitale Belastingloket kwijtschelding aanvraagt, ontvangt u een digitale ontvangstbevestiging.

Let op! De berekening geeft een advies, maar dit betekent niet dat u recht heeft op kwijtschelding. Als u het advies krijgt om kwijtschelding aan te vragen, kunt u direct het kwijtscheldingsformulier downloden.

Uitstel van betaling gedurende aanvraag

Op het moment dat wij uw verzoek aan het beoordelen zijn, wordt automatisch uw betaling uitgesteld. Dit geldt ook bij automatische incasso.

Wordt u verzoek afgewezen en zijn er nog openstaande bedragen? Dan wordt het totale openstaande bedrag verdeeld over de komende openstaande termijnen. Is de laatste termijndatum al geweest? Dan moet u het totaalbedrag in 1 keer binnen 30 dagen betalen. Lukt het niet om dit bedrag in 1 keer te betalen? Dan moet u zo snel mogelijk een afspraak maken om de betaling in meerdere delen te betalen. Het is daarom verstandig altijd rekening te houden met de mogelijkheid van een afwijzing.

U voldoet niet aan de voorwaarden, maar kunt het bedrag niet betalen/ ik wil een betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding, maar kunt u op dit moment de rekening niet betalen? U kunt een afspraak maken om uw betaling in delen te betalen. Dit heet een betalingsregeling. Om een betalingsregeling aan te vragen mail naar belastingen@hilversum.nl of bel naar 14035.